Planer operacji technologicznych > Planowanie produkcji > Harmonogram planu produkcyjnego

Drukuj

Harmonogram planu produkcyjnego

Harmonogram planu uruchamiany jest za pomocą przycisku: Harmonogram. W lewej części uruchomionego okna harmonogramu znajdują się informacje takie jak: nazwa zadania i operacji potrzebnych do realizacji zadania, data początkowa i końcowa, czas początkowy i końcowy, czas trwania zadania i poszczególnych operacji oraz procent realizacji dla operacji. W kolumnie Stan, w sposób graficzny przedstawiane są informacje o stanie operacji. Brak informacji wskazuje, że operacja jest zaplanowana a termin jej rozpoczęcia nie został przekroczony.

 

img_102

 

Prawa strona okna to prezentacja graficzna operacji (belka operacji) oraz zleceń (klamra zlecenia) rozpisanych na planie produkcyjnym. Wskazanie w belkę operacji lub klamrę zlecenia wyświetla informacje szczegółowe dla wybranej pozycji.

 

img_103

 

Kolor belki operacji może być różny - zielony, żółty, czerwony w zależności od postępu procesu względem założonego czasu.

Pomiędzy operacjami może być widoczna niebieska lub czarna linia ze strzałką. Informuje ona o występujących zależnościach/relacjach pomiędzy operacjami w ramach jednego zlecenia lub operacjami z różnych, kolejnych zleceń.

 

W zależności od terminu zadania ustalonego na planie produkcyjnym, klamra zadania może mieć różny kolor:

zielony – realizacja zadania mieści się w czasie określonym w kolumnie Termin planu,

czarny – realizacja zadania bez wskazanego terminu w kolumnie Termin planu,

czerwona – realizacja zadania jest po terminie wskazanym w kolumnie Termin planu.

 

Poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszy na klamrze zlecenia można przesuwać w czasie całe zlecenia, ale tylko do maksymalnego terminu dla zlecenia określonego w kolumnie Termin.

 

Kolorem szarym na harmonogramie oznaczone są kolumny czasu, w którym to nie jest możliwe realizowanie operacji (np. ograniczenia czasowe wynikające z kalendarzy).

 

Widok harmonogramu można zmienić przy użyciu przycisku: Zlecenia/Zasoby. Wyświetlane są wówczas szczegóły dla stanowisk i gniazd przypisanych do operacji technologicznych.

 

img_104

 

img_207

 

W uruchomionym widoku zasobów widać szczegółowe informacje dla stanowisk, które zostały przypisane do realizacji operacji z planu roboczego (kolor zielony belki operacji). W widoku tym zawarte są również dane o alokacjach maszyn z innych harmonogramów. Kolorem ciemnoniebieskim oznaczono zajętość stanowisk w gnieździe przez harmonogram roboczy, a jasnoniebieskim alokacje z harmonogramu głównego oraz innych harmonogramów roboczych. Dodatkowo, w oknie szczegółów wyświetlanym dla operacji znajduje się informacja, które zlecenie jest realizowane przez dane stanowisko.