Strona startowa

Drukuj

Lista firm

Okno Lista Firm zawiera listę firm dołączonych do programu.

 

Firmy na liście mogą mieć status:

ico_firma_ok Baza aktualna – oznacza, że firma jest w aktualnej wersji i można na niej pracować

ico_firma_kon Baza wymaga konwersji – oznacza, że firma wymaga uaktualnienia do bieżącej wersji

ico_firma_err Brak możliwości połączenia z bazą – oznacza problemy połączenia z serwerem lub brak bazy na serwerze

 

hmtoggle_plus1Wybór kolumn
hmtoggle_plus1Sortowanie i filtrowanie

 

W sytuacji gdy na oknie Lista firm jest dostępnych więcej niż dziesięć firm, widoczne będzie pole umożliwiające szybkie wyszukanie firmy. Jeżeli lista dostępnych firm jest mniejsza niż dziesięć, pole szybkiego wyszukiwania jest automatycznie ukrywane. W takiej sytuacji opcję wyszukiwania można wywołać na żądanie za pomocą skrótu Ctrl+F.

 

Dodawanie firmy

Jeżeli chcesz dołączyć firmę do listy, kliknij przycisk btn_dod_firma, który uruchomi kreator tworzenia lub dołączenia firmy. Po dodaniu lub dołączeniu, firma pojawi się w oknie Lista dostępnych firm z wyświetleniem statusu.

 

W oknie kreatora wybierz akcję, którą chcesz wykonać:

hmtoggle_plus1Tworzenie nowej firmy

hmtoggle_plus1Dołączanie firmy

hmtoggle_plus1Odtworzenie kopii firmy  pod nowa nazwą

hmtoggle_plus1Zakładanie firmy demonstracyjnej

hmtoggle_plus1Zbiorcze przypisanie do licencji wielofirmowej

W celu rozpoczęcia pracy z wybraną z listy firmą kliknij przyciskbtn_run_firm. Pojawi się okno logowania do wybranej firmy, w którym wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij Zaloguj. Otworzy się program Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

Aby wybrać logowanie do innej firmy kliknij link Wyświetl listę firm. Ponownie pojawi się okno Lista Firm, na którym możesz dokonać zmiany firmy.

 

Jeżeli będziesz pracował tylko z jedną firmą, masz możliwość pominięcia przy kolejnych logowaniach okna Lista Firm. W tym celu po dodaniu firmy do listy, zaznacz na dole okna po lewej stronie opcję Pomiń to okno przy kolejnym logowaniu do firmy. Po zaznaczeniu tej opcji przy każdym kolejnym logowaniu będzie się pojawiało wyłącznie okno logowania do firmy. Jeśli chcesz przywrócić okno Lista Firm na oknie logowania do firmy ponownie wybierz Wyświetl listę firm i odznacz opcję Pomiń to okno przy kolejnym logowaniu do firmy.        

 

Konfiguracja bazy danych na serwerze SQL

Aby zmienić ustawienia dołączonej firmy wybierz z menu kontekstowego firmy polecenie Edytuj konfigurację bazy danych na serwerze. Otwarte okno umożliwi zmianę:

prezentowanej na liście nazwy firmy,

adres serwera SQL,

nazwę bazy,

parametry logowania konta administratora i użytkownika bazy danych.

Poprawność wprowadzonych ustawień można sprawdzić klikając przycisk Testuj połączenia.

 

W menu kontekstowym znajdują się również polecenia Eksportuj konfiguracje firm do pliku oraz Importuj konfigurację firm z pliku. Polecenia ułatwiają przeniesienie konfiguracji dołączonych firm na nowym stanowisku. Polecenia eksportu/importu nie przenoszą ustawień haseł administratora oraz użytkownika bazy danych. Dla zaimportowanych ustawień należy samodzielnie uzupełnić hasła dostępu do bazy.

 

Odłączanie firmy

Jeżeli zakończyłeś pracę z daną firmą i nie chcesz aby pojawiała się na oknie Lista dostępnych firm możesz odłączyć firmę z listy. W tym celu najedź myszką na wybraną firmę - pasek z firmą podświetli się na niebiesko - a następnie kliknij Odłącz firmę. Pojawi się okno z dwiema opcjami do wyboru Odłącz i Odłącz i usuń.

Wybranie opcji Odłącz spowoduje usunięcie firmy z listy dostępnych firm, ale baza firmy pozostanie na serwerze i w każdej chwili będzie można ją ponownie dołączyć. Wybranie opcji Odłącz i usuń spowoduje bezpowrotne usunięcie firmy z listy dostępnych firm i z serwera. Odzyskanie danych nie będzie możliwe.

 

Menu kontekstowe

W menu kontekstowym dla listy firm znajdują się dodatkowe polecenia:

Eksportuj konfigurację firm do pliku

Zapisuje do pliku konfigurację firm na liście.

 

Importuj konfigurację firm z pliku

Dołącza firmy do listy na podstawie konfiguracji z wczytanego pliku.

 

Edytuj konfigurację bazy na serwerze

Otwiera okno edycji szczegółów konfiguracji połączenia do wybranej firmy:

wyświetlaną na listach nazwę,

serwer SQL i nazwę bazy,

Parametry logowania do SQL użytkowników (dla administratora i użytkownika).

 

Uruchom w trybie administracyjnym

Zalogowanie do firmy w trybie administracyjnym, umożliwia szybki dostęp do funkcji związanych z: zarządzaniem użytkownikami, aktywacją firmy, zmianą haseł, kopią bezpieczeństwa bez konieczności uruchomienia programu z pełną jego funkcjonalnością.

 

Logowanie w trybie administracyjnym nie wykonuje konwersji danych firmy. Zalogowanie do firmy nieskonwertowanej do aktualnej wersji nie będzie możliwe.

 

Logowanie w trybie administracyjnym zajmuje jedną z dostępnych licencji.

 

Zmień użycie licencji

Otwiera okno umożliwiające wybór używanej w firmie licencji wielofirmowej (z bazy innej firmy), lub przełączenie na licencję pojedynczej firmy.

 

Skalowanie okna

W lewym dolnym rogu okna Lista firm dostępny jest pasek skalowania tabeli Lista dostępnych firm.

suwak

 

 

Zobacz także:

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Tworzenie kopii bezpieczeństwa e-Teczki

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa