Lista raportów > Dokumenty o innym okresie VAT

Drukuj

Dokum. o innym okresie VAT

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Zestawienia > Dokumenty o innym okresie VAT.

 

Funkcja

Raport służy do drukowania zestawień dokumentów, których okres nie pokrywa się z okresem rejestru VAT tych dokumentów.

 

Na pierwszej stronie raportu pojawia się legenda, zawierająca informację o opcjach wybranych przez użytkownika w oknie dialogowym Kryteria wyboru, które pojawia się po uruchomieniu raportu.

 

Raport można wykonać dla rejestrów zakupu lub/i sprzedaży, opcjonalnie z uwzględnieniem dokumentów w buforze.

 

Opcje

W zależności od wyboru opcji w grupie Rodzaj rejestrów VAT, raport drukuje rejestr dokumentów sprzedaży lub rejestr dokumentów zakupu lub wszystkie razem.

 

Pokaż także VAT oczekujący – pozwala na wydrukowanie również rejestrów VAT oczekujących na odliczenie, regulowanych zapłatą, czy terminem płatności. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana wydrukowane zostaną jedynie dokumenty przypisane w wybrany okres.

Dane kontrahentów – umożliwia drukowanie danych kontrahenta dla poszczególnych dokumentów.

Z buforem – pozwala na drukowanie dokumentów przechowywanych w buforze.

 

W polach Od i Do  należy określić przedział czasowy (wybierając z rozwijanej listy odpowiednie okresy), który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu (na liście znajdują się miesiące poprzednie i bieżący względem daty dla programu).

 

Jeżeli istnieje następny rok i lista zawiera wszystkie miesiące bieżącego roku obrachunkowego, na liście pojawią się również dwa okresy z następnego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.

 

Zaznaczenie opcji Z buforem znaczne wydłuża wykonanie raportu.