Aplikacja mobilna > Otwieranie/zamykanie wizyt

Drukuj

Otwieranie/zamykanie wizyt

Aplikacja została również wyposażona w dodatkową funkcję otwierania/zamykania wizyt. Jest ona dostępna przy włączonym ustawieniu Otwarcie/zamknięcie wizyty w ustawieniach modułu Mobilny handel. Mechanizm działa tak samo zarówno w kartotece Trasówka, jak też w kartotece Odbiorcy. Użytkownik ma możliwość otwarcia wizyty na danym kontrahencie w momencie jej rozpoczęcia, bez konieczności podejmowania akcji. W tym celu należy wybrać przycisk Otwórz wizytę.

 

imgmh_23_8_250

 

W przypadku włączonego ustawienia Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty na ekranie użytkownika pojawi się okno umożliwiające podanie stanu licznika w momencie rozpoczęcia wizyty u klienta. Aby potwierdzić stan licznika należy wybrać przycisk OK. Stan licznika zostanie przypisany do rozpoczęcia wizyty u wybranego kontrahenta i będzie widoczny dla kierownika w dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Przycisk Anuluj powoduje przerwanie akcji, a wizyta pozostaje nierozpoczęta.

 

imgmh_23_8_251

 

W przypadku, kiedy użytkownik podejmie próbę wykonania akcji zarówno handlowej, jak też merchandising’owej nie otwierając wcześniej wizyty u danego kontrahenta, okno umożliwiające wskazanie stanu licznika zostanie wyświetlone w trakcie wykonywania akcji. Wówczas w celu przypisania podanego stanu do wybranej wizyty należy wybrać przycisk OK.

 

Przycisk Anuluj w tym wypadku spowoduje otwarcie wizyty bez przypisanego do niej stanu licznika.

 

Na podglądzie kierownika, w miejscu gdzie widoczne są stany liczników widniała będzie informacja o braku danych.

 

Podejmując akcję telefoniczną, w tym miejscu można wybrać przycisk Anuluj, a następnie przeprowadzić wizytę. Wówczas wizyta na mapie zostanie wyświetlona w miejscu jej rozpoczęcia, a stan licznika w oknie podglądu kierownika będzie wskazywał brak danych. W momencie wybrania przycisku Wyślij, w ostatnim oknie wizyty, zostanie ona automatycznie zamknięta. Po zakończonej wizycie fizycznej, zarówno handlowej jak też marketingowej, w oknie akcji na danym kontrahencie, należy wybrać przycisk Zakończ wizytę.

 

imgmh_23_8_252

 

Jeżeli włączone jest ustawienie Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty na ekranie pojawi się okno umożliwiające podanie stanu licznika w momencie zakończenia wizyty u kontrahenta. Po jego wprowadzeniu należy wybrać przycisk OK, wizyta zostanie zamknięta a podany stan licznika przypisany. Przycisk Anuluj przerywa akcję zamknięcia wizyty i pozostaje ona niezakończona.

 

imgmh_23_8_253

 

Jeżeli oprócz funkcji otwierania/zamykania wizyt, użytkownik będzie posiadał włączoną funkcję otwierania/zamykania dnia, wówczas w momencie zamykania dnia możliwe będzie zamknięcie wizyt. Na ekranie pojawi się okno informujące o niezamkniętych wizytach oraz pytanie czy mają zostać one zamknięte. Jeżeli użytkownik potwierdzi zamknięcie, a ustawienia Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty oraz Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia są włączone stan licznika zamykanych wizyt będzie taki sam, jak stan licznika wskazany podczas zamknięcia dnia.  W przypadku wybrania opcji Nie, dzień zostanie zamknięty a wizyty pozostaną niezakończone.

 

imgmh_23_8_254