Ustawienia > Dane firmy

Drukuj

Ustawienia - dane firmy

Okno to umożliwia wpisywanie i modyfikowanie danych o firmie wykorzystywanych przy drukowaniu dokumentów i identyfikacji firmy w systemie. Umożliwia ono także ustalanie wartości parametrów pracy programu dla firmy.

 

przycisk Notatka – otwiera okienko notatki. Dane z tego okna pojawiają się (jako opcja dodatkowa) na wydrukach dok. handlowych i zamówień.

przycisk Edytuj – umożliwia wprowadzanie zmian do danych firmy. Podczas edycji przycisk Edytuj wymienia się na Zapisz i Anuluj

 

Skrót – skrócona nazwa firmy, wpisywana podczas zakładania firmy w pole Skrót i wykorzystywana przez program do jej identyfikacji. Można ją zmienić tylko korzystając z raportu pomocniczego Zmiana skrótu firmy.

Nazwa firmy – pełna nazwa firmy, wpisywana podczas zakładania firmy w pole Nazwa. Nazwa ta pojawia się na drukowanych dokumentach.

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej firmy nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx-xxx-xx-xx (lub zapis bez spacji). To pole jest nieedycyjne.

VIES – zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że firma jest objęta Systemem Wymiany Informacji o VAT - VAT Information Exchange System (VIES), pozwalającym na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Komisja Europejska, mając na względzie poprawę możliwości dostępu do weryfikacji numerów VAT, uruchomiła stronę WWW, na której podatnik może sprawdzić poprawność i ważność numerów kontrahenta, oraz upewnić się, że podmiot gospodarczy o podanym numerze VAT rzeczywiście istnieje.

VAT-UE – w tym polu należy wpisać posiadany przez firmę numer identyfikacji podatkowej stosowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. W Polsce numer ten ma postać zwykłego numeru NIP (pisanego bez myślników) poprzedzonego dwuliterowym kodem kraju, czyli PL.. Pole podlega edycji. Numer z tego pola wykorzystywany jest jako NIP przy dokumentach wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów.

REGON – numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny; numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej.

PESEL – numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności

Adres – w ramce tej należy podać dane adresowe. Będą one drukowane na wystawianych dokumentach.

Bank – dane rachunku bankowego firmy: nazwa i adres banku oraz numer rachunku.

Przy współpracy z Repozytorium Dokumentów (dla Symfonia Finanse i Księgowość) wprowadzony rachunek bankowy firmy powinien się zgadzać z rachunkiem bankowym w ustawieniach firmy Symfonia Finanse i Księgowość.

Kontakty – dane dotyczące sposobów komunikowania się z firmą: numery telefonów, numer faksu, adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

Zobacz także:

Parametry pracy firmy

Jak to zrobić - ustawienia