Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym > Pobranie surowca z magazynu do produkcji

Drukuj

Pobranie surowca z magazynu do produkcji

Przy tym trybie pracy inaczej niż dla trybu automatycznego będą pobierane surowce do produkcji oraz oddawane do magazynu wyprodukowane towary.

 

Przycisk Zamienniki umożliwia wymianę surowca z BOM na inny – wskazany jako zamiennik w karcie technologicznej. Przycisk dostępny jest jedynie na zleceniu wygenerowanym z karty technologicznej ze sposobem pobrania ręcznym.

 

Aby pobrać do produkcji należy:

na zakładce BOM zlecenia wybrać przycisk Wypełnij pobranie.

img_76

 

Zostanie zaktualizowana ilość w kolumnie Do pobrania o ilość z kolumny Plan. Można ręcznie zaktualizować ilości, jakie zostaną pobrane, czyli własnoręcznie wpisać inne ilości w kolumnie Do pobrania.

wybrać przycisk Zapisz w górnym panelu zlecenia,

wybrać kolejno: Operacje magazynowe > Pobierz z magazynu.

 

Po pomyślnym pobraniu zostanie zaktualizowana kolumna Pobrane o takie ilości, jakie zostały wpisane w kolumnie Do pobrania.

img_77

 

Podczas pobierania z magazynu, podobnie jak w trybie automatycznym tworzone są w Handlu dokumenty wydania do produkcji. Na zakładce Magazyn widoczne będą informacje o wystawionych dokumentach magazynowych.

img_78

 

Nie należy ręcznie modyfikować w module Symfonia ERP Handel dokumentów magazynowych wystawionych z modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją.

 

Podpowiedz komplet jest funkcją za pomocą, której można określić ilości do pobrania stanowiącą wielokrotność ilości wynikającej z ilości w karcie technologicznej. Wybiera się wówczas przycisk Podpowiedz komplet widoczny na zakładce BOM. W oknie Wprowadzanie ilości surowców do pobrania wpisuje się wartość odpowiadającą kompletom ilości planowanych do pobrania:

img_79

 

W kolumnie Do pobrania pojawia się wówczas ilość stanowiąca iloczyn ilości planowanej i wpisanej, jako ilość kompletów.

Realizując zlecanie w trybie ręcznym można również wydać do produkcji z magazynu handlowego surowce pochodzące z konkretnej dostawy. Na zakładce „BOM” dla wskazanej pozycji wybiera się spod prawego przycisku myszy opcję Wydaj dostawę.

img_80

 

W uruchomionym oknie Wybór dostawy zaznacza się dostawę, z której chce się pobrać surowiec do produkcji. Następnie wpisuje się ręcznie ilość pobieraną do produkcji w kolumnie „Ilość” i wybiera się widoczny w lewym górnym rogu przycisk Wydaj wskazane dostawy. Ilość pobrana ze wskazanej dostawy będzie widniała w kolumnie Pobrane.

img_81

Przy włączonej integracji OLE Automation w polu Do pobrania będzie widoczna strzałka, która umożliwi wskazywanie dostaw (analogicznie jak w module Symfonia ERP Handel). Pozycje dla których wskazano dostawy podświetlane są na zielono.

 

img_198

 

Dokument nie jest wystawiany po wskazaniu dostawy i można wskazać dostawy dla pozostałych surowców. Wystawienie dokumentu odbywa się poprzez Operacje magazynowe > Pobierz z magazynu.

 

img_199

 

Na zakładce Magazyn w kolumnie Atrybut będą widniały informacje o numerach dostaw, z których został pobrany surowiec do produkcji.

img_82