Ustawienia > Dane do wyświetlenia > Pulpit nieobecności - Stan urlopów

Drukuj

Pulpit nieobecności - Stan urlopów

To okno ustawień służy do definiowania zestawów danych prezentowanych na zakładce Stan urlopów okna Pulpit nieobecności.

 

Przed zmianą ustawień zamknij okno pulpitu nieobecności.

 

img_kip_55

 

Przyciski

Kopiuj do – otwiera okno dialogowe wyboru konta użytkownika, na którym zapamiętana zostanie bieżąca konfiguracja.

Kopiuj z – otwiera okno dialogowe z wyborem konta użytkownika, z którego chcemy odczytać ustawienia kolumn (nadpisując nimi bieżący profil ustawień).

 

Operacja Kopiuj do zapisuje ustawienia pod kontem użytkownika, ale nie powoduje zmian w aktualnie wykorzystywanym przez  niego profilu. Aby odtworzyć tak zapisany profil użytkownik po zalogowaniu musi wykonać operację Kopiuj z, aby nadpisać bieżące ustawienia.

 

btn_kip_03 – usuwa wiersz definicji.

btn_kip_04 – dodaje poniżej nowy wiersz definicji.

btn_kip_01 – otwiera okno edycji składników danego elementu (elementów kadrowych i tekstu).

 

Kolumny listy

Wyświetlaj element – przełącza aktywność wyświetlania elementu. Pierwsze przełączenie stanu pola wymaga trzech kliknięć myszy.

Grupa – grupa, w której element zostanie zaprezentowany. Dostępne tu grupy definiowane są w słowniku Stan urlopów grupy.

Wyświetlana nazwa – nazwa wiersza, w którym prezentowana będzie wartość przypisanego elementu.

Elementy kadrowe – definicja prezentacji wartości danych (może był złożona z tekstu oraz jednego lub więcej elementów). W definicji elementy kadrowe prezentowane są w nawiasach kwadratowych.

 

Kolejność zdefiniowanych danych można zmienić metodą "przeciągnij i upuść".

 

Dialog definiowania wiersza danych

Na wartość elementu może składać się wiele elementów kadrowych i tekstów użytkownika.

 

Po otworzeniu przyciskiem btn_kip_01 okna edycji, w kolejnych wierszach można definiować składniki, z których zbudowany będzie prezentowany na oknie pracownika wiersz danych.

 

btn_kip_03 – usuwa wiersz definicji.

btn_kip_04 – dodaje poniżej nowy wiersz definicji.

 

btn_kip_01 – Otwiera edycje wartości tekstowej elementu.

btn_kip_02 – otwiera okno wyboru elementu kadrowego dla pozycji definicji.

 

Wyboru danych kadrowych z elementów zgrupowanych (img_kip_42) należy wykonywać widoku z zakładki Kategorie, aby wskazany został atrybut elementu zgrupowanego np: [Adres tymczasowy.kod pocztowy].

img_kip_41

 

Kolejność wierszy można zmienić metoda "przeciągnij i upuść".

 

Przykład

Na definicję składają się wiersze:

[Dział] – element kadrowy Dział.

na stanowisku: – umieszczony między elementami tekst.

[Umowa o pracę.stanowisko] – atrybut Stanowisko z elementu zgrupowanego Umowa o pracę,

 

img_kip_38

 

Na liście ta definicja widoczna będzie w takiej formie:

img_kip_39

 

A na w oknie pracownika prezentowany będzie złożony z tych trzech elementów wiersz danych:

img_kip_40