Dokumenty > Raporty > Deklaracje ZUS eksport zbiorczy

Drukuj

Deklaracje ZUS eksport zbiorczy

hmtoggle_plus1Nowa deklaracja ZUS RPA

hmtoggle_plus1ZUS RPA pola mające wpływ na poprawność danych

 

Raport Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy służy do generowania deklaracji rozliczeniowych (DRA, RCA i RPA, RZA, RSA) oraz deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZZA, ZWUA, ZIUA) w formacie umożliwiającym ich import w programie Płatnik.

Raport może generować deklaracje za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

 

Wykonanie raportu Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy

Raport Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy może być wywołany z:

okna Pracownicy dla grupy lub pojedynczego pracownika,

zakładki Księgowanie okna Pracownik,

listy pracowników okna Wzorce kadrowo-płacowe,

okna Edycja listy płac dla pracowników na wybranej liście płac,

okna procesu Wyrównania i korekty.

 

Przed wykonaniem raportu zamknij lub przynajmniej wykonaj naliczenie wszystkich okresów płacowych z miesiąca, za który wykonujesz deklarację.

 

Ustawienia raportu

Wykonanie raportu rozpoczyna się wyświetleniem okna dialogowego przedstawionego poniżej.

 

dok_rap_04

 

Pracownik, dla którego wykonujemy deklarację ZWUA powinien mieć ustawioną datę do dla elementu Tytuł ubezpieczenia (zgłoszenie) dla kodu 0411, w przeciwnym wypadku raport zwróci komunikat Brak pracowników do eksportu dla deklaracji ZUS.

 

Raport jest wywoływany dla zaznaczonych pracowników lub katalogu pracowników.

 

Na górze okna znajdują się pola Data od, Data do przedstawiające przedział czasu, z jakiego wyświetlane są miesiące rozliczeń deklaracji oraz wchodzące do nich okresy. Daty są domyślnie ustawione dla kontekstu okna, z którego raport został wywołany i można je ręcznie zmienić. Aby zmiany Zakresu generowania deklaracji ZUS były uwzględnione na listach poniżej należy zatwierdzić je przyciskiem Zastosuj.

 

Środkowa część okna oznaczona nagłówkiem Deklaracje przestawia drzewko typów deklaracji oraz drzewko miesięcy deklaracji wraz z okresami. Z prawej strony od kolumny Deklaracje prezentowane są poszczególne miesiące z typami deklaracji rozliczeniowych oraz zawsze na dole okna deklaracje zgłoszeniowe dla wybranego przedziału czasu. Daty obowiązywania i wypełnienia deklaracji są edytowalne.

 

Drzewko Typy deklaracji umożliwia automatyczne zaznaczenie lub odznaczenie typu deklaracji dla wszystkich pozycji tego typu na liście z prawej strony okna. Natomiast wskazanie elementu drzewka miesiące deklaracji powoduje zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich rodzajów deklaracji rozliczeniowych dla wskazanego miesiąca na liście z prawej strony okna.

 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że:

jeśli element drzewka jest podkreślony wtedy wybranie go powoduje odznaczenie odpowiednich pozycji na liście

jeśli element drzewka nie jest podkreślony wtedy wybranie go powoduje zaznaczenie odpowiednich pozycji na liście

 

dok_rap_05

 

Jeśli istnieją już wygenerowane w miesiącu deklaracje wtedy w nagłówku pojawi się napis Wybierz. Aby w takiej sytuacji wygenerować deklaracje należy najpierw rozwinąć przyciskiem btn_drop_red menu i wybrać jak raport ma się zachować wobec deklaracji przechowywanych w kartotece Deklaracje ZUS. Dostępne są następujące opcje:

Nadpisz – zastępuje dokument z kartoteki bieżącym raportem

Korekta – dodaje nowy dokument, w formie korekty

Nowy – dołącza wyniki raportu do istniejących dokumentów

 

Zachowanie raportu jest definiowane dla każdego miesiąca oddzielnie.

 

dok_rap_06

(Menu wyboru możliwości zachowania raportu wobec istniejących deklaracji)

 

Przycisk Zapisz w katalogu otwiera okno, w którym można wskazać ścieżkę do katalogu, w którym będą zapisywane i przechowywane wygenerowane przez program deklaracje. Ścieżkę tą można też ustawić w Ustawieniach programu Domyślne ścieżki do zapisywanych plików w polu Katalogu domyślnym plików ZUS.

 

W oknie raportu zaznaczając grupowo typy w kolumnie Deklaracje lub samodzielnie pola poszczególnych deklaracji dla każdego miesiąca na liście z prawej strony, wybieramy dokumenty, które chcemy wygenerować. Wybierając przycisk Wykonaj realizujemy raport.

 

Realizacja raportu

Gdy naciśniemy przycisk Wykonaj raport zostanie uruchomiony. Wybrane deklaracje ZUS zostaną wygenerowane i zapisane we wskazanym katalogu w formacie XML. Pliki te dołączone są w formie załączników do ewidencji wygenerowanych deklaracji w kartotece Deklaracje ZUS. Na podstawie dokumentów przechowywanych w kartotece Deklaracje ZUS prowadzona jest numeracja deklaracji korygujących.

 

Po prawidłowym wykonaniu raportu wyświetlane jest okno przedstawiające typy wygenerowanych deklaracji:

 

dok_rap_07