Aplikacja mobilna – tryb pracy kody obce > Inwentaryzacja ilościowa

Drukuj

Inwentaryzacja ilościowa

Ustawiając, w kartotece ustawień Mobilnego magazynu, tryb pracy Kody obce użytkownicy pracują na kodach paskowych, które znajdują się na towarach. Ważne, aby na towarze było uzupełnione pole z kodem kreskowym. W przypadku, gdy kilka towarów ma wprowadzony taki sam kod paskowy to pobranie towaru będzie zależało od kolejności wprowadzenia kodu dla danych towarów. Zostanie pobrany pierwszy towar z listy.  

 

Należy również pamiętać, że w systemie Handel musi być jeden sposób wprowadzania kodów kreskowych dla wszystkich towarów – kody kreskowe z cyfrą kontrolną lub bez cyfry kontrolnej. Odpowiednio do tego należy również skonfigurować skaner. W przypadku rozbieżności towar nie zostanie odnaleziony, a użytkownik otrzyma stosowny komunikat, na skutek czego konieczne będzie ręczne wprowadzenie kodu towaru w celu jego wyszukania.

 

imgmh747

 

W celu rozpoczęcia procesu inwentaryzacji należy przejść do zakładki Inwentaryzuj widocznej  w menu głównym aplikacji mobilnej. Należy pamiętać, że użytkownik mobilny musi mieć ustawiony domyślny magazyn.  

 

Początkowo ekran inwentaryzacji jest pusty. Pierwszy krok to otwarcie inwentaryzacji głównej przez użytkownika, który ma do tego uprawnienia, w tym celu należy skorzystać z przycisku Dodaj nową inwentaryzację. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do menu głównego.

 

imgmh748

 

Podczas dodawania nowej inwentaryzacji głównej użytkownik otrzyma komunikat informujący o rozpoczęciu inwentaryzacji wraz z przypomnieniem o wstrzymaniu wszystkich operacji na czas inwentaryzacji.

 

imgmh749

 

Po otwarciu inwentaryzacji głównej, można przystąpić do skanowania towarów do inwentaryzacji cząstkowych (użytkownicy skanują towary tworząc swoją „małą inwentaryzację” przypisaną do inwentaryzacji głównej). W tym celu należy skorzystać z przycisku Skanuj, po czym zeskanować kolejno kody z towarów (należy pamiętać, że w przypadku kodów obcych niemożliwe jest skanowanie aparatem urządzenia).

 

Towary mogą być skanowane pojedynczo oraz zbiorczo. Zaznaczenie na ekranie skanera opcji Wprowadzanie ilości umożliwia podanie ilości danego towaru od razu po jego zeskanowaniu. Ilość należy wprowadzić w dostępne pole w wyświetlonym oknie, po czym ją zatwierdzić wybierając przycisk OK.

 

imgmh750

 

 

imgmh751

 

W przypadku, gdy nie odnaleziono towaru o danym kodzie istnieje możliwość wyszukania go ręcznie. Wybierając OK na wyświetlonym oknie ukaże się pole do wprowadzenia części kodu lub nazwy towaru.

 

imgmh752

 

 

imgmh753

 

Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu ich przyciskiem OK wyświetli się lista dostępnych towarów, z której należy wskazać dany towar. Towar zostanie dodany do listy towarów do inwentaryzacji.  

 

imgmh754

 

Po opuszczeniu ekranu skanowania użytkownik ma podgląd zeskanowanych do inwentaryzacji towarów. Na ekranie prezentowany jest kod referencji, zeskanowana ilość oraz jednostka miary towaru. Poniżej prezentowane jest podsumowanie ilości zeskanowanych towarów. Przycisk X umożliwia reset danej pozycji. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu – niezatwierdzona inwentaryzacja oznaczona jest na liście inwentaryzacji głównej kolorem żółtym. Aby ponownie otworzyć rozpoczętą inwentaryzację należy zaznaczyć ją na liście po czym wybrać Dalej.

 

imgmh755

 

Po zeskanowaniu wszystkich towarów do inwentaryzacji należy ją zatwierdzić korzystając  z przycisku Potwierdź. Wyświetli się pytanie „Czy na pewno chcesz zatwierdzić daną inwentaryzację?” z odpowiedziami Tak/Nie. Po zatwierdzeniu użytkownik otrzyma stosowny komunikat z podsumowaniem wykonanej akcji, a dana inwentaryzacja zostanie oznaczona na liście inwentaryzacji głównej kolorem zielonym. Aby ponownie otworzyć rozpoczętą inwentaryzację należy zaznaczyć ją na liście, po czym wybrać Dalej. W przypadku wykonywania dużej inwentaryzacji użytkownik może otrzymać komunikat „Błąd połączenia z serwerem”. Oznaczać to będzie, że proces zatwierdzania inwentaryzacji wymaga większej ilości czasu niż standardowo. Po ponownym otwarciu inwentaryzacji użytkownik może otrzymać komunikat, że aktualna inwentaryzacja jest w trakcie realizacji.

 

W przypadku, gdy magazynier podczas realizacji inwentaryzacji podejmie próbę wylogowania z aplikacji, wówczas na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. W takiej sytuacji wylogowanie może spowodować błędy podczas wysyłki danych do systemu Symfonia ERP Handel.

 

imgmh756

 

Aby usunąć inwentaryzację z listy wszystkich inwentaryzacji użytkowników należy przytrzymać dotyk na wybranej inwentaryzacji – wyświetli się pytanie „Czy na pewno chcesz usunąć?” z dostępnymi przyciskami OK/Anuluj. Po zatwierdzeniu, inwentaryzacja zostanie usunięta z listy wszystkich inwentaryzacji przypisanych do inwentaryzacji głównej. Przycisk Anuluj umożliwia powrót do listy wszystkich inwentaryzacji bez usuwania wskazanej inwentaryzacji.  

 

Każdy z użytkowników może otworzyć i edytować wyłącznie swoją inwentaryzację.

 

imgmh757

 

Gdy na liście inwentaryzacji głównej wszystkie inwentaryzacje użytkowników zostaną zatwierdzone (oznaczone na zielono), użytkownik posiadający uprawnienia do otwarcia/zamknięcia inwentaryzacji głównej – może ją zatwierdzić. W momencie zatwierdzenia inwentaryzacji głównej pobierane są stany z magazynu, na którym została ona przeprowadzona. Porównywane są towary, które zostały zeskanowane ze stanem magazynowym. Na podstawie różnic wystawiane są dokumenty rozchodowe i przychodowe (typ dokumentów określany jest w ustawieniach mobilnego magazynu).

 

Po zatwierdzeniu w aplikacji mobilnej operacji, w wyniku której jest wystawiany dokument magazynowy – login użytkownika mobilnego można podejrzeć na otwartym w Symfonia ERP Handel dokumencie, wybierając polecenie Informacje > Własne pola.