Aplikacja mobilna > Płatności > Dodawanie nowej płatności

Drukuj

Dodawanie nowej płatności

Użytkownik może dodać nową płatność, klikając przycisk „+”.  Wyświetli się okno kontrahentów, w którym należy wybrać kontrahenta, dla którego ma zostać utworzona płatność. Po wyborze kontrahenta na ekranie wyświetli się okno, w którym znajdują się wszystkie nieopłacone faktury wybranego kontrahenta.

Na górze okna widoczna jest nazwa kontrahenta oraz przycisk synchronizacji. Aby przeprowadzić synchronizację należy kliknąć przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu.

 

imgmh_23_8_095

 

Wówczas wyświetli się ekran synchronizacji faktur kontrahenta, należy zatwierdzić wybór klikając przycisk Synchronizuj. Przycisk Wstecz powoduje powrót do ekranu płatności kontrahenta.

 

imgmh_23_8_096

 

Poniżej znajduje się pole Kwota płatności, w którym wyświetlana jest całkowita kwota gotówki do przyjęcia. Pod polem Kwota płatności znajduje się przycisk Rozlicz automatycznie, który umożliwia rozliczanie płatności automatycznie bez wskazywania dokumentów sprzedaży.

 

Należy pamiętać, że w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel obsługiwana jest tylko waluta PLN.

 

Pod wyżej opisanym przyciskiem znajduje się tabela przestawiająca nieopłacone dokumenty sprzedaży wybranego kontrahenta. Kolumny tabeli przedstawiają następująco:

Dokument – numer dokumentu sprzedaży;

Termin – termin zapłaty, zaznaczony na czerwono termin oznacza, że termin płatności został przekroczony, a dokument ma status „nieopłacony i przeterminowany”;

Kwota do rozliczenia – całkowita kwota do zapłaty;

Rozliczenie – kwota gotówki do przyjęcia, przypisana do danej faktury.

 

Na dole okna płatności znajduje się tabelka, której kolumny prezentują:

Rozliczono – całkowita kwota płatności przeznaczona do rozliczenia;

Nadwyżka – całkowita kwota nadwyżki wpłacanej przez kontrahenta;

Łącznie –  suma kwot zawartych w kolumnach Rozliczono i Nadwyżka.

 

imgmh_23_8_097

 

W celu dodania płatności należy wpisać w pole Kwota płatności kwotę gotówki do przyjęcia oraz kliknąć w przycisk Wystaw widoczny na dole strony.

 

Na ekranie wyświetli się okno opcji, w którym użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności:

Gotówka – płatność gotówką;

Terminal – płatność za pomocą terminala SumUp Air lub PAX (w zależności od ustawień).
Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp
Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX

 

Okno z wyborem formy płatności zostanie wyświetlone tylko jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel lub w ustawieniach użytkowników mobilnych zostanie ustawiony Terminal płatniczy – SumUp lub PAX.

W przypadku, gdy terminal nie będzie wskazany w ustawieniach, automatycznie zostanie wystawiony dokument KP.

 

imgmh_23_8_098

 

Następnie należy potwierdzić przyjęcie płatności. Wówczas płatność nie zostanie przypisana do żadnego dokumentu sprzedaży i zostanie zapisana jako nadwyżka. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie okna.

 

imgmh_23_8_099

 

Widoczny na dole okna płatności przycisk Anuluj zamyka okno płatności i cofa użytkownika do listy kontrahentów.