Środki trwałe > Zakładka - Katalogi

Drukuj

Okno Środki trwałe – Katalogi

Zakładka lis_katl umożliwia tworzenie drzewa katalogów grupujących środki trwałe.

 

W lewej części okna prezentowane jest drzewo katalogów. W prawej części wyświetlana jest lista środków trwałych zawartych w wybranym katalogu drzewka. Nad drzewkiem katalogów znajdują się przyciski poleceń:

bu_dodaj – dodaje nowy podkatalog (grupę środków trwałych). Wybranie przycisku otwiera okno dialogu Właściwości grup środków.

bu_usun – usuwa wybrany katalog (grupę środków trwałych). Możliwe jest usunięcie wyłącznie grupy zajmującej najniższą pozycję na drzewku i nie zawierającej żadnych środków.

b_st_rozgr  –  przełącza wyświetlanie pomiędzy widokiem środków:

tylko z wybranego katalogu,

z wybranego katalogu i jego podkatalogów.

 

Powyżej przycisków znajduje się rozwijane pole z dodatkowymi filtrami dla zawartości katalogu.

img_stf_01

 

Dostępne są następujące pozycje:

Wszystkie kartoteki,

Środki trwałe,

Wartości niematerialne i prawne,

Wyposażenie (niskocenowe).