Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Lista kart

Drukuj

Lista kart

Lista wszystkich kart technologicznych prezentowana jest po wybraniu kolejno Technologia > Wszystkie.

 

img_28

 

Lista technologii zawiera wszystkie karty, które zostały wprowadzone w module. Karty można wyszukiwać według kodu, nazwy, produktu lub składników. Wyświetlaną listę można również filtrować wpisując w pierwszym wierszu wybranej kolumny szukaną frazę.

 

Przyciski okna listy technologii:

Szukaj – wyszukiwanie kart z listy.

Dane – otwieranie wybranej karty.

Usuń – usuwanie karty.

Usunięcie karty jest możliwe, jeśli nie zostało do karty wygenerowane żadne zlecenie i żaden plan produkcyjny. Aby usunąć kartę należy mieć nadane uprawnienie do usuwania kart technologicznych.

Kopiuj – kopiowanie wybranej karty (patrz rozdział: „Kopiowanie karty technologicznej”).

Uaktualnianie ceny materiału – funkcja uaktualniająca ceny materiałów na wszystkich kartach technologicznych na podstawie ceny zakupu widocznej w kartotece towaru modułu Symfonia ERP Handel. Uaktualniane są tylko te pozycje karty, dla których cena magazynowa jest większa od 0.

Wydruk listy – wydruk wcześniej wybranych kart technologicznych.