Deklaracje > Edytor e-sprawozdań finansowych JPK_SF

Drukuj

Edytor e-sprawozdań finansowych JPK_SF

Otwierane poleceniem Deklaracje (Ctrl+8) > e-Sprawozdania > Edytuj e-sprawozdanie finansowe okno prezentuje listę otwieranych w programie plików sprawozdań finansowych. Polecenie:

Otwórz plik z listy – otwiera do edycji wybrane z listy sprawozdanie finansowe.

Otwórz z innej lokalizacji – umożliwia wskazanie na dysku pliku sprawozdania finansowego i otwarcie go do edycji.

 

Przygotowanie nowego pliku e-sprawozdania finansowego (JPK_SF) >>

 

Sprawozdania utworzone w wersji programu wcześniejszej niż 2020.1 wymagają samodzielnej konwersji do nowej schemy (wersja 1.2). Aby skonwertować sprawozdanie do nowej schemy otwórz je w oknie edytora e-sprawozdań finansowych i wciśnij skrót klawiszowy Shift+Ctrl+s. Po skonwertowaniu sprawozdania sprawdź poprawność znajdujących się na nim danych identyfikacyjnych firmy.

 

Edytor sprawozdań

Edytor umożliwia przeglądanie i modyfikację przygotowanych w programie plików XML, zawierających dane e-sprawozdań finansowych. Dane prezentowane są w formie arkusza kalkulacyjnego wraz z typowymi dla niego narzędziami.

 

Pliki XML sprawozdań finansowych (JPK_SF) przygotowane poleceniem Nowe e-sprawozdanie finansowe nie zawierają danych do póki nie zostaną one wczytane w edytorze (przycisk Pobierz dane z FK) i zapisane.

 

Tylko sprawozdania przygotowywane ze statusem firmy jednostki małe, jednostki mikro, jednostki inne wczytują dane bilansu i RZiS, dla pozostałych statusów możliwe jest wczytanie tylko danych identyfikacyjnych firmy.

 

hmtoggle_plus1        Pasek narzędziowy - e-Sprawozdania finansowe

 

hmtoggle_plus1        Włączenie automatycznego przeliczania formuł

 

Zakładki (arkusze) na sprawozdaniu zależą od wybranego schematu Statusu firmy oraz uwzględnionych elementów. Dla wszystkich sprawozdań wspólne są zakładki z danymi podstawowymi:

Nagłówek sprawozdania – zawiera podstawowe informacje o sprawozdaniu, okresie którego dotyczy oraz schemacie na podstawie którego zostało przygotowane.

Wprowadzenie do sprawozdania – zawiera informacje o podmiocie którego dotyczy sprawozdanie.

Kod PKD wprowadzany jest bez kropek. Przykładowo kod 22.11.Z należy zapisać jako 2211Z.

Dodatkowe informacje i objaśnienia – dla tej zakładki aktywny jest przycisk umożliwiający dodanie Załączników w formie plików.

 

Dodawanie wierszy (pozycje uszczegóławiające)

Sprawozdania finansowe mogą być uzupełnione o dodatkowe pozycje uszczegóławiające. Umożliwia to wykazanie w sprawozdaniu finansowym informacji z większą szczegółowością niż określona w załącznikach do ustawy o rachunkowości, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

 

Wyświetlany dla aktualnie wybranego wiersza przycisk img_jpk_sf_03 dodaje dla niego wiersz z pozycją uszczegóławiającą.

 

gif_fk_01

 

W przypadku zakładki Dodatkowe informacje i objaśnienia przycisk rozwija menu wyboru charakteru dodawanego wiersza (Pozycja użytkownika, Pozostałe).

 

Przycisk img_jpk_sf_04 usuwa dodany przez użytkownika wiersz.

 

Zobacz również:

Podpisywanie JPK_SF profilem zaufanym ePUAP