Strona startowa

Drukuj

Łączenie transakcji

Łączenie transakcji to mechanizm umożliwiający połączenie dwóch lub więcej nowych transakcji, o których z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że powinny stanowić parę transakcję – rozliczenie/a.

 

Aby otworzyć okno należy:

Wybrać przycisk Rozrachunki umieszczony na pasku nawigacji

Wybrać listek zakładki Kontrahenci – Razem

W kryteriach wyszukiwania ograniczyć wybór do nierozliczonych przeterminowanych lub tylko do nierozliczonych.

Z otwartej listy rozrachunków wybrać przycisk Operacje, a następnie polecenie Łączenie.

W otwartym oknie z proponowanymi kandydatami do połączenia wskaż konkretnego kontrahenta i naciśnij przycisk Wybierz

 

Transakcje mogą być wytypowane automatycznie lub wcześniej można wybrać transakcje, zaznaczając je na liście rozrachunków.

 

Po wybraniu polecenia Łączenie zostanie wyświetlone okno, w którym w górnej części przedstawiona będzie propozycja połączenia, a w dolnej mogą być widoczne (jeśli istnieją) propozycje transakcji do wymiany. Transakcje w obrębie pary mogą być zamienione miejscami (gdy nie ma formalnych przeszkód). Aby tego dokonać, należy wskazać jedną z transakcji i nacisnąć Spację (czyli transakcja staje się rozliczeniem, a rozliczenie transakcją).

 

Warunki i ograniczenia dotyczące łączenia transakcji:

łączenie odbywa się dla transakcji złotówkowych

w oknie przeglądania rozrachunków muszą być widoczne wszystkie transakcje i wszystkie rozliczenia transakcji

podmiot, który przechodzi w rozliczenie nie może być transakcją z już utworzonymi rozliczeniami

kojarzenie transakcji z rozliczeniami odbywa się według kryterium określonego w ustawionego w oknie Parametry łączenia transakcji

transakcje kojarzone są po treści zapisu/dokumentu – numer własny dla faktury i opis pozycji na wyciągu bankowym, dokumencie prostym

w przypadku braku zgodności kwot kolejnym kojarzeniem jest kwota

transakcja z ksiąg nie może stać się rozliczeniem dla transakcji w buforze

transakcja w buforze może wyznaczyć rozliczenie dla transakcji z ksiąg lub z bufora

rozrachunki pochodzące z BO nie podlegają łączeniu

obie transakcje z pary muszą odnosić się do tego samego konta analitycznego

nie można łączyć w rozrachunki dokumentów z wybranym okresem rejestru "termin płatności" i "zapłata".

 

Przyciski poleceń:

OK – łączy wskazane transakcje w parę

Anuluj – zamyka okno bez wprowadzania zmian

Konfiguracja – otwiera okno, w którym mamy możliwość ustawienia kryterium, według którego będą kojarzone transakcje:

ze względu na równość kwot – weryfikacja polega tu na równości co do grosza transakcji z przeciwnych stron oraz kwot przeciwnych dla transakcji z tej samej strony (algorytm może to różnie sobie zrealizować byle potrafił kojarzyć pary),

ze względu na zgodność opisu,

według daty dokumentów, chronologicznie,

według terminu płatności, chronologicznie,

wedle uporządkowania na liście transakcji.

Łącz do wyczerpania kwoty transakcji – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia optymalne połączenie dwóch lub więcej transakcji, o których można powiedzieć że powinny stanowić transakcję i taką ilość rozliczeń, jaka może być dobrana w sposób umożliwiający maksymalne rozliczenie kwoty transakcji. Jeżeli to pole nie jest zaznaczone wówczas będą łączone tylko dwie transakcje, które mogą stanowić parę transakcja – rozliczenie.

Zezwalaj na nadpłacenie transakcji – zaznaczenie tego pola powoduje, że po połączeniu transakcji, jeżeli kwota połączonych transakcji spowoduje nadpłatę, to zapis wykaże nadwyżkę po stronie Ma. Jeżeli nie zaznaczymy tego pola, to rozliczenie transakcji zakończy się po wpłatach, które nie przekroczą kwoty transakcji, a reszta zapisze się po stronie Wn.

Usuń – usuwa wskazaną transakcję z listy do łączenia

Zamień – zamienia wskazaną transakcję z inną wybraną transakcją z dolnej części okna

 

Zobacz także:

Aby połączyć transakcje