Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Atrybuty > Typ elementu - Parametr dla innych elementów wynagrodzeń - ułamek zwykły

Drukuj

Typ elementu – Parametr dla innych elementów wynagrodzeń – ułamek zwykły

Atrybuty

Przechodzi do następnego miesiąca – jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, to element automatycznie przechodzi do systemu wynagrodzeń w następnym okresie płacowym (w trakcie dodawania okresu płacowego na podstawie innego okresu).

 

Element ukryty – zaznaczenie tego pola powoduje, iż element ten nie będzie pokazywany w oknach dostępnych elementów, z wyjątkiem głównego okna Elementy.

 

Wartość pieniężna – jeżeli definiujemy element, który w rzeczywistości posiada wartość pieniężną (np. premia kwartalna lub nagroda), to ten atrybut powinien być zaznaczony. Pozwoli to na księgowanie tego elementu oraz podsumowywanie na kartach wynagrodzeń. Ponadto do wartości elementu dodawany będzie symbol zł.

 

Dopuszczalna wartość ujemna – elementy kadrowo-płacowe z założenia mają wartość dodatnią i jeśli w trakcie obliczeń okaże się, że dany element ma wartość ujemną, program traktuje to jako błąd i sygnalizuje komunikatem „#UJEMNA!" w polu wartości elementu. Jeżeli element może osiągać wartości ujemne, to zaznaczając ten atrybut informujemy program, aby w powyższym przypadku nie sygnalizował błędu i kontynuował pracę.

 

Ze znakiem ujemnym – jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, to w trakcie wyliczeń wartość elementu jest mnożona przez –1 (minus jeden). Atrybut ten pozwala na definiowanie elementów będących potrąceniem pewnej kwoty z wypłaty. Wprowadzana wartość potrącenia będzie dodatnia, a program w dalszych obliczeniach będzie traktował ją jako ujemną.

 

Nie dołączaj argumentów – w formule obliczeniowej definiowanego elementu używamy innych elementów jako części składowych formuły (argumentów), połączonych odpowiednim działaniem. Kiedy ten element jest wykorzystywany w systemie wynagrodzeń, program automatycznie dodaje do systemu, oprócz zdefiniowanego elementu również jego argumenty. Po zaznaczeniu tego atrybutu na zakładce Wartości znajdzie się jedynie element wynikowy. Pomimo zaznaczenia tego atrybutu argument może jednak zostać pokazany, jeśli:

argument ma wartość niepoprawną (np. „#UJEMNA"),

argument jest parametrem i nie ma określonej wartości dla wzorca lub globalnie.

 

Stosuj wartość domyślną – dzięki temu atrybutowi program przyjmie wartość domyślną dla danego parametru, o ile tej wartości nie wpiszemy sami. Jeżeli zaznaczymy ten atrybut i nie podamy wartości dla danego parametru lub elementu kadrowego, to program przyjmie do obliczeń:

dla liczb rzeczywistych – wartość zero,

dla ułamka zwykłego – wartość 1,

dla parametru lub elementu kadrowego typu napis – pusty napis,

dla parametru lub elementu kadrowego typu element słownika – domyślny element,

dla parametru lub elementu kadrowego typu data – pustą (nieustawioną) datę.

Jeżeli atrybut nie jest zaznaczony i nie zostanie podana wartość dla danego parametru, to program nie pozwoli na naliczenie i zamknięcie danego okresu płacowego.

 

Wartość wyliczana – element będzie wyliczany na podstawie Formuły. Element taki nie może być wartością globalną.

 

Prezentacja: godziny i minuty – wartości ułamków dla elementu prezentowane będą jako minuty, np: element o wartości 18.5 wykazywany będzie jako 18:30.

 

Precyzja – z tej rozwijanej listy można wybrać precyzję, czyli sposób zaokrąglania wartości elementu. Poniżej pokazano tabelę przedstawiającą sposób zaokrąglania. W przypadku zaznaczenia atrybutu „wartość pieniężna " wybranie jednocześnie precyzji „tysięczne " nie odniesie skutku, gdyż program i tak będzie zaokrąglał wartości do setnych (czyli do groszy). Zaznaczenie precyzji „pełna" spowoduje przyjmowanie zaokrągleń określonych w ustawieniach systemu Windows.

 

Zasięg wartości

Pozwala ustalić czy wartość elementu jest wartością:

indywidualną – wartość elementu będzie dostępna tylko dla zestawów elementów Pracownik – definicje,

ogólnodostępną – wartość elementu będzie dostępna dla zestawów elementów Pracownik – definicje oraz Firma – definicje,

tylko globalną – wartość elementu będzie dostępna tylko dla zestawów elementów Firma – definicje.

 

Pobieranie wartości

Przy podsumowaniach – rozwijana lista pozwala wybrać zachowanie elementu przy podsumowaniach, możliwe jest ustawienie:

Sumuj wartości przy grupowaniu okresów oraz przy grupowaniu pracowników – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników lub przy grupowaniu okresów sumuje wartości tego elementu dla tych pracowników lub wybranego przedziału czasu.

Sumuj wartości tylko przy grupowaniu pracowników – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników wartości tego elementu dla tych pracowników.

Nie sumuj wartości – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników lub przy grupowaniu okresów nie sumuje wartości tego elementu dla tych pracowników lub wybranego przedziału czasu.

Suma wartości przy grupowaniu okresów liczona formułą – do wyliczenia sumy wartości zgrupowanej wykorzystywana będzie formuła elementu.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według dat bazowych – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach bazowych.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według daty ZUS – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach ZUS.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według daty POD – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach podatkowych.