Rejestr zdarzeń > Okno Synchronizacja z MS Outlook

Drukuj

Okno Synchronizacja z MS Outlook

W tym oknie możliwe przeprowadzić synchronizację zdarzeń dotyczących środków trwałych pomiędzy modułem Środki Trwałe i MS Outlook.

 

Wybierz kalendarz

Z tej rozwijanej listy, należy wybrać kalendarz, z którym dokonana zostanie synchronizacja. Przycisk polecenia b_rz_ods odświeża zawartość listy.

 

Pomiń synchronizację dla następujących zdarzeń

Z tej rozwijanej listy, można wybrać rodzaj zdarzeń, które zostaną pominięte podczas synchronizacji. Dostępne są następujące:

Żadne

Cykliczne

Niecykliczne

 

Nie twórz nowych

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że synchronizowana jest tylko zawartość zdarzeń dotyczących środków trwałych, już istniejących w module Środki Trwałe i MS Outlook.

 

Nie usuwaj istniejących

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że podczas synchronizacji nie są usuwane (żadne) zdarzenia, istniejące tylko w MS Outlook bez odpowiednika w module Środki Trwałe.

 

Ze względu na nieodwracalność działań pole to jest domyślnie zaznaczone podczas otwierania okna.

 

Usuwaj zamiast zamieniać

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że podczas synchronizacji usuwane są z MS Outlook zdarzenia dotyczące środków trwałych, już istniejące w module Środki Trwałe i MS Outlook. Powtórne wykonanie synchronizacji z tym ustawieniem wpisuje do MS Outlook zdarzenia w kształcie zapisanym w module Środki Trwałe.

 

Synchronizuj

Ten przycisk polecenia uruchamia proces synchronizacji zdarzeń.

 

Skopiuj do schowka

Ten przycisk polecenia kopiuje zapisy z pola Szczegóły synchronizacji do schowka systemu.

 

Wyczyść

Ten przycisk polecenia usuwa zawartość pola Szczegóły synchronizacji.

 

Szczegóły synchronizacji

W tym polu wyświetlane są zapisy informujące o przebiegu procesu synchronizacji zdarzeń.