Praca z danymi firmy > Inne > Umowy > Nowa umowa kontrahenta - kreator

Drukuj

Nowa umowa kontrahenta – kreator

panel Rodzaj umowy

w tym panelu określamy zasady wymiany dokumentów elektronicznych i sposób generowania umowy o wymianie tych dokumentów.

Rodzaj umowy:

Zgoda na wysyłkę – wybór tej opcji skutkuje tym, że umowa będzie obejmować tylko wysyłkę dokumentów elektronicznych.

Zgoda na odbiór – wybór tej opcji skutkuje tym, że umowa będzie obejmować tylko odbiór dokumentów elektronicznych.

Zgoda na odbiór i wysyłkę – wybór tej opcji skutkuje tym, że umowa będzie obejmować zarówno odbiór jak i wysyłkę dokumentów elektronicznych

Typ umowy:

Jeśli jest wprowadzona umowa o typie Sprzeciw, to programy zablokują wystawienie e-faktury w zakresie dat jej obowiązywania, bez względu na ustawione parametry pracy.

Jeśli jest wprowadzona umowa o typie Sprzeciw i użytkownik chce dodać umowę o typie Zgoda, to przed dodaniem tej umowy trzeba rozwiązać umowę typu Sprzeciw z dniem poprzedzającym rozpoczęcie obowiązywania umowy typu Zgoda.

Jeśli jest wprowadzona umowa o typie Zgoda i użytkownik dodaje umowę o typie Sprzeciw, to po zatwierdzeniu tej umowy program automatycznie powinien rozwiązać umowę typu Zgoda z dniem poprzedzającym rozpoczęcie obowiązywania umowy typu Sprzeciw.

Sposób rejestracji umowy:

Wygeneruj nową umowę – wybór tej opcji powoduje wygenerowanie nowej umowy.

Zarejestruj istniejącą umowę – wybór tej opcji pozwala na zarejestrowanie przygotowanej wcześniej umowy. W polu Wskaż plik zawierający umowę należy wpisać ścieżkę dostępu do pliku z  umową lub poprzez naciśnięcie przycisku Przeglądaj wskazać miejsce, gdzie plik jest przechowywany.

 

panel Dane umowy

w tym panelu należy podać dane do umowy.

Numer – w to pole należy wpisać numer ewidencyjny zgody na wymianę dokumentów elektronicznych.

Miejscowość – w to pole należy wpisać miejscowość, gdzie została podpisana umowa.

Data rozpoczęcia – klikając w przycisk lista należy w oknie kalendarza wybrać datę rozpoczęcia umowy.

Data zakończenia – klikając w przycisk lista należy w oknie kalendarza wybrać datę zakończenia umowy.

e-Pieczęć – w polu rozwijanym należy wybrać e-pieczęć, którą będziemy podpisywać umowę,

Adres e-mail – tu trzeba wpisać adres e-mail kontrahenta, na który będą przesyłane e-Dokumenty.

 

panel Parametry umowy

w tym panelu należy podać dalsze parametry umowy.

Miejscowość (zawarta w) – w to pole należy wpisać miejscowość, gdzie została zawarta umowa.

Siedziba odbiorcy – w to pole należy wpisać adres siedziby odbiorcy.

NIP odbiorcy – w to pole należy wpisać numer identyfikacji podatkowej odbiorcy.

REGON lub PESEL odbiorcy – w to pole należy wpisać REGON lub PESEL odbiorcy.

Reprezentant odbiorcy – w to pole należy wpisać dane osoby reprezentującą odbiorcę.

Siedziba dostawcy – w to pole należy wpisać adres siedziby dostawcy.

REGON lub PESEL odbiorcy – w to pole należy wpisać REGON lub PESEL dostawcy.

Reprezentant dostawcy – w to pole należy wpisać dane osoby reprezentującej dostawcę.

 

panel Podgląd umowy

Okno z automatycznie wygenerowaną umową, z możliwością edycji i naniesienia zmian.

Drukuj – zaznaczenie pola powoduje wydrukowanie wersji papierowej umowy.

Podpisz – zaznaczenie pola powoduje podpisanie umowy.\

 

panel Zakończenie

Wybranie przycisku Zakończ kończy proces wprowadzania danych i wygenerowanie umowy. W tym panelu możemy obejrzeć wygenerowaną umowę (przycisk Podgląd), a także ją wydrukować (przycisk Drukuj).

 

Przyciski poleceń:

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.

Wróć – powraca do poprzedniej strony.

Dalej – wyświetla następną stronę wprowadzania danych.

Zakończ – kończy proces wprowadzania danych.