Ustawienia > Układ RZiS

Drukuj

Okno układu rachunku zysków i strat

Okno Rachunek zysków i strat – układ otwiera się po wybraniu Ustawienia > Układ RZiS.

 

Możesz tu przeglądać układ pozycji rachunku zysków i strat lub podać definicję nowej pozycji struktury rachunku zysków i strat w jego części Koszty i Straty oraz Przychody i Zyski. Dla każdej nowej pozycji wpisanej w części Koszty i Straty oraz Przychody i Zyski podajesz jej nazwę oraz miejsce w układzie. Możesz tu również definiować konta składające się na tę pozycję.

 

W przypadku zauważenia braku kont na listach kont do przypięcia:

1. Przejdź do okna wyboru układu klikając Układy > Wybierz.

2. Wskaż układ i trzymając klawisz Shift kliknij przycisk Użyj.

 

Zachęcamy do przejrzenia nazw pozycji rachunku zysków i strat w celu sprawdzenia, czy chcesz w ten właśnie sposób prezentować rachunek zysków i strat. W programie zdefiniowany jest typowy układ pozycji rachunku zysków i strat.

 

Przyciski poleceń:

W dolnej części okna znajdują się przyciski poleceń:

Dodaj (Zapisz) – zachęca do definiowania nowej pozycji układu RZiS lub zapisuje wprowadzone informacje.

Popraw (Anuluj) – umożliwia dokonywanie poprawek w nazwie pozycji układu RZiS lub odwołuje wszystkie wprowadzone informacje.

Usuń – usuwa wcześniej wskazaną pozycję układu RZiS.

Koszty i straty (Przychody i Zyski) – umożliwia przełączanie się pomiędzy Koszty i Straty oraz Przychody i Zyski RZiS.

Konta – przełącza do okna Konta wynikowe umożliwiając wybór konta, które ma być dołączane do pozycji układu.

Układy – rozwija menu z poleceniami:

Wybierz – otwierającym okno Układy RZiS w celu wyboru spośród zdefiniowanych dla Twojej firmy układów RZiS.

Kopiuj – otwierającym okno Układy RZiS w celu skopiowanie aktualnie wskazanego układu do układu wskazanego poprzednio.

Zamknij – zamyka okna bez zapisu wprowadzonych informacji.

 

Przeglądanie układu rachunku zysków i strat

Każde konto wynikowe zdefiniowane w planie kont ma określoną pozycję w układzie rachunku zysków i strat w części Koszty i Straty lub Przychody i Zyski. Przy przeglądaniu wzorcowego planu kont możesz sprawdzić te informacje dla każdego konta.

 

W oknie Rachunek zysków i strat – układ możesz natomiast przeglądać strukturę rachunku zysków i strat i sprawdzić wszystkie konta składające się na każdą pozycję rachunku zysków i strat. Struktura układu RZiS zaprezentowana została w postaci drzewa. Drzewo można przeglądać, przewijając pozycje przy pomocy klawiszy kierunkowych lub paska przewijania zgodnie z wymogami środowiska Windows. W RZiS można poruszać się także używając klawiszy skrótów dla układu RZiS.

 

Symbolem wtym2 zostały oznaczone szczególne pozycje (od/dla jednostek powiązanych, podatek akcyzowy) nie wliczane do wyniku finansowego, ale dające informacje wymagane nową Ustawą o Rachunkowości. Kwota prezentowana w tak oznaczonej pozycji stanowi część kwoty z pozycji prezentowanej powyżej (opisanej w tekście jako „w tym"), a wyliczona została ze względu na spełnianie dodatkowego kryterium szczegółowego np. zakwalifikowania do przychodów ze sprzedaży do jednostek powiązanych.

 

Definiowanie różnych układów rachunku zysków i strat

Po wybraniu przycisku polecenia Układy i z rozwiniętego menu polecenia Wybierz pojawi się okno Układy RZiS, w którym możesz wybrać do przeglądania lub zdefiniowania różne układy rachunku zysków i strat.

