Deklaracje > Deklaracje JPK_V7M, JPK_V7K > Podgląd JPK_V7

Drukuj

Podgląd JPK_V7

Okno podglądu ułatwia analizę danych części deklaracyjnej i części ewidencyjnej zawartych w pliku JPK_V7. Okno udostępnia mechanizm weryfikujący spójność danych (deklaracyjnych i ewidencyjnych) oraz wspiera użytkownika w przygotowaniu korekty JPK_V7 umożliwiając porównanie jej ze złożoną wcześniej deklaracją.

 

Przygotowanie JPK_V7M >>

Przygotowanie JPK_V7K >>

 

Otwieranie okna podglądu JPK_V7

Aby otworzyć okno podglądu sprawozdania przejdź do okna szczegółów deklaracji:

1.Kliknij Deklaracje (Ctrl+8) > Raporty JPK > Lista raportów JPK aby otworzyć okno z listą utworzonych raportów JPK.

img_jpk_v7_28

 

2.Kliknij podwójnie na raporcie JPK_V7, którego podgląd chcesz zobaczyć.

3.W oknie szczegółów wybranego raportu JPK_V7 kliknij przycisk Podgląd.

img_jpk_v7_06

 

Podgląd sprawozdań

Okno umożliwia podgląd i porównanie przygotowanych w programie plików XML, zawierających dane sprawozdań JPK_V7. Dane prezentowane są w formie arkusza kalkulacyjnego wraz z typowymi dla niego narzędziami.

 

hmtoggle_plus1        Pasek narzędziowy - Podgląd sprawozdania JPK_V7

 

Podgląd sprawozdania podzielony jest na arkusze:

Nagłówek – zawiera podstawowe informacje o sprawozdaniu, okresie którego dotyczy oraz schemacie na podstawie którego zostało przygotowane.

Podmiot – zawiera informacje o podmiocie którego dotyczy sprawozdanie.

Deklaracja – prezentuje informacje i wartościach poszczególnych pozycji deklaracji.

Sprzedaż – zestawienie dokumentów sprzedaży uwzględnionych na deklaracji wraz z ich szczegółami.

Podsumowanie sprzedaży – informacja o liczbie dokumentów sprzedaży na deklaracji oraz wyliczony od nich podatek należny.

Zakup – zestawienie dokumentów zakupu uwzględnionych na deklaracji wraz z ich szczegółami.

Podsumowanie zakupu – informacja o liczbie dokumentów zakupu na deklaracji oraz wyliczony podatek naliczony do odliczenia.

Symfonia REGUŁY – prezentuje wynik podstawowej weryfikacji spójności danych deklaracyjnych i ewidencyjnych. Aby wykonać weryfikację danych kliknij przycisk Uruchom reguły.

 

Sprawdzenie sprawozdania

Po wybraniu przycisku Sprawdź poprawność z górnego paska program weryfikuje czy dane zawarte w pliku JPK_V7 są zgodne ze schematem opublikowanym przez MF i wyświetli wynik tego sprawdzenia.

 

img_jpk_v7_29

 

Kliknięcie w komunikat o błędzie przenosi do miejsca wystąpienia błędu.

 

Weryfikacja spójności danych

Przycisk Uruchom reguły na pasku narzędziowym okna podglądu uruchamia szereg testów mających sprawdzić spójność danych deklaracyjnych z ewidencyjnymi (m.in wykrycie powielonych dokumentów, porównanie wartości podatku z części deklaracyjnej z częścią ewidencyjną, sprawdzenie wierszy w części ewidencyjnej z sumą kontrolną w tym pliku).

 

Wynik weryfikacji prezentowany jest w arkuszu Symfonia reguły.

 

Porównanie sprawozdań

Porównanie ułatwia sprawdzenie różnic między złożonym sprawozdaniem JPK_V7 a wygenerowaną do niego korektą.

 

Po kliknięciu przycisku Porównaj i wybraniu pliku sprawozdania do porównania, wyświetlone zostanie okno z podsumowania porównania plików.

 

img_ed_jpk_v7_02

 

Potwierdź komunikat przyciskiem Tak aby otworzyć okno z podglądem szczegółów porównania.

 

Podgląd porównania

hmtoggle_plus1        Pasek narzędziowy – Wyniki porównania sprawozdania JPK_V7

 

Wykryte różnice między sprawozdaniami oznaczone są w arkuszach:

img_ed_jpk_v7_04

 

Szczegółowe informacje o różnicy między sprawozdaniami można podejrzeć wskazując kursorem myszy znacznik różnicy w prawym górnym rogu pola:

img_ed_jpk_v7_05