Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Wizyty

Drukuj

Wizyty

Kartoteka Wizyty przechowuje wszelkiego rodzaju aktywności handlowców takie jak: złożenie zamówienia (fizyczne i telefoniczne), akcje merchandising’owe, otwarcie/zamknięcie dnia, otwarcie/zamknięcie wizyty, płatności, wydrukowanie paragonu czy wystawienie faktury. Aby wyświetlić aktywności handlowca należy przejść do menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć dodatek Mobilny Handel, a następnie wybrać kartotekę Wizyty.

 

W celu wyświetlenia danej aktywności należy na początku wskazać login handlowca z listy wszystkich handlowców, widocznej z lewej strony okna Wizyt. W tabeli Akcje Handlowca wyświetlą się wizyty tylko wybranego handlowca. Kolumny tabeli przedstawiają typ akcji, godzinę jej wykonania oraz nazwę i adres kontrahenta, którego dotyczy akcja.

 

Wizyty wyświetlane w tabeli posortowane są malejąco według dat. Każda z dat stanowi odrębną grupę, w której zawierają się wszystkie wykonane aktywności handlowca. Grupy te można zwijać  i rozwijać za pomocą przycisku image18. Domyślnie wyświetlane są aktywności z siedmiu ostatnich dni, jednak użytkownik może dokonać zmian w tym zakresie, wskazując określone daty w polach Data od i Data do, a następnie klikając przycisk Wyświetl. W oknie wyświetlą się wszystkie aktywności danego handlowca z wybranego przedziału dat.

 

image19

 

Użytkownik może również wyeksportować listę wizyt do pliku Excel. W tym celu należy skorzystać z przycisku Zapisz do XLS, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku.

 

Okno Wizyt umożliwia filtrowanie aktywności według typu aktywności, godziny wykonania, nazwy kontrahenta, adresu kontrahenta, miasta i kodu pocztowego oraz stanu licznika (w przypadku otwarcia/zamknięcia dnia czy wizyty). W tym celu należy kliknąć na pierwszy wiersz tabeli w kolumnie, według której aktywności mają być filtrowane, a następnie wpisać lub wybrać z listy rozwijanej odpowiedni filtr. Wyświetlą się wszystkie aktywności handlowca zgodne z wybranym filtrem.

 

image20

 

Po kliknięciu na akcję podczas której zostały wystawione dokumenty, po prawej stronie okna Wizyty wyświetli się okno przedstawiające szczegóły wystawionych dokumentów.  

 

Zamówienie

Wyświetlone na liście złożone zamówienie, jak i telefonicznie złożone zamówienie zawiera informacje takie jak: godzinę wykonania akcji, nazwę oraz adres kontrahenta a także, jeśli włączona jest opcja otwarcia/zamknięcia dnia lub otwarcia/zamknięcia wizyty, godzinę, w jakiej została podjęta akcja. Po kliknięciu na dane zamówienie, z prawej strony ekranu wyświetlą się szczegółowe informacje  o zamówieniu: kod zamówienia, data wystawienia, data sprzedaży, informacje o nabywcy i odbiorcy, uwagi (komentarz dołączony do zamówienia) oraz pozycje zamówienia, a w nich: numer pozycji, kod, nazwa, ilość i jednostka miary towaru, a także wartość netto, brutto oraz VAT. Widoczne jest również podsumowanie łącznej wartości towarów.

image22

 

 

Po dwukliku na kod zamówienia na ekranie wyświetli się okno zamówienia obcego dostępnego w podstawie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

 

imgmh265

 

Akcja merchandising’owa

Wyświetlona na liście akcja merchandising’owa zawiera informacje takie jak: nazwę oraz adres kontrahenta, a także, jeśli włączona jest opcja otwarcia/zamknięcia dnia lub otwarcia/zamknięcia wizyty, godzinę, w jakiej została podjęta akcja. Po kliknięciu na daną akcję z prawej strony ekranu wyświetlą się jej szczegóły: data wykonania wizyty, opis akcji, pozycje dodane do akcji, wykonane zdjęcia (jeśli pozycja nie posiada zdjęcia pole będzie puste) oraz uwagi handlowca. Aby powiększyć obraz należy wybrać go za pomocą dwukliku. Wyświetli się on wówczas w powiększeniu.

