Aplikacja mobilna > Zamówienia > Ekran płatności i dostawy

Drukuj

Ekran płatności i dostawy

Na tym ekranie należy wybrać typ zamówienia dedykowany pod fakturę lub paragon. Kliknięcie na pole Typ dok. spowoduje ukazanie się listy rozwijanej, z której należy wybrać odpowiedni typ dokumentu. Lista zawiera typy dokumentów zdefiniowane w dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Schematy typów dokumentów). Więcej informacji o procesie tworzenia schematów typów dokumentów: Ustawienia rozwiązań dodatkowych.

 

W przypadku, gdy użytkownik chce tworzyć ofertę należy wybrać z listy dedykowany do tego typ dokumentu, a następnie postępować według dalszego opisu tak jak w przypadku tworzenia zamówienia.

 

Poniżej handlowiec może określić rejestr pieniężny i formę płatności poprzez wybór z listy rozwijanej – po kliknięciu na wybrane pole ukaże się lista z dostępnych rejestrów/form płatności (listy prezentują dane zdefiniowane w systemie  Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel). Na podstawie tych pól zostaną uzupełnione informacje o terminie zapłaty. W przypadku, gdy użytkownik ma nadane uprawnienie do edycji terminu płatności kliknięcie na pole daty wywoła kalendarz. Po wskazaniu daty należy ją zatwierdzić klikając OK, zaś aby anulować i powrócić do ekranu płatności i dostawy należy skorzystać z przycisku Anuluj.

 

Należy pamiętać, że podczas wyświetlania opcji rejestrów pieniężnych w pierwszej kolejności wyświetlane są rejestry pieniężne, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni > zakładka Uprawnienia do rejestrów pieniężnych). Jeżeli handlowiec nie ma nadanego dostępu do żadnego rejestru, wówczas  brany jest pod uwagę rejestr ustawiony na kontrahencie. Jeśli kontrahent nie ma przypisanego rejestru, rejestry pobierane są z ustawień użytkowników mobilnych (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni > zakładka Mobilny Handel), a na końcu z ustawień globalnych (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel).

 

Należy pamiętać, że w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel obsługiwana jest tylko waluta PLN.

 

Kolejny krok to określenie cen produktów – czy ceny wyświetlane na produktach mają być cenami netto, czy też brutto. W polu Pokazuj ceny należy zaznaczyć kliknięciem odpowiednią opcję. W zależności od zaznaczonej opcji zmienione zostanie oznaczenie kolorystyczne pól z cenami oraz wartości towarów, a także kolor przycisków na dole ekranu. Zielony jeśli wybrana została prezentacja cen netto oraz niebieski jeśli wybrano prezentacje cen brutto.

 

Obok wyświetlany jest również typ cen (na podstawie ustawienia cen sprzedaży na formatce kontrahenta w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel). W polu poniżej należy także wybrać Cennik, po kliknięciu na pole ukaże się lista dostępnych cenników zdefiniowanych w systemie Handel, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni). Należy pamiętać, że cennik, który w ustawieniach modułu Mobilny handel został wybrany jako cennik cen minimalnych nie jest prezentowany na liście cenników do wyboru w aplikacji mobilnej.

 

Następnie należy wybrać z listy rozwijanej Znacznik – ­po kliknięciu na wybrane pole, ukaże się lista dostępnych znaczników zdefiniowanych w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

 

Możliwość wyboru cennika oraz znacznika dostępna jest tylko w przypadku, gdy użytkownik ma nadane uprawnienia do zmiany tych pól (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Uprawnienia użytkowników mobilnych).

 

Kolejny krok to ustalenie, za pomocą przesuwanych przycisków, do których adresatów ma zostać wysłany mail z dokumentem zamówienia w formacie pdf. Aby wysłać mail do dystrybutora wskazać go w polu Dystrybutor z listy rozwijanej prezentowanej na podstawie danych w słowniku mh Dystrybutor. Przycisk oznaczony kolorem niebieskim – wysłanie maila do dystrybutora; oznaczony na szaro – mail nie zostanie wysłany.

 

Następnie za pomocą przesuwanych przycisków należy wybrać czy do odbiorcy, Customer Service oraz handlowca mają zostać wysłane maile z dokumentem zamówienia w formacie pdf. Przycisk oznaczony kolorem niebieskim – wysłanie maila z dokumentem; oznaczony na szaro – mail nie zostanie wysłany. Mail nie zostanie wysłany również jeżeli w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel nie będzie podany adres mailowy:

Czy wysłać do odbiorcy – adres mailowy odbiorcy pobierany jest z formatki danego kontrahenta w kartotece Kontrahenci;

Czy wysłać do Customer Service – adres mailowy Customer Service pobierany jest z ustawień globalnych (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel);

Czy wysłać kopie do handlowca – adres mailowy handlowca pobierany jest z ustawień użytkownika mobilnego (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni).

