Strona startowa

Drukuj

Okno katalogu raportów

W tym oknie możliwe jest zarządzanie raportami w module Środki Trwałe.

W lewej części okna znajduje się drzewko katalogów. Na drzewku można zmieniać bieżący katalog bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z położeniem bieżącego katalogu, wskazanego na drzewku, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter. Nad drzewkiem katalogów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające dodawanie i usuwanie pozycji na drzewku katalogów oraz sterowaniem sposobem pokazywania zawartości katalogu i podkatalogów:

 

W lewej części okna budowana jest struktura katalogów grup raportów

bu_dodaj – okno dialogu Nowy katalog umożliwiający podanie nazwy dla tworzonego podkatalog raportów.

bu_usun – usuwa wybrany katalog raportów. Możliwe jest usunięcie wyłącznie katalogu zajmującej najniższą pozycję na drzewku i nie zawierającej żadnych raportów. .

 

W prawej części okna znajduje się lista raportów zawartych w wybranym katalogu drzewka. W kolumnie Typ obok nazwy raportu widoczna jest ikona, opisująca typ raportu. Nagłówki kolumn są równocześnie przyciskami sortującymi, kliknięcie nagłówka powoduje posortowanie raportów według nazwy nagłówka. Ponad listą raportów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające uruchamianie procesu definiowania, modyfikacji i usuwania raportów:

 

bu_dodaj – otwiera okno definiowania raportów, rozpoczynając proces definiowania nowego raportu.

bu_usun – usuwa podświetlony na liście raport.

b_st_stf – otwiera okno definiowania raportów, umożliwiając modyfikację podświetlonego na liście raportu.

b_st_kwy – wycina podświetlone raporty i umieszcza je w schowku. Nazwy wyciętych raportów zmieniają kolor, sygnalizując, że zostały wycięte. Znikają dopiero po wklejeniu ich do docelowego katalogu.

b_st_kko – kopiuje zaznaczone raporty do schowka.

b_st_kwk – wkleja raporty ze schowka do wybranego katalogu.

b_st_drk – uruchamia wybrany raport.