Ustawienia > e-pieczęcie > Nowa e-pieczęć (własna) - kreator

Drukuj

Nowa e-Pieczęć (Własna) – kreator

Aby dodać nową (własną) e-pieczęć do bazy danych programu e-Dokumenty należy zrealizować operacje opisane w poszczególnych oknach kreatora.

Źródło e-Pieczęci – w zależności od wybranej opcji pieczęć jest tworzona przez program e-Dokumenty lub wczytywana z różnych źródeł.

Utwórz nową – tworzy nową pieczęć kontrahenta.

Wczytaj z pliku – wczytuje pieczęć z pliku.

Wczytaj z karty – wczytuje pieczęć z karty.

Wczytaj z magazynu certyfikatów – wczytuje pieczęć z magazynu certyfikatów.

 

W zależności od wyboru opcji zmienia się następne okno kreatora:

Parametry – po wybraniu pola opcji Utwórz nową należy podać parametry generowanej e-pieczęci:

Nazwa – w tym polu należy wpisać nazwę e-pieczęci.

Domyślna – zaznaczenie tego pola powoduje, że tworzona pieczęć będzie się podpowiadać domyślnie przy podpisywaniu e-Dokumentu.

Ważna od – klikając w przycisk lista należy w oknie kalendarza wybrać datę od kiedy jest ważna e-pieczęć.

Ważna do – klikając w przycisk lista należy w oknie kalendarza wybrać datę do kiedy jest ważna e-pieczęć.

Adres e-mail – adres e-mail firmy.

po wybraniu pola opcji Wczytaj z pliku należy podać parametry dodawanej e-pieczęci:

Nazwa – w tym polu należy wpisać nazwę e-pieczęci.

Domyślna – zaznaczenie tego pola powoduje, że tworzona pieczęć będzie się podpowiadać domyślnie przy podpisywaniu e-Dokumentu.

Plik – w tym polu należy wpisać nazwę pliku i jego lokalizację lub przy pomocy przycisku Szukaj odnaleźć go na dysku.Plik może zawierać hasło zabezpieczające dostęp. W takim przypadku należy wpisać je w pole Hasło.

po wybraniu pola opcji Wczytaj z magazynu certyfikatów należy podać parametry dodawanej e-pieczęci:

Nazwa – w tym polu należy wpisać nazwę e-pieczęci.

Domyślna – zaznaczenie tego pola powoduje, że tworzona pieczęć będzie się podpowiadać domyślnie przy podpisywaniu e-Dokumentu.

Lokalizacja – Z listy rozwijanej należy wybrać czy certyfikatu (klucza prywatnego) szukać w certyfikatach użytkownika, czy lokalnego komputera.

Magazyn – Z listy rozwijanej należy wybrać magazyn certyfikatu.

Certyfikat – tu pojawiają się dane dotyczące certyfikatu.

 

Zakończenie – potwierdzamy chęć dodania e-pieczęci.

 

Przyciski poleceń:

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.

Wróć – powraca do poprzedniej strony.

Dalej – wyświetla następną stronę wprowadzania danych.

Zakończ – kończy proces wprowadzania danych.