Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym > Szczegółowa kontrola dostaw

Drukuj

Szczegółowa kontrola dostaw

Poza klasyczną metodą rozliczania zleceń w trybie ręcznym istnieje możliwość skorzystania z funkcjonalności jaką jest Szczegółowa kontrola dostawa.

 

Funkcjonalność umożliwia tworzenie wielu partii produkcyjnych i wydawanie dla nich konkretnych dostaw w ramach jednego zlecenia produkcyjnego. Gromadzenie danych dot.dostaw pod konkretny numer seryjny/partii wyrobu gotowego umożliwia późniejsze dotarcie do danych w razie wykrytych wad wyrobu gotowego, a także informacji od dostawcy o wadach surowców.

 

Klasyczne rozliczanie zleceń umożliwia dotarcie do danych ze szczegółowością do zlecenia produkcyjnego, niezależnie od tego ile wyrobów zostało wyprodukowane.

 

Szczegółowa kontrola dostaw pozwala na identyfikację surowców zużytych do produkcji każdej sztuki.

 

Do identyfikacji surowców zużytych pod konkretny numer seryjny można wykorzystać raport Szczegółowa kontrola dostaw dostępny w kategorii raportów - Analizy.

 

Uruchomienie modułu:

1.Nadanie uprawnienia w programie: Symfonia ERP Administracja o nazwie: Dokumenty: Szczegółowa kontrola dostaw.

2.Oznaczenie wyrobów gotowych w kartotece towarowej:  

img_176

 

3.Wybrane zlecenie na oznaczony produkt > Operacje magazynowe.

img_177

 

img_178

 

Dodawanie nowych partii/numerów seryjnych

Dodawanie dostaw zależy od ustawień wyrobu gotowego:  

img_179

 

Jeżeli generowanie numerów seryjnych jest wyłączone – moduł działa w trybie:

Generowanie numerów partii

 

img_180

 

Po naciśnięciu przycisku Nowa Partia wyświetlone zostaje okno dialogowe, w którym należy podać ilość produktów znajdujących się w danej partii.

Przycisk podpowiedz komplet jest powiązany z ilością, która podana została w polu tekstowym.

 

Ilość do pobrania( kolumna do edycji ) = Ilość jednostkowa * ilość z pola tekstowego.

 

Ilość jednostkowa określa ilość surowca przypadająca na jeden wyrób gotowy pobierana jest z karty technologicznej.

Wartości z kolumny: Planowane, Stan, MAG, Jednostka miary pobierane są z BOM zlecenia.

 

Po naciśnięciu przycisku Akceptuj program wygeneruje rezerwację numeru  dostawy:

img_181

 

W zakładce: Zarezerwowane numery seryjne możliwość zmiany nazwy dostawy jest aktywna.

Generowanie numerów seryjnych

 

Przy ustawieniach: img_182(szablon numeracji nie jest wymagany), algorytm zmienia zasadę działania:

 

img_183

 

Podpowiedz komplet zawsze uzupełnia ilości do pobrania do ilości jednostkowej.

Akceptuj – generuje liczbę rezerwacji dostaw równej ilości numerów seryjnych podaną w polu tekstowym.

 

img_184

 

Przy pustym szablonie numeracji – nazwy nowych numerów seryjnych/partii nadawane są na podstawie: Numer zlecenia/ aktualna ilość rezerwacji + 1 np. ZLPP000003/10/2019/1, ZLPP000003/10/2019/2 itd.

 

Generowanie dokumentów magazynowych

Zakładka: Zarezerwowane numery seryjne

 

img_185

 

Pobierz z magazynu – generuje dokumenty RW dla wszystkich rezerwacji dostaw gdzie ilość do pobrania jest większa od 0.

Wypełnij pobranie – wypełnia pobranie dla wszystkich rezerwacji dostaw.

Zresetuj pobranie – ustawia ilość do pobrania dla wszystkich rezerwacji równą 0.

Pobierz z magazynu (w kafelku) – generuje dokument RW dla określonej rezerwacji. Przenosi rezerwację do zakładki: wystawione dokumenty.

Wypełnij pobranie – wypełnia pobranie dla określonej rezerwacji.

 

Zakładka: Wystawione dokumenty

 

img_186

 

Pobierz i przyjmij na magazyn – generuje dokumenty RW dla wszystkich rezerwacji, a następnie generuje dokumenty PW po ilościach wpisanych na rezerwacjach.

Przyjmij na magazyn – generuje dokumenty PW dla wszystkich rezerwacji.

Wypełnij przyjęcie – uzupełnia ilość do przyjęcia dla wszystkich rezerwacji. Ilość do przyjęcia = Ilość planowana - ilość przyjęta

Pobierz z magazynu – generuje dokumenty RW dla wszystkich rezerwacji.

Wypełnij pobranie – wypełnia ilość do pobrania dla wszystkich rezerwacji.

Reset ilości – zeruje ilości do przyjęcia oraz ilości do pobrania dla wszystkich rezerwacji.

Przyjmij na magazyn (w kafelku) – generuje dokument PW dla określonej dostawy.

Pobierz z magazynu – generuje dokument RW dla określonej dostawy.

Wypełnij pobranie – uzupełnia ilości do pobrania dla określonej dostawy.

 

Dla numerów seryjnych program pozwala na przyjęcie tylko jednego wyrobu gotowego.

Rezerwacje, dla których zostały wygenerowane dokumenty PW oznaczone są kolorem zielonym.

 

img_187

 

Po wybraniu strzałki w kolumnie Do pobrania wyświetli się okno wyboru dostaw dla surowca.

 

img_188

 

Pozycje, dla których zostały przypisane ilości z poszczególnych dostaw podświetlone są na kolor zielony.

 

img_189