Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Atrybuty > Typ elementu - Element kadrowy - data

Drukuj

Typ elementu – Element kadrowy – data

Atrybuty

Element ukryty – zaznaczenie tego pola powoduje, iż element ten nie będzie pokazywany w oknach dostępnych elementów, z wyjątkiem głównego okna Elementy.

 

Stosuj wartość domyślną – dzięki temu atrybutowi program przyjmie wartość domyślną dla danego parametru lub elementu kadrowego, o ile tej wartości nie wpiszemy sami. Jeżeli zaznaczymy ten atrybut i nie podamy wartości dla danego parametru lub elementu kadrowego, to program przyjmie do obliczeń:

dla liczb rzeczywistych – wartość zero,

dla ułamka zwykłego – wartość 1,

dla parametru lub elementu kadrowego typu napis – pusty napis,

dla parametru lub elementu kadrowego typu element słownika – domyślny element,

dla parametru lub elementu kadrowego typu data – pustą (nieustawioną) datę.

Jeżeli atrybut nie jest zaznaczony i nie zostanie podana wartość dla danego parametru, to program nie pozwoli na naliczenie i zamknięcie danego okresu płacowego.

 

Dopuszczalne wiele wartości dziennie – zaznaczenie tego atrybutu pozwala wprowadzić w danym dniu wielu wartości dla danego elementu kadrowego.

 

Unieważnij przy rozwiązaniu umowy – wraz z rozwiązaniem umowy o pracę obowiązywanie tego elementu zostanie zakończone.

 

Inicjalizacja wartościami innych danych – umożliwia dodanie elementów inicjalizujących na zakładce Dołączanie.

 

Dodawanie wartości w zamkniętym okresie – pozawala na dodawanie wartości elementów w zamkniętych okresach.

 

Zasięg wartości

Pozwala ustalić czy wartość elementu jest wartością:

indywidualną – wartość elementu będzie dostępna tylko dla pracowników,

ogólnodostępną – wartość elementu będzie dostępna dla pracowników i firmy,

tylko globalną – wartość elementu będzie dostępna tylko dla firmy.

 

Sygnalizuj brak wartości

Opcja określa jak program ma obsługiwać element przy naliczaniu, gdy jego wartość nie została uzupełniona:

zawsze – brak wartości będzie sygnalizowany nawet, gdy pracownik nie jest zatrudniony,

tylko w okresie zatrudnienia – brak wartości będzie sygnalizowany tylko, gdy pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę,

nie sygnalizuj – brak wartości nie będzie sygnalizowany.

 

Pobieranie wartości

Rozstrzyganie przy wieloznaczności – określa, jaka wartość ma być pobrana w przypadku wystąpienia wielu wartości w okresie.

Sumuj w przypadku wielu wystąpień – opcja niedostępna dla elementów typu data.

Wartości wg dat okresu – określa według jakiego okresu (kadrowego, płacowego ZUS) pobierana będzie wartość elementu.