Rejestr zdarzeń > Okno Zdarzenie

Drukuj

Okno Zdarzenie

W tym oknie możliwe jest wprowadzenie i edycja zdarzenia dotyczącego środka trwałego.

 

Temat

W tym polu należy wpisać nazwę zdarzenia.

 

Lokalizacja

W tym polu należy wpisać nazwę miejsca, w którym planowana jest realizacja zdarzenia (lub w którym nastąpiło zdarzenie).

 

Rodzaj

Z tej rozwijanej listy można wybrać rodzaj zdarzenia. Dostępne są:

(Nieokreślony)

Naprawa

Przegląd

Szkoda

Ubezpieczenie

 

Środek

Z tej rozwijanej listy należy wybrać środek lub środki trwałe, których dotyczy zdarzenie. Możliwe jest tu wybranie więcej niż jednej pozycji listy, przez zaznaczenie pól wyboru przy nazwach środków.

 

Czas rozpoczęcia

W tych polach należy ustawić czas rozpoczęcia zdarzenia.

 

Czas zakończenia

W tych polach należy ustawić czas zakończenia zdarzenia.

 

Wydarzenie całodobowe

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że czas rozpoczęcia i zakończenia zostaną ograniczone tylko do daty.

 

Status

Z tej rozwijanej listy można wybrać status zdarzenia. Dostępne są:

(Nieokreślony)

Zarejestrowany

Anulowany

Zamknięty

 

Przypomnienie

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że uruchamiany jest mechanizm wysyłania powiadomienia o zdarzeniu przed jego wystąpieniem. Odblokowana zostaje wtedy skojarzona rozwijana lista, z której należy wybrać z jakim wyprzedzeniem czasowym powinno być wysłane przypomnienie.

 

Data rejestracji

Pole nieedytowalne. Jest w nim widoczna data i czas wprowadzenia zapisu zdarzenia.

 

Osoba rejestrująca

Pole nieedytowalne. Jest w nim widoczny opis (imię i nazwisko) użytkownika, który dokonał wprowadzenia zapisu zdarzenia.

 

Koszt

W tym polu można wpisać koszt realizacji zdarzenia, jeżeli jest określony.

 

OK

Ten przycisk polecenia powoduje zapisanie opisu zdarzenia.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia kończy edycję bez zapisywania wprowadzonych zmian opisu zdarzenia.

 

Usuń

Ten przycisk polecenia usuwa zdarzenie z rejestru.

 

Cykl

Ten przycisk polecenia umożliwia ustawienie cykliczności zdarzenia. Jego wybranie otwiera okno Zdarzenie cykliczne.

 

Drukuj

Ten przycisk polecenia umożliwia wydrukowanie opisu zdarzenia.