Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Unieważnienie wartości elementu

Drukuj

Definicja akcji > Unieważnienie wartości elementu

Unieważniany element

Element – kliknięcie przycisku otwiera okno Wybierz element kadrowo-płacowy, gdzie możesz, którego wartość ma być unieważniona.

 

Przesunięcie względem zdarzenia zawierającego akcję

brak przesunięcia – wybranie tego pola przypisuje pracownika do wzorca bez przesunięcia czasowego w stosunku do wystąpienia zdarzenia,

przesunięcie o podaną liczbę dni – wybranie tego pola przypisuje pracownika do wzorca z przesunięciem o wybraną liczbę dni stosunku do wystąpienia zdarzenia,

przesunięcie o podaną liczbę dni, miesięcy i lat – ten wybór ustala wartość przesunięcia operacji o wstawioną w pola liczbę dni, miesięcy i lat,  

przesunięcie o podaną liczbę wystąpień wybranego dnia tygodnia – ten wybór ustala wartość przesunięcia operacji o wstawiony w pole kolejno wybrany dzień tygodnia,

wskazany dzień N-tego z kolei miesiąca – ustala przesunięcie na wskazany dzień w wybranym miesiącu,  

N-te wystąpienie wybranego dnia tygodnia w K-tym z kolei miesiącu – w tym polu można ustalić wartość przesunięcia jako kolejno wybrany dzień w ustalonym tygodniu wybranego miesiąca.  

data pobrana ze wskazanego elementu kadrowego – zaznaczenie tego pola pojawia się przycisk B_3dot otwierający okno Wybierz element kadrowo-płacowy, gdzie możesz wybrać element, z którego ma być pobrana data.

 

Korekta wyznaczonej daty (gdy wypada w dzień wolny)

zmień datę na najbliższy dzień pracujący – wybór tego pola zmienia datę wykonania operacji na najbliższy dzień pracujący od ustalonej daty,  

zmień datę na najbliższy dzień pracujący następujący po tej dacie – wybór tego pola zmienia datę wykonania operacji na najbliższy dzień pracujący po dacie wystąpienia zdarzenia

bez korekty – wybór tego pola ustala datę wykonania operacji na dzień wystąpienia zdarzenia, niezależnie od rodzaju dnia.