 

W przypadku zaznaczenia wysyłki maila do adresata (dystrybutora, odbiorcy, Customer Service, handlowca) poniżej pojawi się opcja wyboru typu wydruku dokumentu zamówienia jaki ma zostać wysłany. Z listy rozwijanej użytkownik może wybrać jeden z dostępnych wydruków: Bez cen (Grupowany), Bez cen i ilości (Grupowany), Z cenami (Grupowany), Bez cen lub Z cenami.

 

Aby możliwa była wysyłka maila do odbiorcy na formatce kontrahenta w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce Pola własne (na klasycznym oknie zakładka Wymiary) musi być zaznaczona opcja mh Zgoda na kontakt marketingowy. W przeciwnym wypadku w aplikacji niemożliwe jest zaznaczenie opcji Czy wysłać do odbiorcy wyświetlony zostanie komunikat Odbiorca nie posiada zgody na kontakt marketingowy.

 

imgmh593

 

Zmiana zgody na kontakt marketingowy możliwa jest również z poziomu aplikacji mobilnej podczas edycji danych kontrahenta w module Odbiorcy.

 

Kolejnym krokiem tworzenia zamówienia jest wskazanie rodzaju dostawy. Po kliknięciu na pole odpowiadające za rodzaj dostawy ukaże się lista z dostępnymi rodzajami dostawy zdefiniowanymi w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

 

Ostatnim krokiem jest wybranie adresu dostawy oraz ustawienie daty oraz godziny dostawy. W polu Adres dostawy należy wybrać z listy odpowiedni adres (na liście prezentowane są adresy kontrahenta zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel oraz adresy dostaw dodane w aplikacji mobilnej). Kliknięcie na pole daty wywoła kalendarz – po wskazaniu daty należy ją zatwierdzić klikając OK, zaś aby anulować i powrócić do ekranu płatności i dostawy należy skorzystać z przycisku Anuluj. W podobny sposób odbywa się ustalenie godziny dostawy – po kliknięciu na pole z godziną wyświetli się zegar, na którym należy wskazać godzinę dostawy. Następnie należy zatwierdzić wybraną godzinę klikając OK lub anulować przyciskiem Anuluj.

 

Handlowiec ma również możliwość dodania oraz edycji adresów dostaw kontrahenta. Po wybraniu ikonki domku wyświetlone zostanie okno możliwych do wyboru opcji: dodania nowego adresu dostawy dla kontrahenta, edycji oraz usunięcia wcześniej zdefiniowanych adresów. Opcja Anuluj zamyka okno akcji.

 

imgmh594

 

imgmh595

 

Wybranie opcji Dodaj otworzy okno z danymi adresu dostawy do wypełnienia. Wymagane jest uzupełnienie następujących pól: miasto, kod pocztowy oraz ulica. Gdy wymagane informacje nie zostaną uzupełnione, a użytkownik spróbuje zapisać adres dostawy na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

 

imgmh596

 

Po wprowadzeniu zmian użytkownik ma możliwość ich zapisania wybierając przycisk Zapisz. Przycisk Wstecz powoduje powrót do tworzenia zamówienia bez zapisywania wprowadzonych danych. Po zapisaniu nowo dodany adres dostępny jest na liście rozwijanej w polu Adres dostawy.

 

imgmh597

 

Aby edytować adres dostawy należy wskazać go w polu Adres dostawy, a następnie wybrać opcje Edytuj z dostępnych akcji. Otworzone zostanie okno z danymi do edycji. W celu zapisania zmian użytkownik wybiera przycisk Zapisz, przycisk Wstecz powoduje powrót do tworzenia zamówienia bez zapisywania wprowadzonych danych. Aby usunąć adres dostawy należy wskazać go w polu Adres dostawy, a następnie wybrać opcje Usuń.

 

Należy pamiętać, że handlowiec nie może usunąć ani edytować domyślnego adresu kontrahenta. W przypadku, gdy na wybrany adres dostawy zostało już wystawione zamówienie lub faktura, także nie ma możliwości usunięcia takiego adresu.

 

Po ustawieniu wszystkich wymaganych pól handlowiec może przejść do dodawania towarów do zamówienia klikając przycisk Dalej. Przycisk Wstecz cofa użytkownika aplikacji do poprzedniego ekranu.