Lista raportów > Wiekowanie rozrachunków

Drukuj

Wiekowanie rozrachunków

Funkcja

Raport Wiekowanie rozrachunków umożliwia zestawienie struktury wiekowej nierozliczonych należności lub zobowiązań według przyjętych przedziałów zapadalności lub wymagalności wyrażanych w dniach. Po ustaleniu oczekiwanych przedziałów otrzymujemy zestawienie struktury wiekowej np. nierozliczonych należności dla wszystkich kontrahentów, w podziale na poszczególne przedziały wiekowe.

 

Sposób uruchomienia raportu

Otwórz okno Rozrachunków i ustaw filtr dla zobowiązań lub należności z parametrem Stan rozrachunków jako Nierozliczone... np.:

 

img_fk_117

 

Zaznacz dokumenty na liście.

 

img_fk_112

 

Kliknij Drukuj (Ctrl+p) na pasku narzędziowym programu i wybierz raport Wiekowanie rozrachunków. Potwierdź operację przyciskiem Wykonaj.

 

img_fk_114

 

W oknie dialogowym Parametry wiekowania ustaw parametry zestawienia i kliknij OK.

 

img_fk_118

 

Po zakończeniu operacji wyświetlony zostanie podgląd wydruku raportu np.:

 

img_fk_119