Praca z danymi firmy > Deklaracje > Deklaracje podatkowe

Drukuj

Deklaracje podatkowe

Okno deklaracji podatkowych składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą dokumentów oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranego na liście dokumentu. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego elementu.

Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z deklaracjami podatkowymi zawiera następujące polecenia:

Weryfikuj – weryfikuje poprawność deklaracji.

Podpisz – otwiera okno Wybór certyfikatu, gdzie można wybrać sposób podpisania deklaracji podatkowej, a następnie podpisać dokument.

Wyślij – umożliwia przesłanie deklaracji podatkowej na bramkę Ministerstwa Finansów.

 

Potwierdzenie – pozwala na uzyskanie potwierdzenia przesłania deklaracji podatkowej.

Usuń – usuwa zaznaczone na liście deklaracje.

Drukuj UPO – umożliwia wydruk potwierdzenia UPO dla zaznaczonych deklaracji.

Anonimizuj – anonimizuje dane osobowe wybranych deklaracji.

hmtoggle_plus1Anonimizacja deklaracji

Operacja anonimizacji jest nieodwracalna.

 

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące nieznane dokumenty po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Podgląd – pokazuje widok dokumentu

 

Tabela z listą dokumentów składa się z nagłówka oraz listy dokumentów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z dokumentów.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

Tabela zawiera następujące kolumny:

Nazwa deklaracji – nadana przy generowaniu nazwa deklaracji.

Moduł – informacja jaki moduł wygenerował deklarację podatkową.

Rodzaj – rodzaj deklaracji podatkowej.

Za okres – informacja jakiego okresu podatkowego dotyczy deklaracja.

Cel – informacja w jakim celu została wysłana deklaracja.

Nazwa podatnika – informacja kogo dotyczy deklaracja.

NIP podatnika – tu pojawia się numer identyfikacji podatkowej podatnika nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx–xxx–xx–xx (lub zapis bez spacji).

Poprawna – informacja o tym czy deklaracja została zweryfikowana jako poprawna.

Podpisana – informacja czy deklaracja została podpisana.

Wysłana – informacja czy deklaracja została wysłana.

Kiedy wysłana – informacja kiedy deklaracja została wysłana.

Potwierdzona – informacja czy deklaracja została podpisana.

Status – jest to status obiegu dokumentu (tu mogą się pojawić informacje o błędach).

 

Szczegóły

Po wybraniu deklaracji na liście w części okna pod listą pojawi się panel ze stronami, które opisują szczegóły wybranego dokumentu, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy.

 

Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

zakładka Ogólne – panel z informacjami na temat deklaracji:

Moduł – informacja jaki program wygenerował deklarację podatkową.

Nazwa deklaracji – nadana przy generowaniu nazwa deklaracji.

Nazwa podatnika – informacja kogo dotyczy deklaracja.

Data utworzenia – informacja, kiedy deklaracja została utworzona.

Deklaracja podpisana – jeżeli deklaracja została podpisana, to pole Deklaracja podpisana będzie zaznaczone, a pod nim  pojawią się informacje: dla kogo została wystawiona, przez kogo została wystawiona, od kiedy jest ważna oraz do kiedy będzie ważna.

Pokaż certyfikat – kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie certyfikatu, którym była podpisana deklaracja.

Deklaracja wysłana – jeżeli deklaracja została wysłana, to pole Deklaracja wysłana będzie zaznaczone, a pod nim  pojawią się informacje związane z potwierdzeniem deklaracji (kto wysłał, kiedy wysłał).

Deklaracja potwierdzona – jeżeli deklaracja została podpisana, to pole Deklaracja potwierdzona będzie zaznaczone, a pod nim  pojawią się informacje dotyczące potwierdzenia.

Status – jest to status obiegu dokumentu (tu mogą się pojawić informacje o błędach).

 

zakładka Szczegóły – panel z informacjami na temat deklaracji: zawartość nagłówka deklaracji, dane płatnika oraz dane podatnika.

zakładka Deklaracja XML – wyświetla zawartość pliku XML wybranej deklaracji podatkowej.

zakładka Deklaracja (podgląd) – prezentuje podgląd wygenerowanej deklaracji. Podgląd dostępny jest tylko dla najnowszych wersji deklaracji oraz przy aktywnym połączeniu z Internetem.

zakładka UPO XML – zawiera Urzędowe Potwierdzenie Odbioru w postaci XML. Zakładka widoczna tylko dla potwierdzonych deklaracji.

zakładka UPO – zawiera Urzędowe Potwierdzenie Odbioru w postaci graficznej. Zakładka widoczna tylko dla potwierdzonych deklaracji.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.