Aplikacja mobilna > Odbiorcy

Drukuj

Odbiorcy

Zakładka Odbiorcy umożliwia wykonywanie zamówień i akcji merchandising’owych dla kontrahentów spoza ustalonego, zaakceptowanego dziennika wizyt (trasówki). Po przejściu do niej aplikacja zaprezentuje ekran z listą kontrahentów, na której widoczni są odbiorcy (odbiorcy główni oraz odbiorcy na zastępstwo) przypisani do danego handlowca. Na liście dostępni są również kontrahenci, którzy nie mają przypisanego żadnego handlowca. Każda z pozycji będących na liście zawiera kod, nazwę, lub kod i nazwę kontrahenta wyświetlane w zależności od wybranej opcji ustawienia Prezentacja danych kontrahenta (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel), adres, NIP kontrahenta oraz ikonkę informującą użytkownika czy kontrahent posiada faktury:

imgmh297 opłacone,  

imgmh298 nieopłacone,  

imgmh299 nieopłacone i przeterminowane.

W zależności od ustawień na liście odbiorców mogą wyświetlać się również wymiary kontrahentów. Przeglądanie kontrahentów odbywa się poprzez przesuwanie ekranu góra/dół.  

 

imgmh300

 

W górnej części ekranu znajduje się wyszukiwarka kontrahentów. Po kliknięciu w pole wyszukiwarki ukaże się klawiatura urządzenia. Aby wyszukać danego kontrahenta należy wpisać w wyszukiwarkę jego nazwę, bądź początkowe znaki nazwy, a następnie kliknąć na przycisk lupy widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowani kontrahenci odpowiadający wynikom wyszukiwania.  

 

imgmh301

 

Odbiorców można również przesortować. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość określenia kierunku i sposobu sortowania (ID, kod, nazwa) kontrahentów oraz przefiltrowania listy po wymiarach określonych w ustawieniach globalnych dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Ustawianie wymiarów kontrahentów). W polu Kierunek należy wybrać z listy rozwijanej kierunek sortowania listy kontrahentów. W polu Sortuj po należy wybrać z listy rozwijanej po jakim parametrze ma być sortowania lista: po ID, kodzie lub nazwie kontrahenta. Poniżej znajdują się wymiary kontrahenta zdefiniowane w ustawieniach ogólnych dodatku (Ustawienia>Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia-Mobilny Handel > zakładka Kontrahenci). W pole obok wymiaru należy wpisać jego wartość. Aby wyświetlić przefiltrowaną listę należy kliknąć przycisk OK. Aby usunąć filtrowanie należy kliknąć przycisk Wyczyść. Przycisk Anuluj umożliwia powrót do listy odbiorców bez użycia filtrowania.

 

imgmh302

 

imgmh303

 

Aby dodać nowego kontrahenta w module Odbiorcy należy wybrać przycisk „+” znajdujący się w prawym dolnym rogu. Po kliknięciu przycisku na ekranie zostanie wyświetlone okno z danymi do wypełnienia.

 

Tylko użytkownik mobilny, który ma przyznane uprawnienie Dodawanie kontrahenta może dodawać nowych kontrahentów. Uprawnienie to można przyznać w ustawieniach dodatku do Handlu (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Uprawnienia użytkowników mobilnych).

 

Użytkownik ma możliwość uzupełnienia poniższych informacji o kontrahencie:

Rodzaj kontrahenta (należy wybrać jedną z 3 opcji: Firma, Osoba fizyczna lub Osoba fizyczna (firma)), kod, nazwa, imię, nazwisko, NIP, PESEL oraz REGON;

Adres – miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, kraj;

Adres korespondencyjny – miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, kraj;

Dane kontaktowe – telefon, fax, e-mail;

Zgoda na kontakt marketingowy – po zaznaczeniu tej opcji handlowiec ma możliwość wysyłania do kontrahenta maili z dokumentami PDF, na których ten kontrahent jest odbiorcą;

Notatka.

 

Wymagane pola do uzupełnienia to: kod i nazwa kontrahenta oraz NIP lub PESEL. W przypadku, gdy w ustawieniach modułu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel odznaczona jest opcja Wymagaj podania PESEL lub NIP dla osób fizycznych wybierając w polu Rodzaj kontr. opcje Osoba fizyczna uzupełnienie pól NIP lub PESEL nie jest wymagane.

 

imgmh579

 

Kod kontrahenta, NIP i PESEL to dane które powinny być unikalne. Aby sprawdzić unikalność kontrahenta należy po uzupełnieniu tych pól użyć przycisku Weryfikuj. Jeśli kontrahent o takim samym kodzie, NIP-ie lub PESEL-u  już istnieje wówczas w danym polu pojawi się czerwona ikona z wykrzyknikiem, w przeciwnym przypadku ikona będzie zielona. Weryfikacji kontrahenta można dokonać tylko, gdy aplikacja ma połączenie z siecią.