 

image23

 

Faktura

Wyświetlona na liście aktywność o typie faktura zawiera informacje takie jak: godzinę wykonania akcji, nazwę oraz adres kontrahenta, a także stan licznika w chwili wykonania akcji, jeśli włączona jest opcja otwarcia/zamknięcia dnia. Po kliknięciu na daną fakturę, z prawej strony ekranu wyświetlą się szczegółowe informacje o dokumencie: kod dokumentu, data wystawienia, data sprzedaży, informacje o nabywcy i odbiorcy, uwagi oraz pozycje faktury, a w nich: kod towaru, nazwę towaru, ilość, jednostkę miary oraz wartość netto towaru. Widoczne jest również podsumowanie łącznej wartości netto, brutto oraz wartości VAT towarów.

 

imgmh266

 

Po dwukrotnym kliknięciu na kod dokumentu na ekranie wyświetli się okno faktury dostępnej w podstawie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

 

imgmh267

 

Paragon

Wyświetlona na liście aktywność o typie paragon zawiera informacje takie jak: godzinę wykonania akcji, nazwę oraz adres kontrahenta, a także stan licznika w chwili wykonania akcji, jeśli włączona jest opcja otwarcia/zamknięcia dnia. Po kliknięciu na dany paragon, z prawej strony ekranu wyświetlą się szczegółowe informacje o paragonie: kod dokumentu, data wystawienia, data sprzedaży, informacje o nabywcy i odbiorcy, uwagi oraz pozycje paragonu, a w nich: kod towaru, nazwę towaru, ilość, jednostkę miary oraz wartość netto towaru. Widoczne jest również podsumowanie łącznej wartości netto, brutto oraz wartości VAT towarów.

 

imgmh268

 

Po dwukrotnym kliknięciu na kod dokumentu na ekranie wyświetli się paragon dostępny w podstawie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

 

imgmh269

 

Płatność

Wyświetlona na liście płatność przyjęta przez handlowca zawiera informacje takie jak: godzinę wykonania akcji, nazwę oraz adres kontrahenta, a także stan licznika w chwili wykonania akcji, jeśli włączona jest opcja otwarcia/zamknięcia dnia. Po kliknięciu na daną płatność, z prawej strony ekranu wyświetlą się szczegółowe informacje o płatności: kod dokumentu, data wystawienia, data sprzedaży, informacje o nabywcy i odbiorcy, uwagi oraz pozycje płatności, a w nich: kod dokumentu sprzedaży, data płatności oraz wartość płatności. Widoczne jest również podsumowanie łącznej wartości płatności.

 

imgmh270

 

Po dwukrotnym kliknięciu na kod płatności na ekranie wyświetli się okno dokument płatności dostępne w podstawie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

 

imgmh271

 

Otwarcie/ zamknięcie dnia trasówki

Akcja wyświetlona na liście aktywność handlowca jaką jest otwarcie/ zamknięcie dnia trasówki zawiera godzinę oraz stan licznika w chwili otwarcia/zamknięcia. Ta aktywność nie posiada więcej żadnych szczegółów.

 

Otwarcie/ zamknięcie wizyty

Znajdujące się na liście otwarcie/ zamknięcie wizyty zawiera nazwę oraz adres kontrahenta, stan licznika, a także godzinę w jakiej została podjęta akcja.

 

Akcje handlowca na Mapach Bing

System umożliwia podgląd na mapach Bing wszystkich wyświetlonych w kartotece akcji handlowca. Będzie to możliwe po wprowadzeniu w oknie ustawień mobilnego handlu (Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia - mobilny handel), klucza licencji map Bing.

 

W celu wyświetlenia akcji na mapie należy wybrać przycisk Pokaż na mapie znajdujący się w prawym górnym rogu okna Wizyt. Na mapie wyświetlą się wszystkie akcje handlowca z wybranego przez użytkownika przedziału czasu.

 

imgmh162

 

Wizyty z danego dnia wyświetlane są numerycznie, począwszy od najstarszej. Jeżeli handlowiec wykonał przynajmniej dwie akcje, wówczas na mapie pojawi się najkrótsza według map trasa między tymi punktami. Na mapach widoczny jest również czerwony obszar oznaczający obszar błędu. Oznacza to, że zarejestrowana na mapie dana akcja mogła odbyć się w miejscu, w którym została zapisana bądź w obszarze zaznaczonym na czerwono. Dodatkowo po najechaniu na daną wizytę zostaną wyświetlone jej szczegóły.

 

image24

 

Dodawanie odbiorcy i nabywcy

Akcje widoczne po dodaniu nowego odbiorcy oraz dodaniu nowego nabywcy z poziomu aplikacji mobilnej, zawierają godzinę oraz nazwę i adres nowego kontrahenta. Ta aktywność nie posiada więcej żadnych szczegółów.

 

imgmh532