Katalog raportów > Okno definiowania raportów

Drukuj

Okno definiowania raportów

W tym oknie możliwe jest zdefiniowanie treści nowego raportu lub zmodyfikowanie istniejącego. Pomocą w realizacji tej czynności są umieszczone w górnej części okna pola i przyciski sterujące.

 

bu_dodaj

Ten przycisk powoduje rozpoczęcie definiowania nowego raportu.

 

W czasie edycji raportu zastępują go przyciski:

 

bu_zapisz

Ten przycisk zapisuje zdefiniowany raport.

 

bu_anuluj

Ten przycisk przerywa edycję raportu bez zapisywania wprowadzonych zmian.

 

b_dr_ster

To jest sterownik bazy raportów. Wewnętrzne strzałki służą do przemieszczania o jeden raport, skrajne przesuwają odpowiednio do pierwszego i ostatniego raportu.

 

b_dr_lista

Ten przycisk rozwija listę raportów w grupie. Raporty zdefiniowane w module podzielone zostały na grupy tematyczne.

 

Tytuł

W tym polu tekstowym widoczna jest nazwa edytowanego raportu. Jeżeli definiowany jest nowy raport, należy wpisać tu jego nazwę.

 

Typ raportu

Można tu odczytać do jakiego typu jest zaliczony edytowany raport. Jeżeli definiowany jest nowy raport, należy wybrać z rozwijanej listy typ, do którego będzie on zaliczony.

W kolejnych polach wyświetlane jest aktualne położenie kursora w treści edytowanego raportu. Zawartość pierwszego z pól to numer wiersza, drugiego numer znaku w tym wierszu.

 

b_dr_edytuj

Ten przycisk rozwija listę poleceń edytorskich, ułatwiających pracę z treścią raportu. Lista zawiera następujące polecenia:

Cofnij – usuwa skutki ostatnio wykonanej operacji w treści raportu.

Wytnij – wycina zaznaczony fragment raportu i umieszcza go w schowku.

Skopiuj – kopiuje zaznaczony fragment treści raportu do schowka.

Wklej – wkleja fragment treści raportu, znajdujący się w schowku, na pozycji aktualnego ustawienia kursora.

Zaznacz wszystko – zaznacza całą treść edytowanego raportu.

Znajdź – otwiera okno Znajdź, umożliwiające znalezienie w treści wpisanego ciągu znaków.

Zastąp – otwiera okno Zastąp, umożliwiające znalezienie w treści wpisanego ciągu znaków i zastąpienie go innym.

Wczytaj – otwiera okno systemowe Otwórz, skonfigurowane do poszukiwania plików raportów (rozszerzenie .sc).

Zapisz jako – otwiera okno systemowe Zapisz jako, skonfigurowane do zapisywania plików raportów (rozszerzenie .sc).

 

b_st_drk

Ten przycisk uruchamia wykonywanie aktualnie edytowanego raportów. Jeżeli w czasie definiowania raportu niezbędne jest wykorzystywanie debuggera, należy przed wybraniem tego przycisku nacisnąć równocześnie trzy klawisze: Ctrl+Alt+D.

W oknie dostępna jest pomoc kontekstowa opisująca język raportów. Po ustawieniu kursora na słowie kluczowym języka raportów (nazwy poleceń, typy zmiennych) i naciśnięciu klawiszy Ctrl+F1, plik pomocy otwarty zostanie na stronie opisującej zaznaczony kursorem element.