Praca z danymi firmy > Kontrahenci > Dodawanie kontrahenta

Drukuj

Dodawanie kontrahenta

Okno składa się z następujących grup danych:

Dane kontrahenta

Kod – w to pole należy wprowadzić unikalny symbol kontrahenta identyfikujący go na listach wyboru.

Nazwa – trzeba wpisać pełną nazwę kontrahenta (będzie ona używana na wszystkich dokumentach, dotyczących tego kontrahenta).

NIP – należy podać numer identyfikacji podatkowej podatnika nadany przez urząd skarbowy.

NIP UE – należy podać numer identyfikacji podatnika VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.

REGON – w to pole należy wpisać numer kontrahenta nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny, identyfikujący go do celów statystyki państwowej.

PESEL – należy podać numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności.

Aktywny – to pole wyboru określa aktywność lub nieaktywność kontrahenta, czyli to, czy dany kontrahent pojawia się na listach wyboru w programie, czy też nie. Danego kontrahenta można w dowolnej chwili uaktywnić bądź deaktywować zmieniając wartość tego pola.

Podatnik VAT czynny – zaznaczenie tego pola oznacza, że kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.

Zarejestrowany w VIES – zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że firma jest objęta Systemem Wymiany Informacji o VAT, VAT Information Exchange System (VIES), pozwalającym na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Komisja Europejska, mając na względzie poprawę możliwości dostępu do weryfikacji numerów VAT, uruchomiła stronę WWW, na której podatnik może sprawdzić poprawność i ważność numerów kontrahenta oraz upewnić się, że podmiot gospodarczy o podanym numerze VAT rzeczywiście istnieje. Pole to nie pojawia się dla kontrahentów spoza UE.

 

Sprawdź – przycisk rozwija menu z poleceniami:

Sprawdź i pobierz dane kontrahenta (GUS) – uruchamia wczytanie danych kontrahenta z serwisu Głównego Urzędu Statystycznego. Kontrahent jest identyfikowany na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS. Numer KRS może być wpisany w polu NIP lub REGON.

Sprawdź status kontrahenta w VAT – sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.

Sprawdź status kontrahenta w VIES – sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer VIES kontrahenta.

 

Adres

Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Woj., Kraj, Gmina, Powiat, Poczta, Skrytka – w tych polach należy wpisać dane adresowe kontrahenta.

 

Dane kontaktowe

Telefon – tu trzeba wpisać numer telefonu kontrahenta.

Adres e-mail – tu trzeba wpisać adres e-mail kontrahenta.

 

Mechanizm podzielonej płatności

Zlecanie przelewów MPP – ustawienie umożliwia zablokowanie dla kontrahenta wystawiania przelewów z mechanizmem podzielonej płatności. W przypadku ustawienia wymogu stosowania przelewów MPP każdy przelew, bez względu na oznaczenie parametru MPP dla dokumentu, realizowany będzie mechanizmem podzielonej płatności.

 

Aby zapisać wprowadzone dane wybierz przycisk Zapisz, aby anulować zmiany – przycisk Anuluj.