Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2024

Raport Karta ewidencji czasu pracy – nowe nieobecności

Na wydruku raportu Karta ewidencji czasu pracy wykazywane będą nieobecności wynikające z dyrektywy unijnej:

urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych zgodnie z art. 173(1) Kodeksu Pracy,

zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej (w dniach lub godzinach).

 

Raport - Karta ewidencji czasu pracy z harmonogramem

Nowy raport Karta ewidencji czasu pracy z harmonogramem przygotowuje zestawienie ewidencji czasu pracy ze wskazywaniem zaplanowanych i zarejestrowanych godzin wykonywania pracy.

 

oz_kip_240

 

oz_kip_241

 

Na potrzeby raportu utworzone zostały klasy grupujące zdarzenia wykazywane w poszczególnych kategoriach nieobecności.

 

W przypadku zdarzeń utworzonych przez użytkownika, można je uwzględnić w raporcie przez dołączenie do predefiniowanych w kartotece Definicji zdarzeń klas. Nazwy tych klas rozpoczynają się od Karta ewidencji (np. Karta ewidencji - inne nieobecności zasiłkowe dla zdarzeń Opieka nad chorym członkiem rodziny i Opieka nad dzieckiem.

 

Nieobecności będą wykazane w kolumnie Choroba.

 

W karcie pojawiają się godziny pracy Od-Do z uwzględnieniem nieobecności godzinowych, przerwy oraz nadgodzin.

W czasie zaplanowanym również pojawiają się godziny Od-Do jeśli jest przerwa.
 
Spóźnienie wykazywane jest w kolumnie Inne - nieobecności godzinowe i ma wpływ na godzinę rozpoczęcia pracy i liczbę godzin przepracowanych w danym dniu.

 
Aby Spóźnienie było wykazane na karcie należy na formatce raportu odznaczyć pole Inne - nieobecności godzinowe.

 
oz_kip_238

Przestój w pracy – wykazywany jest w kolumnie INNE - nieobecności dzienne.

 

Możliwe jest zapisanie plików w formacie xls i doc nawet jeśli nie jest zainstalowany MS Office.

 
Wyróżniono kolorem dni wolne oraz soboty, niedziele i święta.

 

Raport można wykonać z okna Pracownicy oraz w oknie Pracownik zakładka Kalendarz pod przyciskiem szybkiego dostępu Czas pracy\Zestawienie czasu pracy.
 
Na raporcie nie wykazujemy delegacji.

 

Karta ewidencji czasu pracy z harmonogramem >>

 

Symfonia Hsys - synchronizacja przełożonych

Dodano możliwość zdefiniowana w programie Kadry i Płace przełożonego dla pracownika i synchronizacji tych danych z serwisem Hsys.

 

Synchronizacja przełożonych będzie możliwa do przeprowadzenia po wgraniu aktualizacji dla Symfonia Hsys. Aktualizacja będzie dostępna wkrótce.

 

W zestawie Pracownik dodano element Przełożony.

 

W ustawieniach Symfonia Hsys dodano parametr Synchronizacja danych przełożonego. Zaznaczenie tej opcji może spowodować zmiany w strukturze Hsys. Parametr jest domyślnie wyłączony.

Gdy parametr jest zaznaczony synchronizacja danych z Hsys prześle również dane przełożonego (z nowego elementu).

 

oz_kip_239

 

Raport - Skierowanie na badania

Zaktualizowano treść raportu Skierowanie na badania na:

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, z późn. zm.),  kieruję na badania lekarskie

 

