Administracja > Rozpoczęcie pracy > Wprowadzanie stanów początkowych towarów

Drukuj

Wprowadzanie stanów początkowych towarów

Po utworzeniu nowego magazynu należy wprowadzić stany początkowe towarów. Czynność ta jest to obsługiwana przez operację Inwentaryzacja w kartotece towarów. Wspomaga ona czynności wprowadzania towarów do nowego magazynu oraz uzgadniania danych ewidencji magazynowej ze stanem faktycznym. Dane wykorzystywane podczas tej operacji są wprowadzane do arkusza inwentaryzacyjnego. Do wprowadzenia towarów wykorzystywany jest arkusz inwentaryzacyjny typu Protokół wprowadzenia.

 

Zwykle podczas wprowadzania stanów początkowych magazynu wykorzystuje się dane o towarach zawarte w kartotece; wypełnianie arkusza inwentaryzacyjnego ogranicza się w tym przypadku do wpisania ilości wprowadzanych do magazynu towarów. Jeśli konieczne jest wprowadzenie kilku dostaw tego samego towaru o różnych cenach, należy utworzyć nową pozycję arkusza.

 

Po zapisaniu zmian i wybraniu przycisku Wykonaj operację program wygeneruje dokument magazynowy o charakterze Przychodu wewnętrznego i typie opisywanym przez parametr Typ dokumentu - Protokół wprowadzenia (domyślnie - dokument o skrócie PRW i nazwie Protokół wprowadzenia), wprowadzający towary do magazynu w ilościach zgodnych z danymi wprowadzonymi do arkusza. Dokument ten jest umieszczany w buforze dokumentów magazynowych. W przypadku dużej liczby pozycji zawartych w tym dokumencie program może, jeśli zajdzie taka potrzeba, utworzyć kilka kolejnych dokumentów o kolejnych numerach seryjnych.

 

Stany początkowe można wprowadzić także przenosząc dane z innego programu. Aby to zrobić, należy przygotować plik tekstowy, zawierający w kolejnych liniach (dla każdego towaru) pola kod, cena i ilość, rozdzielone znakami tabulacji, i umieścić go w podkatalogu Inwent w katalogu firmy. Po wybraniu w oknie kartoteki towarów operacji Inwentaryzacja plik ten będzie widoczny w oknie Arkusze inwentaryzacyjne jako jeden z arkuszy. Po jego otwarciu można uzupełnić dane nagłówkowe (data utworzenia, opis, kod magazynu) i wygenerować na jego podstawie dokument magazynowy zmieniający stany towarów w magazynie zgodnie z zawartymi w nim danymi.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Wprowadzanie stanów początkowych magazynów

Jak to zrobić - Wprowadzanie stanów początkowych magazynu z innego programu