Dokumenty > Raporty > Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7

Drukuj

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7

Nowy formularz Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7 zastąpił dotychczasowy druk RP-7.

Raport wykonujemy przez wywołanie go poleceniem Wykonaj raport z menu podręcznego, lub za pomocą przycisku btn_print, dla zaznaczonych pracowników. W otwartym oknie wybieramy raport ZUS > Zaświadczenie ERP-7, a następnie klikamy przycisk Wykonaj.

 

Wywołanie raportu otwiera okno jego definicji. Formularz jest automatycznie uzupełniony na podstawie danych znajdujących się w programie.

 

rap_erp7_01

 

Dokonanie korekt lub uzupełnienie informacji w raporcie jest możliwe po zapisaniu go w formacie MS Word.

Jeżeli zostanie zaznaczonych kilka osób do wykonania dla nich raportu, to okno ustawień pokaże się dla każdego z tych pracowników.

 

Elementy okna:

Pomoc – po wybraniu tego polecenia możemy wybrać opcję “Informacja do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu”  lub “Opis działania raportu”.

Nazwisko Imię – prezentuje dane osoby, dla której wykonywany jest raport.

Data wykonania zaświadczenia – prezentuje datę jaka zostanie pobrana do raportu jako data wykonania zaświadczenia. Użytkownik ma możliwość ustawienia tu dowolnej daty.

Okresy zatrudnienia – element prezentujący wszystkie wprowadzone do programu okresy zatrudnienia.  Użytkownik ma możliwość wyboru za jaki okres/ okresy chce wykonać raport.   Jeżeli zostanie zaznaczonych kilka okresów zostaną one umieszczone w jednym raporcie.  Okresy zatrudnienia są posegregowane od najnowszego.

Dodatkowe informacje/uwagi – pole to pozwala na wpisanie własnych informacji/ uwag/ wątpliwości, które zostaną umieszczone w raporcie w polu o tej samej nazwie.

Informacje o dokumentach – pole pozwala na wpisanie dokumentów na podstawie jakich wystawiono zaświadczenie. Domyślnie zostały wpisane Listy płac; Karty wynagrodzeń.

Wykonaj – uruchamia wykonanie raportu na podstawie ustawionych danych.

Anuluj – anuluje wykonanie raportu.

 

Dane prezentowane na zaświadczeniu w polu Informacje dotyczące pełnomocnika upoważnionego przez płatnika składek do wystawienia zaświadczenia należy wprowadzić do zestawu Dane firmy\Dane firmy w elemencie kadrowym Pełnomocnik upoważniony przez płatnika.

 

Informacje wykazywane w części Informacje o pracowniku w pkt 4, dotyczącym wykorzystania urlopu wychowawczego/ urlopu bezpłatnego na wychowanie dzieci pobierane są do zaświadczenia z elementu Informacja o świadczeniu/przerwie RSA. Urlopy wprowadzone w wersjach programu Kadry i Płace wcześniejszych niż 2019.1 wymagają uzupełniania nowych atrybutów: data urodzenia oraz imię dziecka.

 

Załącznik o wypłaconych świadczeniach

Jeśli w zaświadczeniu ZUS ERP-7 brakuje miejsca na wprowadzenie świadczeń chorobowych pracownika, automatycznie tworzony jest załącznik Informacje o wypłaconych świadczeniach.

 

rap_erp7_02

 

Wykonywanie raportu w trakcie rozwiązywania stosunku pracy

Zdarzenie Rozwiązanie stosunku pracy zawiera domyślnie nieaktywną akcję Wykonanie raportu 'Zaświadczenie ERP-7'. Aby akcja została wykonana oznacz ją w pierwszej kolumnie flagą, przed zatwierdzeniem zdarzenia.

 

rap_erp7_03

 

Użytkownik zostanie poinformowany, jeśli pracownik posiada zdarzenia wymagające utworzenia załącznika do deklaracji ZUS ERP-7.

 

Wykonywanie raportu podczas rozwiązywania stosunku pracy >>

 

Uwagi do raportu: 

Konieczne jest ręczne skorygowanie przychodów w tabeli na str 3: “Informacje o kwotach wynagrodzenia/ uposażenia, kwotach świadczeń wypłaconych w okresie niezdolności do pracy oraz kwotach innych należności – za dany rok kalendarzowy – uwzględnianych przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego” w sytuacjach, gdy: 

został rozwiązany stosunek pracy i w tym samym miesiącu po co najmniej jednodniowej przerwie został nawiązany kolejny stosunek pracy. W tej sytuacji przychód z miesiąca zostanie przypisany w całości do każdego ze stosunków pracy , co spowoduje zawyżenie przychodu z tego roku w ZUS ERP-7 dla każdego ze stosunków pracy. 

składnik okresowy (np. Trzynastka)  przysługujący za dany rok, został wypłacony w roku następnym, w miesiącu w którym nastąpiło przekroczenie maksymalnej podstawy Składki ZUS. W tej sytuacji, gdy część składnika  okresowego będzie objęta wyłącznie składką wypadkową a część będzie w pełni oskładkowana należy samodzielnie skorygować przychód w roku, za który składnik przysługiwał oraz w roku w którym został on wypłacony.

 

Jeśli zaświadczenie ERP-7 przygotowywane jest za więcej niż 20 lat to kolejne lata zostaną wykazane na dodatkowym zaświadczeniu.

 

Zobacz także:

Informacja ZUS do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7