Ustawione wartości parametrów

Wzorzec \ Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

%podatku od praw autorskich

od 2024-01-01

12%

%podatku od umowy o dzieło

od 2024-01-01

12%

%podatku od umowy zlecenia

od 2024-01-01

12%

%podatku od umów z art. 13

od 2024-01-01

12%

%zryczałtowanego podatku dochodowego

od 2024-01-01

12%

roczna kwota zmniejszająca podatek (roczna ulga podatkowa)

od 2024-01-01

3600,00 zł

miesięczne koszty uzyskania ustawowe

od 2024-01-01

250,00 zł

miesięczne koszty uzyskania ustawowe UCP z art.13

od 2024-01-01

250,00 zł

progi podatkowe

od 2024-01-01

do 120 000,00 zł 12%

od 120 000,00 zł 32%

Limit ulgi z tytułu składek na rzecz związków zawodowych

od 2023-09-01 do 2023-12-31

od 2024-01-01

840,00 zł

840,00 zł

Minimalna podstawa wymiaru zasiłków

od 2024-01-01 do 2024-06-30

od 2024-07-01

3 660,42 zł

3 710,47 zł

Najniższe wynagrodzenie pracownika

od 2024-01-01 do 2024-06-30

od 2024-07-01

4 242,00 zł

4 300,00 zł

wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

od 2023-10-01 do 2023-12-31

104%

Czy wypłacać wynagrodzenie w przyp. braku przep. godz.

od 2024-02-01 do 2024-02-29

od 2024-03-01

Nie

Tak

Roczna stopa odsetek (zestaw Wynagrodzenia\Informacje dodatkowe)

od 2023-09-07

11,5%

miesięczne koszty uzyskania ustawowe dla wzorca Koszty uzyskania przy dojazdach (wzorzec)

od 2024-01-01

300,00 zł

kwota zmniejszająca podatek ustawowa dla wzorca Kwota zmniejszająca podatek - 1/12 kwoty rocznej (wzorzec)

od 2024-01-01

300,00 zł

kwota zmniejszająca podatek ustawowa dla wzorca Kwota zmniejszająca podatek - 1/24 kwoty rocznej (wzorzec)

od 2024-01-01

150,00 zł

kwota zmniejszająca podatek ustawowa dla wzorca Kwota zmniejszająca podatek - 1/36 kwoty rocznej (wzorzec)

od 2024-01-01

100,00 zł

progi podatkowe dla wzorca Wspólne rozliczenie z małżonkiem (wzorzec)

od 2024-01-01

do 120 000,00 zł 12%

od 120 000,00 zł 12%

progi podatkowe dla wzorca Wspólne rozliczenie z dzieckiem (wzorzec)

od 2024-01-01

do 120 000,00 zł 12%

od 120 000,00 zł 12%

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS (wzorzec)

od 2024-01-01 do 2024-06-30

od 2024-07-01

1 272,60 zł

1 290,00 zł

 

Ustawienia kalendarza na rok 2024

W kalendarzu na rok 2024 ustawiono święta:

6 stycznia Święto Trzech Króli,

31 marca Wielkanoc,

1 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja Święto Pracy,

3 maja Święto Konstytucji 3 Maja,

19 maja Zielone Świątki,

30 maja Boże Ciało,

15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada Wszystkich Świętych,

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia Pierwszy Dzień Świąt,

26 grudnia Drugi Dzień Świąt,

oraz 1 styczeń na Nowy Rok 2025.

 

Sobota 6 stycznia 2024 r. oznaczona została jako Odbiór za święto (należy zaplanować dzień wolny za święto przypadające w sobotę).

 

Zmiany we wzorcach i zestawach elementów

Ze wzorca Pracownik etatowy usunięto elementy:

podstawa ulgi dla klasy średniej (ID 16196),

ulga dla klasy średniej (ID 16184),

składka na ub. zdrowotne odliczona (u. o pracę) (ID 13733),

 

Element składka na ub. zdrowotne odliczona (u. o pracę) (ID 13733) usunięto z list płac i kart wynagrodzeń:

Główna lista płac,

Główna lista płac + odroczona zaliczka do US,

Lista płac podstawowa,

Lista płac podstawowa + umowy,

Lista płac rozbudowana,

Lista płac rozbudowana + umowy,

Lista płac skrócona + umowy,

Lista płac standardowa,

Lista płac standardowa + umowy,

Paski podstawowe,

Zestawienie łączne składek ZUS (Listy płac, Karty wynagrodzeń),

Karta wynagrodzeń podstawowa,

Karta wynagrodzeń podstawowa + umowy,

Karta wynagrodzeń rozbudowana,

Karta wynagrodzeń rozbudowana + umowy,

Karta wynagrodzeń skrócona,

Karta wynagrodzeń skrócona + umowy,

Karta wynagrodzeń standardowa,

Karta wynagrodzeń standardowa + umowy.

