Informacje podstawowe > Pracownik - zakładka informacyjna > Płace > Wynagrodzenie

Drukuj

Płace > Wynagrodzenie

Zakładka Płace > Wynagrodzenie okna pracownika prezentuje informacje o parametrach, składnikach, naliczeniach i obciążeniach pracownika w wybranym okresie płacowym.

 

img_kip_33

 

Widok okna

Lewa kolumna tabeli prezentuje Składniki i Parametry

Prawa kolumna prezentuje Naliczenia i Obciążenia.

 

Przy każdej wartości wprowadzanej (nie wyliczanej automatycznie) znajduje się ikona określająca charakter wartości:

head1 wartość indywidualna – dotyczy tylko danego pracownika.

USERS2 wartość wzorcowa – pochodzi z systemu wynagrodzeń Wzorca kadrowo-płacowego, do którego jest przyporządkowany pracownik.

vglob10 wartość globalna – pochodzi z Systemu wynagrodzeń firmy.

 

Pasek narzędziowy

Na górze okna znajduje się pasek z przyciskami umożliwiający przełączenie się między pracownikami (według listy pracowników z której otwarte zostało okno).

img_kip_31
hmtoggle_plus1Przyciski wyboru pracownika

 

Na pasku narzędziowym znajduje się rozwijana lista wyboru okresu płacowego. Obok znajdują się przyciski przełączające na następny/poprzedni okres.

img_kip_08

 

b_nal_okr

 

Nalicz okres dla pracownika – nalicza pracownikowi dane w wybranym okresie.

 

b_zam_okr

 

Zamknij okres dla pracownika – zamyka wskazany okres dla pracownika.

 

B_raport

 

Wykonaj raport [Ctrl+p] – otwiera okno raportów.

 

b_odsw

 

Odczytaj [F5] – powoduje aktualizację pozycji płacowych w oknie wynagrodzeń. Klawisz skrótu.

 

ico_nalicz

 

Informuje, że System wynagrodzeń pracownika został naliczony. Jeśli przytrzymasz na tej ikonie kursor myszy, wyświetlony zostanie dymek informujący kto i kiedy dokonał ostatniego naliczenia.

 

ico_liczydl_err

 

Informuje, że dane pracownika uległy zmianie i wymagają ponownego naliczenia. Jeśli przytrzymasz na tej ikonie kursor myszy, wyświetlony zostanie dymek informujący kto i kiedy dokonał ostatniego naliczenia oraz kto i kiedy ostatnio zmienił dane pracownika.

 

 

Wskazówki

Kolejność elementów ustalana jest w oknie z systemem wynagrodzeń.

Menu podręczne zawiera polecenia zmiany okresu, przeliczenia tabeli i elementów, a także edycji elementu kadrowo-płacowego

Domyślnie prezentowane są dane dotyczące aktywnego okresu płacowego. Możesz zmienić okres za pomocą narzędzi zmiany okresu.