Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacja > Spis z natury

Drukuj

Spis z natury

Do uzgadniania danych ewidencji magazynowej ze stanem faktycznym wykorzystywane są arkusze inwentaryzacyjne typu Inwentaryzacja i Inwentaryzacja według dostaw. Jeśli podczas definiowania arkusza nie wybrano opcji pusty arkusz, program wpisuje do utworzonego arkusza dane pobrane z kartoteki towarów. W tym przypadku wypełnienie arkusza polega na wpisaniu w odpowiednie pola stanów towarów według spisu. Po zapisaniu zmian i wybraniu przycisku Wykonaj operację program w zależności od danych zawartych w arkuszu może wygenerować dwa różne dokumenty:

dla nadwyżek  - dokument o charakterze Przychodu wewnętrznego i typie określonym przez parametr Typ dokumentu - Inwentaryzacja przychód (domyślnie dokument o skrócie IN+ oraz nazwie Inwentaryzacja przychód),

dla niedoborów  - dokument o charakterze Rozchodu wewnętrznego i typie określonym przez parametr Typ dokumentu - Inwentaryzacja rozchód (domyślnie dokument o skrócie IN- i nazwie Inwentaryzacja rozchód).

W przypadku dużej liczby pozycji zawartych w tych dokumentach program może, jeśli zajdzie taka potrzeba, utworzyć kilka kolejnych dokumentów o odpowiednich typach i o kolejnych numerach seryjnych.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Inwentaryzacja