Ustawienia > Parametry przelewów, księgowań i numerowania

Drukuj

Ustawienia – Parametry (przelewów, księgowań, numerowania)

Parametry używane są w programie do definicji schematów przelewów, schematów księgowań oraz schematów numerowania.

 

Opis czynności do wykonania aby wyświetlić okno.Wywołanie okien parametrów

 

Parametry mają za zadanie uproszczenie schematów przelewów, księgowo-analityczne i numerowania, ograniczając ich liczbę do kilku uniwersalnych schematów. Dzięki temu systemy przelewów oraz księgowań mogą być bardziej elastyczne, mieć zwartą i przejrzysta budowę. Wszystkie pola tekstowe schematów i ich definicji mają możliwość wprowadzenia parametru zamiast konkretnej wartości. Wartością takiego pola będzie wartość parametru pobrana lub wyliczona dla danego pracownika w konkretnym okresie płacowym w momencie generowania przelewu.

 

Rodzaje parametrów:

# – Parametry automatyczne – przetwarzane są bez udziału użytkownika w momencie generowania przelewów lub księgowań. Przykładowe pola obsługiwane przez ten typ parametrów: Nazwa odbiorcy, Rachunek odbiorcy, Opis Wn / Ma, Kwota itp.

 

@ – Zapytania – muszą zostać wpisane lub wybrane z podpowiedzi przez użytkownika na końcu procesu generowania przelewów lub księgowań. Mają częściej zastosowanie dla przelewów, pozwalają np. określić już w momencie generowania przelewu, z którego konta firmy należy przelać pieniądze na konkretny rachunek. Zapytania są globalne dla wszystkich przelewów generowanych wspólnie. Wartości podpowiedzi pobierane są z wartości kadrowych firmy. Przykładowe pola obsługiwane przez ten typ parametrów: Wpłata / przelew, Rachunek zleceniodawcy.

 

Parametry składają się z nazwy, po której są identyfikowane oraz definicji. Parametr (taki jest typ domniemany przy tworzeniu) może być albo parametrem w postaci tekstowej, wtedy podstawiana jest za niego tekst z definicji, albo pobierać wartość podanego w definicji parametru, elementu kadrowo-płacowego. Rodzaj parametru ustawia się w menu podręcznym danego parametru w polach wyboru Wartość tekstowa lub Wartość elementu.

 

Możemy dodawać parametry typu:

b_elem11

 

wartość tekstowa,

 

b_elemen1

 

wartość elementu pobierana z systemu wynagrodzeń w okresie płacowym, czyli z zakładki wynagrodzeń pracownika,

 

atryb_slow

 

wartość elementu, atrybut słownika,

 

B_elekad2

 

wartość elementu kadrowego, czyli z zakładki dane kadrowe,

 

elem_kadr_sl

 

wartość elementu kadrowego, atrybut słownika,

 

elem_pytanie

 

element zapytanie, może zawierać podpowiedź. Dla elementów typu słownikowego można zdecydować, że pobierana będzie wartość atrybutu dodatkowego zamiast wartości słownikowej, jeśli zaznaczymy opcję Atrybut słownika.

 

param_ks_slown

 

wartość słownikowa podpowiedzi dla parametru typu zapytanie.

 

Parametry sięgające do wartości danych kadrowych mogą to robić na dwa sposoby:

przy zaznaczonej opcji Wartość kadrowa pobierają wartość z danych kadrowych bez względu na to, czy ta dana występuje w systemie wynagrodzeń pracownika,

gdy opcja Wartość kadrowa nie jest zaznaczona pobierają wartość taką, jaka jest prezentowana w wynagrodzeniach.

W pierwszym przypadku modyfikacja danych kadrowych po zamknięciu okresu płacowego może wpłynąć na wartość parametru.

 

Odwołanie do parametru w schemacie księgowania uzyskujemy przez napisanie jego nazwy poprzedzonej znakiem #. Jeżeli wartość parametru będzie zawierać w sobie tekst poprzedzony znakiem # program potraktuje to jak odwołanie do innego parametru o podanej nazwie. W ten sposób można tworzyć makrodefinicje. Na przykład tekst #par1-#par2 oznacza: weź wartość parametru par1, następnie znak (myślnik), a następnie wartość parametru par2. Gdyby wartość parametru par1 była następująca #par3-#par4 oznacza to, że tekst #par1-#par2 jest tożsamy tekstowi #par3-#par4-#par2.

W programie występują też parametry predefiniowane. Obecnie są to:

P – identyfikator pracownika w FK,

G – identyfikator grupy pracowników w FK (określony tylko wtedy, gdy dokument PK tworzony jest dla jednej grupy pracowników),

U – identyfikator urzędu skarbowego pracownika w FK.

 

Podczas tworzenia przelewów oraz zapisów księgowych w miejsce poszczególnych parametrów podstawiane są odpowiadające im wartości.

 

Zobacz także:

Menu kontekstowe okna parametry

Pasek narzędziowy w oknie parametry