Aplikacja mobilna – tryb pracy kody obce > Przesunięcia towaru w obrębie danego magazynu i przesunięcia międzymagazynowe

Drukuj

Przesunięcia towaru w obrębie danego magazynu i przesunięcia międzymagazynowe

Proces przesunięcia międzymagazynowego lub przesunięcia towaru w obrębie danego magazynu rozpoczyna się od utworzenia wymaganych dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel.

 

W Symfonia Mobilny Magazyn jest możliwe zrealizowanie przesunięcia towaru na podstawie dokumentów magazynowych o charakterze Przesunięcie MM- oraz Przesunięcie MM+ – należy utworzyć odpowiedni dokument w systemie Symfonia ERP Handel i pozostawić go w buforze. Wprowadzony dokument zostaje przekazany do magazyniera i jest widoczny w aplikacji mobilnej.  

 

Po wybraniu z menu głównego opcji Przesuń, na ekranie wyświetli się lista dokumentów przesunięcia. Użytkownik może dokonać zmiany w zakresie prezentacji dokumentów, wybierając z listy rozwijalnej pożądanego typ dokumentu, zatem w zależności od wyboru magazyniera, na liście dokumentów prezentowane będą dokumenty:  

Przesunięcie magazynowe minus – na liście prezentowane są dokumenty magazynowe o charakterze Przesunięcie MM- w buforze;

Przesunięcie magazynowe plus – na liście prezentowane są dokumenty magazynowe o charakterze Przesunięcie MM+ w buforze.

 

imgmh740

 

Dokumenty na liście są ładowane przyrostowo, tzn. że kolejne dokumenty są ładowane podczas przesuwania listy. Istnieje również możliwość odświeżenia listy dokumentów poprzez przeciągnięcie jej w dół.  

 

Aby rozpocząć realizację przesunięcia towaru należy zaznaczyć na liście dany dokument, a następnie skorzystać z przycisku Wybierz. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego aplikacji.

 

imgmh741

 

W przypadku, gdy w tym samym czasie na dokumencie pracuje inna osoba zarówno w systemie Handel, jak i na innym urządzeniu – użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

 

Po wybraniu danego dokumentu na ekranie wyświetli się lista towarów do wydania z magazynu w przypadku przesunięcia magazynowego minus  lub przyjęcia na magazyn w przypadku przesunięcia magazynowego plus. Prezentowane towary są posortowane zgodnie z ustawieniami Mobilnego Magazynu w Symfonia ERP Handel.  

 

Na ekranie prezentowane są informacje o towarach takie jak: kod referencji, nazwa towaru (jeśli włączone jest ustawienie Wyświetlaj nazwę towaru), ilość towaru, ilość zeskanowana (przed zeskanowaniem towaru ilość jest równa 0), jednostka miary oraz w przypadku włączonego ustawienia Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych lokalizacja, z której należy pobrać partię towaru do wydania w przypadku przesunięcia magazynowego minus. Jednak nie stanowi to ograniczenia – użytkownik może wydać dany towar z innej lokalizacji. Przycisk X umożliwia reset danej pozycji do stanu sprzed skanowania.

 

imgmh742

 

Status przyjęcia towarów określają poszczególne kolory:

Czerwony – towar nie został zeskanowany;

Żółty – towar został zeskanowany w ilości mniejszej od ilości na dokumencie;

Zielony – towar został zeskanowany zgodnie z ilości na dokumencie.  

 

Powyżej listy towarów znajduje się przycisk Opis. Po jego rozwinięciu na ekranie wyświetli się opis otwartego dokumentu oraz opisy powiązanych z nim dokumentów. Aby ukryć podgląd należy kliknąć ponownie Opis.

 

imgmh743

 

Poniżej listy towarów znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.  

 

Aby przesunąć towary należy zeskanować kolejno ich kody EAN. W tym celu należy skorzystać  z przycisku Skanuj. Gdy skaner zostanie uruchomiony należy zeskanować kod EAN towaru. Podczas skanowania pozycji przesunięcia magazynowego minus weryfikowane są rezerwacje – jeśli pozycja nie posiada rezerwacji, system automatycznie ją założy. W przypadku, gdy towar nie posiada wystarczającego stanu handlowego do założenia rezerwacji, użytkownik może usunąć rezerwacje z innych dokumentów, jeśli posiada uprawnienie do edycji rezerwacji. Po zeskanowaniu wszystkich pozycji nastąpi automatyczne wyjście ze skanera.

 

W przypadku włączonego ustawienia Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych należy zeskanować kolejno kody EAN towarów, a następnie etykietę lokalizacji.

 

Po zakończeniu skanowania towarów należy potwierdzić wykonywaną operację przesunięcia towarów korzystając z przycisku Potwierdź. Jeżeli magazynier posiada uprawnienie Potwierdzenie bez skanowany pozycji może potwierdzić dokument magazynowy MM+ bez skanowania etykiet towarów.

 

Wyświetli się pytanie „Czy na pewno wysłać dokument?”, przycisk OK akceptuje wykonywaną operację.

 

imgmh744

 

Zatwierdzenie przesunięcia w Symfonia Mobilny Magazyn powoduje wystawienie dokumentu magazynowego o wybranym charakterze w systemie Symfonia ERP Handel.

 

W przypadku przesunięcia towaru w systemie Symfonia ERP Handel wystawiany jest dokument o charakterze Przesunięcie MM- oraz ustawiony do danego typu dokumentu, dokument skojarzony o charakterze Przesunięcie MM+. W celu poprawnego przyporządkowania dostaw dla wystawionych dokumentów MM+ i MM- należy dokonać odpowiednich ustawień w Handlu: Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Parametry dokumentów i zasady ich numeracji > ’Tworzenie nowej dostawy’ przy dokumencie typu MM – należy zaznaczyć TAK.

 

Po zatwierdzeniu w aplikacji mobilnej operacji, w wyniku której jest wystawiany dokument magazynowy – login użytkownika mobilnego można podejrzeć na otwartym w Symfonia ERP Handel dokumencie, wybierając polecenie Informacje > Własne pola.  

 

Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na przesunięciu jest to zeskanowanie dla towaru jego docelowej lokalizacji). Oznacza to, że użytkownik, bez konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego rodzaju operację.  

 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj.  

 

Zarówno automatycznie jak i ręcznie wstrzymaną operację można wznowić z poziomu zakładki Operacje oraz bezpośrednio z listy dokumentów przesunięcia.