Praca z danymi firmy > Operacje bankowe

Drukuj

Operacje bankowe

Elektroniczne operacje bankowe obsługiwane przez repozytorium dokumentów są to zdarzenia bankowe wykonywane na rzecz klientów, takie jak: rozliczenia pieniężne z kontrahentami i urzędami na zlecenie klientów oraz pobieranie opłat, prowizji i procentów za wykonane usługi.

 

Pasek narzędziowy okna Operacje bankowe zawiera następujące polecenia:

Pobierz operacje – umożliwia pobranie ze wskazanej lokalizacji operacji bankowej lub grupy operacji. Proces pobierania operacji bankowych został opisany w: Jak pobrać wyciąg lub operacje bankowe.

Usuń – usuwa zaznaczoną na liście operacje bankową lub grupę zaznaczonych pozycji. Zasady usuwania operacji bankowych zostały opisane w: Jak usunąć wyciąg lub operacje bankowe.

 

Dodatkowo w oknie Operacje bankowe z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy można wybrać akcję Pobierz operacje oraz Usuń dla wybranej na liście operacji bankowej.

Tabela z listą operacji składa się z nagłówka oraz z listy pobranych operacji bankowych. Kolumny tabel opisują cechy każdej z operacji. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz można sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Domyślne sortowanie odbywa się po dwóch kolumnach: Nr porządkowy i Data księgowania ponieważ takie sortowanie oddaje kolejność operacji z wyciągów bankowych. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Nr porządkowy – numer na liście operacji bankowych,

Data księgowania – data księgowania operacji,

Rachunek kontrahenta – numer rachunku bankowego kontrahenta,

Nazwa kontrahenta – nazwa kontrahenta, którego dotyczy operacja bankowa,

Tytułem – czego dotyczy operacja bankowa,

Kwota – kwota operacji bankowej,

Typ operacji – typ operacji bankowej np. uznanie,

Kod operacji – kod operacji bankowej,

Rachunek własny – rachunek bankowy, którego dana operacja dotyczy,

Utworzony przez – login użytkownika, który dokonał zapisu operacji bankowych w repozytorium dokumentów.

 

W prawym górnym rogu okna operacji bankowych znajdują się przyciski:

Odswierz1 odświeżanie listy operacji bankowych,

Filtr2  filtr operacji bankowych,

lupka przeszukiwanie listy operacji bankowych.

 

Szczegóły

Po wybraniu na liście operacji bankowej w dolnej części okna prezentowane są szczegóły danej operacji bankowej.

 

Panel z danymi szczegółowymi wybranej z listy operacji bankowej składa się następujących zakładek:

Szczegóły – dane szczegółowe dla wybranej z listy operacji bankowej: Data księgowania, Data waluty, Rachunek własny, Typ operacji, Kod operacji, Rachunek kontrahenta, Nazwa kontrahenta, Adres kontrahenta, Tytułem, Kwota.

Dokumenty powiązane – na zakładce można podejrzeć szczegóły dokumentu powiązanego, który jest opisany cechami: Numer, Typ, Data wprowadzenia, Rodzaj powiązania. Przycisk Otwórz umożliwia podejrzenie szczegółów wybranego z listy dokumentu powiązanego.

Historia –  zakładka z informacjami o zdarzeniach związanych z dokumentem: Data, Operacja, Użytkownik.

Podmioty – na zakładce można przeglądać, dodawać. otwierać i usuwać dane podmiotów (kontrahentów, pracowników i urzędów).      

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia