Aplikacja mobilna – tryb pracy kody obce > Przyjęcie towaru do magazynu

Drukuj

Przyjęcie towaru do magazynu

Proces przyjęcia towaru do magazynu rozpoczyna się od zlecenia przyjęcia towaru i utworzenia wymaganych dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel.

 

Aktualnie w Symfonia Mobilny Magazyn jest możliwe zrealizowanie przyjęcia towaru na podstawie dokumentów magazynowych o charakterze Przyjęcie do magazynu (od wersji Handlu 2020.4) oraz Przychód wewnętrzny (od wersji Handlu 2020.4) – należy utworzyć odpowiedni dokument w systemie Symfonia ERP Handel i pozostawić go w buforze.  

 

Wprowadzony dokument zostaje przekazany jako awizo do przyjęcia przez magazyniera i jest widoczny w aplikacji mobilnej.  

 

Po wybraniu z menu głównego opcji Przyjmij, na ekranie wyświetli się lista dokumentów do przyjęcia. Użytkownik może dokonać zmiany w zakresie prezentacji dokumentów, wybierając z listy rozwijalnej pożądany typ dokumentu, zatem w zależności od wyboru magazyniera, na liście dokumentów do przyjęcia prezentowane będą dokumenty o określonym typie:  

Dokument magazynowy – na liście prezentowane są dokumenty magazynowe o charakterze Przyjęcie do magazynu w buforze  oraz dokumenty magazynowe o charakterze Przychód wewnętrzny w buforze;

Dokument własny – na liście prezentowane są dokumenty magazynowe utworzone w aplikacji.

 

imgmh697

 

Dokumenty na liście są ładowane przyrostowo, tzn. że kolejne dokumenty są ładowane podczas przesuwania listy. Istnieje również możliwość odświeżenia listy dokumentów poprzez przeciągnięcie jej w dół.  

 

Aby rozpocząć realizację przyjęcia należy zaznaczyć na liście dany dokument, a następnie skorzystać z przycisku Wybierz. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego aplikacji.

 

imgmh698

 

W przypadku, gdy w tym samym czasie na dokumencie pracuje inna osoba zarówno w systemie Handel, jak i na innym urządzeniu – użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

 

Po wybraniu danego dokumentu na ekranie wyświetli się lista towarów do przyjęcia. Prezentowane towary są posortowane zgodnie z ustawieniami Mobilnego Magazynu w Symfonia ERP Handel.  

 

Na ekranie prezentowane są informacje o towarach takie jak: kod referencji, nazwa towaru (jeśli włączone jest ustawienie Wyświetlaj nazwę towaru), ilość do przyjęcia, ilość odebrana (przed zeskanowaniem towaru ilość jest równa 0), jednostka miary oraz lokalizacja docelowa towaru (jeśli włączone jest ustawienie Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych). Przez zeskanowaniem towaru kolumna Lokalizacja jest pusta. Przycisk X umożliwia reset danej pozycji do stanu sprzed skanowania.

 

imgmh699

 

Status przyjęcia towarów określają poszczególne kolory:

Czerwony – towar nie został zeskanowany;

Żółty – towar został zeskanowany w ilości mniejszej od ilości na dokumencie;

Zielony – towar został zeskanowany zgodnie z ilości na dokumencie.  

 

Powyżej listy towarów znajduje się przycisk Opis. Po jego rozwinięciu na ekranie wyświetli się opis otwartego dokumentu oraz opisy powiązanych z nim dokumentów. Aby ukryć podgląd należy kliknąć ponownie Opis.

 

imgmh700

 

Poniżej listy towarów do przyjęcia znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji. Za pomocą przycisku Wstrzymaj użytkownik ma możliwość wstrzymania operacji wydania. Przycisk Wstecz powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

 

Aby przyjąć towary należy zeskanować kolejno ich etykiety. W tym celu należy skorzystać  z przycisku Skanuj. Gdy skaner zostanie uruchomiony należy zeskanować etykietę towaru.

 

 

W przypadku włączonego ustawienia Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych wymagane jest również zeskanowanie etykiety lokalizacji, w której towary zostaną umieszczone.

 

Po zeskanowaniu wszystkich pozycji nastąpi automatyczne wyjście ze skanera.

 

imgmh701

 

Po zakończeniu skanowania towarów należy potwierdzić przyjęcie dostarczonego towaru do magazynu korzystając z przycisku Potwierdź.  

 

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych dodatku do Symfonia ERP Handel zostało ustawione zmienianie nazw dostaw według schematu, wówczas podczas próby potwierdzenia przyjęcia na ekranie wyświetli się poniższy komunikat.

 

imgmh702

 

Aby uzupełnić elementy kodów dostaw należy kliknąć na pozycję towarową i wybrać opcję Kod dostawy.

 

imgmh703

 

Na ekranie wyświetli się tabela prezentująca elementy dostawy o typie Słownik oraz ich wartości. W przypadku, gdy wartości elementów kodów dostaw nie zostały uzupełnione, wówczas w kolumnie będzie widoczna wartość Brak.

 

imgmh704

 

Po kliknięciu na element kodu na ekranie zostanie wyświetlona tabela Pozycje, w której należy wskazać wartość elementu kodu dostawy.

 

imgmh705

 

Wówczas wartość elementu kodu zostanie uzupełniona, a użytkownik zostanie przeniesiony na ekran Kod dostawy. Po ustawieniu wartości wszystkich elementów kodu dostawy należy kliknąć przycisk Potwierdź, wówczas kod dostawy zostanie zmieniony. Należy pamiętać, że elementy o typie Predefiniowany użyte w schemacie kodu dostawy są pobierane automatycznie.

 

imgmh706

 

 

imgmh707

 

Po uzupełnieniu kodu lokalizacji, magazynier może wysłać dokument przyjęcia do Symfonia ERP Handel klikając przycisk Potwierdź.  

 

imgmh708

 

Zatwierdzenie przyjęcia w Symfonia Mobilny Magazyn powoduje wystawienie dokumentu magazynowego o wybranym charakterze oraz zmianę nazw dostaw w systemie Symfonia ERP Handel.

 

Po zatwierdzeniu w aplikacji mobilnej operacji, w wyniku której jest wystawiany dokument magazynowy – login użytkownika mobilnego można podejrzeć na otwartym w Symfonia ERP Handel dokumencie, wybierając polecenie Informacje > Własne pola.  

 

Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na przyjęciu jest to zeskanowanie minimum jednego towaru). Oznacza to, że użytkownik, bez konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego rodzaju operację.

 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj.  

 

Zarówno automatycznie jak i ręcznie wstrzymaną operację można wznowić z poziomu zakładki Operacje oraz bezpośrednio z listy dokumentów do przyjęcia.