Ustawienia > Planowanie

Drukuj

Planowanie

Funkcja umożliwia wprowadzenie ustawień dla planu, ustawień grupowania na planie oraz włączenia harmonogramowania.

img_12

Ustawienia planu:

Domyślny typ planu - typ planu wybierany jest z listy wcześniej zdefiniowanych typów planów.

Uwzględnij straty materiałów przy planowaniu - przy włączonej opcji uwzględniania % strat technologicznych rozpisanej struktury na planie. Spowoduje to zwiększenie odpowiednio ilości wymaganego surowca do produkcji (zgodnie z zaokrąglaniem w górę według precyzji „JM” wybranej w kartotece towaru).

Typ początku planowania (Początek następnego dnia, Początek następnego tygodnia, Początek następnego miesiąca) - wybór terminu, w którym rozpocznie się realizacja zleceń z planu (np. w sytuacji, gdy domyślny termin zostanie ustawiony na początek następnego tygodnia, wtedy realizacja planu rozpocznie się pierwszego dnia następnego tygodnia po zatwierdzeniu planu produkcyjnego).

Wyłącz grupowanie na planie - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nie będzie możliwe grupowanie na planie produkcyjnym; ustawienia grupowania będą niedostępne do skonfigurowania. Przy odznaczonej opcji grupowania możliwe jest grupowanie zleceń według następujących kryteriów:

Włącz osobne grupowanie zamówień – grupowanie będzie prowadzone osobno dla planów utworzonych na podstawie zamówień sprzedaży z Handlu,

Włącz grupowanie w/g terminu – zlecenia na planie będą grupowane według terminu ich realizacji,

Rodzaj okresu (Dzienne, Tygodniowe, Miesięczne) – zlecenia na planie będą grupowane według wybranego rodzaju dla terminu,

Włącz grupowanie w/g priorytetu – zlecenia na planie będą grupowane według ustawionego na planie priorytetu.

Włącz grupowanie w/g atrybutu zlecenia – zlecenia na planie będą grupowane według atrybutów. Lista atrybutów ustalana jest w Ustawieniach głównych > Zlecenia,

Rodzaj atrybuty – wybierany jest rodzaj atrybutu, po którym będzie następowało grupowanie.

 

W części Ustawienia harmonogramu następuje włączenie funkcjonalności oraz określenie dokładności harmonogramowania produkcji.

img_13

 

Ustawienia harmonogramu:

Włącz harmonogramowanie – włączenie funkcji spowoduje uruchomienie procedury weryfikacji technologii oraz umożliwia prowadzenie harmonogramowania produkcji.

Dokładność harmonogramowania (Godzina, 30 min., 15 min.) – jednostki czasu, z jaką będzie określana dokładność operacji w harmonogramie.

 

Nie należy zmieniać ustawień w tym oknie w trakcie pracy z programem. Zmiany można dokonać tylko po zamknięciu wszystkich zleceń.

 

 

Zobacz również:

Harmonogramowanie produkcji