Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Słowniki - okno > Dodawanie elementu słownika

Drukuj

Dodawanie elementu słownika

Dodawanie elementów słownika ma miejsce ma zakładce Lista elementów. Zakładka ta składa się z listy dodanych elementów, panelu do edycji elementów słownika oraz części Atrybuty dodatkowe - dodawanie atrybutów elementów słownika. Elementy słownika można sortować klikając nagłówki tabeli.

 

W tym samym słowniku nie można wprowadzić dwóch elementów o identycznej nazwie.

 

W górnej części okna Lista elementów dostępne są następujące przyciski:

Dodaj - po wyborze przycisku prawa strona okna przechodzi w tryb dodawania elementu słownika,

Usuń - umożliwia usunięcie elementu słownika z kartoteki,

Importuj - umożliwia importowanie elementu słownika z pliku XML. Import może dotyczyć wybranych lub wszystkich elementów słownika. Możliwy jest również import elementów z FK,

Eksportuj - umożliwia eksportowanie elementu słownika do pliku XML. Eksport może dotyczyć wybranych lub wszystkich elementów słownika.

Filtr - otwiera okno wyboru filtru wyświetlanej listy słowników,

Kolumny - rozwija menu do definiowania sposobu wyświetlania kolumn listy: Nazwa, Aktywny,

Zmień aktywność - przełącza pole "Aktywny" dla zaznaczonego elementu słownika: Nieaktywne elementy słowników nie pojawiają się na listach,

Skopiuj do schowka - kopiuje zaznaczenie do schowka systemu Windows,

Szukaj elementu - pole przeszukiwania listy elementów słowników. Należy podać nazwę szukanego elementu słownika oraz wybrać z rozwijanej listy kryteria, po jakich przeszukiwanie będzie prowadzone: Skrót, Nazwa, Atrybut tekstowy, Wartość atrybutu. W pole można wpisywać dowolne wyrażenia, ponieważ przeszukiwanie następuje w dowolnym miejscu tekstu, a nie tylko od pierwszych liter szukanego wyrazu.

 

Kolumny, w których widoczne są istniejące słowniki określone są poprzez:

Nazwę elementu słownika oraz Aktywność.

 

hmtoggle_plus1W górnej części okna Właściwości słownika znajdują się następujące przyciski

 

Tematy powiązane:

Dodawanie słownika

Edytowanie słownika