Planer operacji technologicznych > Harmonogram główny produkcji

Drukuj

Harmonogram główny produkcji

Harmonogram główny produkcji jest tworzony na podstawie zatwierdzonych planów rozpisanych na zleceniach produkcyjnych. Na harmonogramie tym widać wszystkie niezamknięte zlecenia. Zlecenie ze statusem zamknięte może być jeszcze modyfikowane np. wprowadzanie danych do karty pracy stanowisk, jednak zakończone operacje nie są już widoczne na harmonogramie.

 

Harmonogram główny pozwala zarządzać aktualnym stanem zleceń produkcyjnych, czyli uzyskiwać podgląd oraz modyfikować parametry. Poprzez ręczną modyfikację harmonogramu można edytować parametry operacji oraz zmieniać układy i terminy zleceń. Przesuwanie w czasie całego zlecenia możliwe jest poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszy na klamrze zlecenia i przeciągnięcie go na planie.

 

Na harmonogramie głównym produkcji możliwe jest podejrzenie szczegółów zlecenia. Prosty dwuklik na belce operacji lub klamrze zlecenia uruchamia widok zlecenia produkcyjnego.

 

W widoku harmonogramu, różnymi identyfikatorami graficznymi oznaczone są zlecenia główne i zlecenia na półprodukt, zlecenia w terminie oraz przeterminowane (kolor czerwony dla klamry zlecenia). Na rysunku poniżej widać oznaczenie zlecenia głównego wraz z informacjami szczegółowymi (zlecenie to nie ma określonego planem produkcyjnym terminu realizacji):

 

img_111

 

W postaci znaku trójkąta ostrzegawczego komunikowane są nieprawidłowości np. nadmierna alokacja zasobów:

 

img_112

 

W sposób graficzny oznaczane są operacje, których terminy rozpoczęcia lub zakończenia nie mogą zostać zmienione na datę wcześniejszą:

 

img_113

 

W prawej części okna harmonogramu widnieją informacje szczegółowe odnośnie zleceń i poszczególnych operacji. W kolumnie Stan mogą znajdować się informacje o stanie operacji:

img_209 w trakcie realizacji (operacja jest w trakcje realizacji),

img_210 zaplanowana (operacja jeszcze nie podjęta do realizacji – nie posiada ikony),

img_211 przeterminowana (termin realizacji operacji rozpoczął się, jednak operacja nadal ma status zaplanowanej),

img_212 zatrzymana.

 

Oznaczenia możliwych kolorów belki operacji opisane zostały w temacie Harmonogram planu produkcyjnego. Na harmonogramie głównym może pojawić się belka w kolorze szarym, lub częściowo szara. Kolor ten oznacza zaawansowanie operacji. Uzupełnienie belki kolorem szarym zależne jest od ilości dobrej zarejestrowanej w karcie pracy.

 

Automatyczna optymalizacja harmonogramu głównego możliwa jest po nadaniu użytkownikowi uprawnienia Optymalizacja harmonogramu głównego (Ustawienia > Użytkownicy > Konfiguracja uprawnień). Dopiero wtedy staje się widoczny przycisk Optymalizuj w widoku harmonogramu głównego. Planista pracujący z harmonogramem główny powinien w świadomy sposób korzystać z optymalizacji automatycznej harmonogramu głównego produkcji.