Ustawienia > Przyczyny likwidacji

Drukuj

Przyczyny likwidacji

W tym oknie definiowane są wykorzystywane w programie przyczyny likwidacji środka trwałego. Po zainstalowaniu modułu dostępna jest tylko jedna predefiniowana przyczyna: .Przekazanie środka trwałego

 

Aby możliwe było wykorzystywanie innych przyczyn likwidacji należy wcześniej zdefiniować je w tym oknie.

Okno definicji przyczyn likwidacji środków trwałych otwierane jest z menu Funkcje > Ustawienia lub wybierając Przyczyny likwidacji w oknie Ustawienia.

 

W tym panelu można zdefiniować kolejne przyczyny likwidacja środków trwałych, które będą dostępne do wyboru z rozwijanej listy w oknie dialogu Likwidacja środka.

 

W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

bu_dodaj – uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy.

bu_usun – usuwa podświetlony wiersz listy.

bu_popraw – przełącza okno w tryb edycji. W trybie edycji widoczne są przyciski: bu_zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany, bu_anuluj – anuluje wprowadzone zmiany.

 

W dolnej części panelu znajduje się lista przyczyn likwidacji. Lista ma formę tabeli zawierającej trzy kolumny.

 

Predefiniowana i niemożliwa do usunięcia jest przyczyna Przekazanie środka trwałego i związana z nią dodatkowa informacja Przekazanie do.

 

Nazwa przyczyny

W tej kolumnie należy wpisać nazwę przyczyny likwidacji.

 

Dod. Info

Zaznaczenie tego pola wyboru uaktywnia dostęp do edycji kolumny z opisem dodatkowej informacji.

 

Opis dodatkowych info

W tej kolumnie należy wpisać nazwę opisującą dodatkowe informacje.

 

Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Dod. Info, to moduł wymusza wypełnienie pola w kolumnie Opis dodatkowych info.