Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Wstawianie serii zdarzeń

Drukuj

Definicja akcji > Wstawianie serii zdarzeń

W tym oknie możliwe jest przeglądanie i modyfikowanie cech serii zdarzeń.

 

Zdarzenie rozliczające

Z katalogu zdarzeń należy wybrać zdarzenie odpowiednie dla definiowanego zdarzenia.

 

Seria zdarzeń rozliczających

Wzorce serii:

dzienny – wybór tego pola pozwala powtarzać operację co określoną liczbę dni,

tygodniowy – wybór tego pola pozwala powtarzać operację co określoną liczbę tygodni w wybrane dni tygodnia,

miesięczny – wybór tego pola pozwala powtarzać operację w każdy:

wybrany w miesiącu rodzaj dnia liczony od początku lub od końca miesiąca co ustaloną liczbę miesięcy,

N–ty określony dzień tygodnia w wybranym miesiącu;

roczny – wybór tego pola pozwala powtarzać operację w każdy:

N–ty wybrany rodzaj dnia w podanym miesiącu,

N–te wystąpienie wybranego dnia tygodnia w podanym miesiącu;

interwałowy – wybór tego pola pozwala powtarzać operacje po upływie:

wybranej liczby dni od poprzedniego wystąpienia zdarzenia,

wybranej liczby miesięcy i dni od poprzedniego wystąpienia zdarzenia,

wybranej liczby lat, miesięcy i dni od poprzedniego wystąpienia zdarzenia.

 

Korekta wyznaczonej daty (gdy wypada dzień wolny)

zmień datę na najbliższy dzień pracujący, poprzedzający tę datę – wybranie tego pola zmienia datę wykonania operacji na najbliższy dzień pracujący poprzedzający wybraną datę.

zmień datę na najbliższy dzień pracujący następujący po tej dacie – wybranie tego pola zmienia datę wykonania operacji na najbliższy dzień pracujący po dacie wystąpienia zdarzenia.

bez korekty – wybranie tego pola ustala datę wykonania operacji na dzień wystąpienia zdarzenia, niezależnie od rodzaju dnia.

 

Zakres serii

Początek – pole daty, gdzie możesz wstawić datę początkującą serię,

bez daty końcowej – zdefiniowana seria ma być wykonywana do odwołania,

koniec po N wystąpieniach – zdefiniowana seria ma być zakończona po wybranej liczbie wystąpień,

koniec po L latach, M miesiącach, D dniach – w polu należy wpisać termin końca serii.