Dokumenty > Raporty > Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7

Drukuj

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7

W programie dostępna jest nowsza wersja zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7.

 

Raport Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7 służy do przygotowania i wydruku deklaracji ZUS RP-7.

Raport wykonujemy przez wywołanie go poleceniem Wykonaj raport z menu podręcznego, lub za pomocą przycisku btn_print, dla zaznaczonych pracowników. W otwartym oknie wybieramy raport Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7 znajdujący się w katalogu ZUS a następnie klikamy przycisk Wykonaj.

 

Wywołanie raportu otwiera okno jego definicji. Formularz jest automatycznie uzupełniony na podstawie danych znajdujących się w programie, ale umożliwia korektę i uzupełnienie informacji.

 

dok_rap_38

(Okno ustawień raportu Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ZUS RP-7)

Elementy okna:

Dane dla punktu 3 za okres – określa przedział czasu, z którego zostaną pobrane dane dla pkt. 3 zaświadczenia.

Zatrudnienie – określa okres zatrudnienia, wymiar etatu oraz stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.

Pobierał wynagrodzenie do – data, do której pracownik pobierał wynagrodzenie.

Czas niezdolności do pracy – okres, w którym pracownik pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Zasiłek opiekuńczy – okres, w którym pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek chorobowy po 14.11.1991 – okres, w którym pracownik pobierał zasiłek chorobowy. W polu okres zasiłku wyczerpie należy podać datę, kiedy upłynie 182 dni pobierania zasiłku o ile okres umowy o pracę obejmuje ten okres, w innym przypadku do dnia zatrudnienia zg. z umową.

Świadczenia rehabilitacyjne – okres, w którym pracownik pobierał świadczenia rehabilitacyjne.

Okresy czasu niezdolności i zasiłki po 14.11.1991 w załączniku – zaznaczenie pola powoduje dodanie do zaświadczenia informacji, że okresy czasu niezdolności i zasiłki wyszczególnione zostały w załączniku. Nazwę załącznika należy uzupełnić ręcznie po wydrukowaniu zaświadczenia.

Urlop bezpłatny – okresy, w których pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym.

Urlop wychowawczy – w tej grupie ustawiamy okres, w którym pracownik przebywał na urlopie wychowawczym, imię dziecka, data urodzenia oraz wybieramy czy był to urlop wychowawczy czy bezpłatny.

Pracodawca zgłaszał pracow. w deklaracji – w tej grupie należy podać za pomocą, jakich deklaracji pracodawca zgłaszał pracownika do ZUS (imiennej, bezimiennej), numer konta (NKP) oraz oddział ZUS, do którego składane były deklaracje.

Inne okresy – umożliwia ręczne podanie okresów, za które nie zostały wypłacone wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, z wyjątkiem pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Drukuj bez wartości – zaznaczenie pola skutkuje utworzeniem pustego formularza zaświadczenia, którego wydruk będzie można uzupełnić samodzielnie.

Edycja pozostałych punktów zaświadczenia – zaznaczenie tego pola umożliwia edycję pkt. 3, 5 i 6 zaświadczenia przed jego utworzeniem.

Wyświetlenie wyników raportów w programie Kadry i Płace – zaświadczenie zostanie pokazane w programie Kadry i Płace, możliwy będzie jego wydruk oraz utworzenie dokumentu PDF.

Wyświetlenie wyników raportów w programie MS Office – zaświadczenie zostanie pokazane w programie MS Word.

Wykonaj – uruchamia wykonanie raportu na podstawie ustawionych danych.

Anuluj – anuluje wykonanie raportu.

Ustawienia wydruku – otwiera okno ustawień szablonów wydruku (tylko dla wyników prezentowanych w programie MS Office)

 

Jeśli wypełnianych danych jest więcej niż pól na formularzu RP-7 (np.: dla wyszczególnienia wszystkich urlopów bezpłatnych) wtedy należy zamieścić je w formie załącznika do zaświadczenia.

 

Jeśli zaznaczone jest pole Edycja pozostałych punktów zaświadczenia wtedy przed utworzeniem zaświadczenia pojawi się okno umożliwiające edycję pkt. 3, 5 i 6 zaświadczenia.

 

dok_rap_39

Elementy okna:

W głównej części okna znajduje się tabelka pozwalająca edytować zawartość pkt. 3 zaświadczenia.

Punkt 5 – pole tekstowe pozwalające samodzielnie wpisać na podstawie, jakich dokumentów zostało wystawione to zaświadczenie.

Punkt 6 – pole tekstowe pozwalające samodzielnie wpisać dodatkowe uwagi w pkt 6. Zaświadczenia.

W punkcie 6 wykazany będzie okres wyczekiwania na prawo do zasiłku. Okres wyczekiwania ustalany jest na podstawie czasu obowiązywania wartości Nie elementu Uprawniony do pobierania zasiłku/wynagrodzenia chorobowego.

3. Rodzaj dochodu – pozwala określić rodzaj dochodu pracownika (wynagrodzenie, przychód, uposażenie)

Załączniki – pozwala uzupełnić informacje o załącznikach związanych z okresami czasu niezdolności i zasiłki po 14.11.1991.

Dodaj wiersz – dodaje nowy wiersz poniżej pozycji kursora na tabelce.

Usuń wiersz – usuwa aktualny wiersz.

Przelicz – oblicza wartości dla kolumny 7 Łączne wynagrodzenie – przychodu – świadczeń – pieniężnych – uposażenia.

OK – zatwierdza wprowadzone zmiany i tworzy zaświadczenie.

Anuluj – anuluje wprowadzone zmiany i tworzy zaświadczenie.

Wyczyść – czyści wszystkie pola formularza (tabelkę też).

 

Wykonywanie raportu w trakcie rozwiązywania stosunku pracy

Zdarzenie Rozwiązanie stosunku pracy zawiera domyślnie nieaktywną akcję wykonującą raport Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7, aby go wykonać należy przed zatwierdzeniem zdarzenia zaznaczyć flagą akcję Wydruk ZUS RP7.

 

dok_rap_40

Użytkownik zostanie poinformowany, jeśli pracownik posiada zdarzenia wymagające utworzenia załącznika do deklaracji ZUS RP-7.