 

Definiowanie lub modyfikowanie pozycji dwustronnego układu rachunku zysków i strat

Możesz tu definiować lub modyfikować opis pozycji oraz wskazywać jej miejsce w hierarchii rachunku zysków i strat zarówno po stronie Przychody i Zyski, jak i Koszty i Straty. Sposób postępowania w obydwu przypadkach jest taki sam. Opis postępowania opisują odpowiednie procedury Krok po kroku.

 

Definiowanie lub modyfikowanie pozycji jednostronnego układu rachunku zysków i strat

Ogólne zasady definiowania pozycji rachunku jednostronnego są zgodne ze sposobem definiowania rachunku dwustronnego. Jednakże, definiując pozycje literowe rachunku jednostronnego musisz określić, czy dana pozycja literowa wchodzi do rachunku zysków i strat po stronie kosztów i strat czy przychodów i zysków.

 

Symfonia, dla nowo definiowanej pozycji literowej, proponuje stronę Przychodów i zysków ale możesz ją oczywiście zmienić na stronę Kosztów i strat . Zmiana strony dla pozycji literowych, które mają zdefiniowane już pozycje podrzędne, spowoduje, że wszystkie one zostaną również ujęte po nowej stronie.

 

Przypisywanie konta lub formuły do pozycji układu rachunku zysków i strat

Po zdefiniowaniu układu RZiS możesz podać, które konta będą wchodziły w skład każdej z jego pozycji.

Po wybraniu przycisku Konta pojawi się okno Konta wynikowe, które umożliwia przypisanie konta do pozycji układu RZiS.

 

Podobnie jak w układzie bilansu, konta składowe można przypisywać do wszystkich poziomów hierarchii układu rachunku zysków i strat. Mogą je zawierać również pozycje oznaczone literami np. A, B.

 

Na poziomie pozycji oznaczonych literami można również wprowadzić formuły obliczeniowe. W takiej sytuacji wartości pozycji pochodzące z kont sumowane są z wynikiem formuły.

 

Formuła obliczeniowa

Do obliczeń można wykorzystywać tylko pozycje literowe. Przyjęto stosowanie następujących oznaczeń:

pozycje wchodzące do obliczeń zachowują literę taką samą, jak w układzie

pozycje z lewej strony tj. Koszty i Straty oznaczone będą numerem 1

pozycje z prawej strony tj. Przychody i Zyski oznaczone będą numerem 2.

Oznacza to, że pozycja A ze strony Koszty i Straty będzie oznaczona jako A1. Natomiast pozycja A ze strony Przychody i Zyski oznaczona będzie jako A2.

Dopuszczalne jest dodawanie (+) i odejmowanie (-) pozycji układu.

 

Do obliczeń wykorzystywać możesz tylko zdefiniowane pozycje, oznaczone literami poprzedzającymi w alfabecie literę przypisaną do pozycji, w której znajduje się formuła. W innym przypadku program zasygnalizuje błąd.

 

W przypadku jednostronnego układu rachunku zysków i strat do oznaczania pozycji można używać jedynie symboli z cyfrą 1 tj. A1, B1, C1, itd.

 

W przypadku dwustronnego układu rachunku zysków i strat kwota obliczona na podstawie formuły zostanie wpisana do pozycji, o ile jest większa od zera. Jeżeli kwota obliczona na podstawie formuły jest mniejsza od zera, wówczas do pozycji zostanie wpisane zero.

 

Do obliczeń możesz wykorzystywać tylko zdefiniowane pozycje, oznaczone literami poprzedzającymi w alfabecie literę przypisaną do pozycji, w której znajduje się formuła. W innym przypadku system zasygnalizuje błąd.

 

hmtoggle_plus1        Przykłady

 

Zobacz także:

Aby zdefiniować nowy układ RZiS

Aby zdefiniować pozycje układu RZiS

Aby zdefiniować pozycje jednostronnego RZiS

Aby skopiować wszystkie pozycje układu

Aby zmodyfikować pozycje RZiS

Aby określić miejsce konta w RZiS

Aby wybrać układ RZiS

Plan kont

Okno Plan kont

Okno Konta wynikowe

Okno Układy RZiS