 

Po podaniu takich informacji jak NIP lub REGON użytkownik ma możliwość pobrania danych o kontrahencie z bazy GUS w tym celu należy skorzystać z przycisku Pobierz z GUS znajdującym się w dolnej części ekranu. Dane pobrane z bazy GUS nadpiszą wszystkie wprowadzone wcześniej informacje.

 

Aby zapisać zmiany należy użyć przycisku Zapisz. Przycisk Wstecz powoduje powrót do listy odbiorców bez zapisywania wprowadzonych zmian.

 

Po zapisaniu nowo dodany kontrahent wyświetla się na liście odbiorców ze statusem Nowy do weryfikacji.

 

imgmh580

 

Zmiany statusu odbiorcy można dokonać w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel z poziomu kartoteki Kontrahenci po wybraniu danego kontrahenta w zakładce Pola własne użytkownik handlowy ma możliwość wybrania jednego z trzech statusów:

Zweryfikowany – handlowiec nie ma ograniczeń związanych z wystawianiem dokumentów na kontrahenta o takim statusie;

Nowy do weryfikacji – handlowiec nie może wystawić faktury z odbiorcą o tym statusie;

Odrzucony – handlowiec nie może wystawić zamówienia, faktury ani paragonu (z odroczona formą płatności) na odbiorcę o tym statusie.

 

imgmh581

 

Wystawienie faktury na nabywcę lub odbiorcę, którego status nie został zmieniony na Zweryfikowany jest niemożliwa również z poziomu systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

 

imgmh582

 

W kartotece Odbiorcy aplikacji mobilnej kliknięcie na danego kontrahenta z listy spowoduje wyświetlenie okna akcji:

otwórz/zakończ wizytę – opcja dostępna przy włączonym ustawieniu Otwarcie/zamknięcie wizyty, otwieranie oraz zamykanie wizyt zostało opisane w temacie Otwieranie/zamykanie wizyt,

limity kupieckie – podgląd przyznanych oraz wykorzystanych limitów zarówno indywidualnych kontrahenta, jak i grupy kontrahentów (opcja dostępna przy włączonym ustawieniu, w którym limity kupieckie są wykorzystywane),  

zamówienia – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz ostatnimi zamówieniami; handlowiec może rozpocząć proces składania zamówienia;

paragony – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz jego ostatnimi paragonami; handlowiec może rozpocząć proces fiskalizacji nowego paragonu;

merchandising – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz ostatnimi akcjami merchandising’owymi; handlowiec może rozpocząć wykonywanie akcji merchandising’owej;

faktury – przeniesienie użytkownika na ekran z danymi kontrahenta oraz ostatnimi fakturami, handlowiec może przejść do wystawiania faktury i/lub dokumentu płatności;

płatności – przeniesienie użytkownika do okna płatności, w którym wyświetlone są wszystkie płatności kontrahenta (płatności gdzie kontrahent płatnikiem, czyli nabywcą zamówienia), handlowiec może przejść do wystawiania dokumentu płatności;

szczegóły – podgląd szczegółów kontrahenta pobranych z formatki kontrahenta z systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, opis okna znajduje się w temacie Szczegóły odbiorców;

anuluj – zamknięcie okna wyboru akcji.

 

Opis poszczególnych akcji zawarty został w kolejnych rozdziałach dokumentacji.

 

imgmh304

 

Podczas pracy w trybie offline możliwe jest również anulowanie wysłania dodanego kontrahenta. Akcja Anuluj wysyłanie dostępna jest tylko jeśli dany kontrahent ma status w kolejce.

 

imgmh583

 

Wybranie opcji Anuluj wysyłanie spowoduje również wstrzymanie wysyłania wszystkich powiązanych z kontrahentem obiektów. Kontrahent oraz jego dokumenty o statusie w kolejce zmienią status na w buforze.

 

Jeżeli do odbiorcy o statusie w kolejce został przypisany nabywca o statusie w kolejce anulowanie wysyłki odbiorcy spowoduje anulowanie wysyłki kontrahenta będącego nabywcą.

 

Anulowanie wysyłki kontrahenta, do którego istnieją powiązane dokumenty jest niemożliwe w poniższych przypadkach:

Kontrahent jest odbiorcą, dla którego istnieje zafiskalizowany paragon;

Kontrahent jest nabywcą dla innego odbiorcy;

Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest przypisanych do innych odbiorców;

Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest jednocześnie odbiorcą dla innego nabywcy.