Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Amortyzacja > Dialog Zmiana zaliczenia amortyzacji do KUP/NKUP

Drukuj

Dialog Zmiana zaliczenia amortyzacji do KUP/NKUP

W tym dialogu możliwe jest przeprowadzenie operacji wyłączenia lub włączania zaliczania w koszty kwot umorzeń środka trwałego.

 

Nazwa środka i Nr ewidencyjny

W tych polach program pokazuje parametry porządkowe środka trwałego, w celu ułatwienia przeprowadzenia operacji.

 

Zmiana na dzień

W tym polu należy wpisać datę dla której program przeprowadzi rozliczenie dokonywanych zmian.

 

Amortyzacja podatkowa środka wliczana będzie:

W tej grupie należy określić, zaznaczając pole wyboru, sposób zaliczenia kwot umorzeń.

całkowicie w koszty – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje rozpoczęcie wliczania kwot umorzeń amortyzacji podatkowej w koszty uzyskania przychodów.

poza koszty w xxx,xx procentach – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje przerwanie wliczania kwot umorzeń amortyzacji podatkowej w koszty uzyskania przychodów. W zależności od sytuacji prawnej można określić, jakiego procentu kwoty umorzenia to dotyczy. Podpowiadane jest 100,00 procent. W polu ponad kwotę kosztów podawana jest kwota stanowiąca limit kosztów uzyskania przychodu.

 

Wstecznie przesuń amortyzację podatkową do KUP/NKUP

W tej grupie opcji należy określić, ewentualne wykonanie wstecznej korekty zaliczenia kwot umorzeń do KUP/NKUP. Umożliwia to korygowanie kosztów uzyskania przychodów poprzednich miesięcy.

od całkowitego umorzenia – zaznaczenie tej opcji powoduje korektę o pełną kwotę umorzeń .

podaną kwotę – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje udostępnienie dodatkowego pola, w którym można wpisać kwotę, o którą będzie dokonana korekta.

 

Komentarz

W tym polu można wpisać własny komentarz o przyczynach przeprowadzanej operacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje wykonanie operacji dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania operacji.