 
Element składka na ub. zdrowotne odliczona (um.cyw.praw) (ID 13734) usunięto z list płac i kart wynagrodzeń:

Lista płac podstawowa + umowy,

Lista płac rozbudowana + umowy,

Lista płac skrócona + umowy,

Lista płac standardowa + umowy,

Lista wypłat z umów cywilnoprawnych,

Karta wynagrodzeń podstawowa + umowy,

Karta wynagrodzeń rozbudowana + umowy,

Karta wynagrodzeń skrócona + umowy,

Karta wynagrodzeń standardowa + umowy,

Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.

 

Element składka na ub. zdrowotne odliczona (prawa autorskie) (ID 13840) usunięto z list płac i kart wynagrodzeń:

Lista płac podstawowa + umowy,

Lista płac rozbudowana + umowy,

Lista płac skrócona + umowy,

Lista płac standardowa + umowy,

Lista wypłat z umów cywilnoprawnych,

Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
 

Ze wzorca Umowa zlecenia i zestawu Lista wypłat z umów cywilnoprawnych usunięto element odroczona zaliczka na podatek do US z umowy zlecenia w 2022 (ID 16218).

 

Do katalogu Stare zestawy (Zestawy danych kadrowych) dodano zestaw Nieużywane. Do zestawu zostały przeniesienie elementy:

Przedziały wynagrodzeń ulgi dla klasy średniej (ID 16178),

Czy naliczać ulgę dla klasy średniej? (ID 16177),

Stosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek (ID 16203),

Stosowanie przedłużenia terminu poboru zaliczek dla um.zlec. (ID 16215).

 

Zmiany technologiczne

Podniesiono wersję wykorzystywanych komponentów:

DevExpress 20.2.10,

.Net Framework 4.8.

 

Wszystkie rozwiązania indywidualne wykorzystujące HRFramework lub własne okna (menu Dodatki) wymagają ponownej kompilacji z .Net Framework 4.8

 

Wymagania systemowe >>

 

Z-3, Z-3a - poprawki

Rozwiązano błąd z brakiem wykazywania na zaświadczeniu ZUS Z-3 podstawy za pierwszy miesiąc przy zaznaczonej opcji Pkt-11 – Podstawy niewchodzące do średniej w sytuacji, gdy pracownik przepracował mniej niż połowę miesiąca.

Rozwiązano problem z niepoprawnym wykazywaniem zakresu dat zasiłku chorobowego na zaświadczeniu ZUS Z-3 w sytuacji, gdy na dzień wystawienia zaświadczenia zakres nieobecności obejmuje choroby występujące po dacie wydruku.

W zaświadczeniu ZUS Z-3 rozwiązano problem z nieprawidłowym wykazywaniem zakresu dat okresów zasiłkowych w sytuacji, gdy w miesiącu przejścia z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy pracownik miał rozliczoną chorobę na podstawie kilku zaświadczeń lekarskich, a pierwsze z nich obejmowało wyłącznie okres wynagrodzenia chorobowego.

 

Inne zmiany

Na świadectwie pracy naprawiono wykazywanie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik ma obniżoną normę czasu pracy.

Naprawiono wykazywanie podstawy do rozliczenia zasiłku chorobowego w elemencie Wynagrodzenie / przychód (w przypadku gdy pracownik przeszedł z umowy o pracę na umowę zlecenie i w pierwszym miesiącu wystąpił wypadek w pracy, a choroba wystąpiła w kolejnych miesiącach).

Poprawiono wykazywanie zasiłku macierzyńskiego na PIT-11 dla pracowników korzystających ze zwolnienia podatkowego PIT/O, gdy na jednym okresie płacowym razem z zasiłkiem macierzyńskim opodatkowanym, wypłacony został pracownikowi przychód zwolniony (np. bon, świadczenie socjalnie opodatkowane lub pakiet medyczny.

Rozwiązano problem nieprawidłowych wartości praw autorskich dla umowy o pracę (pozycja 34) na wydruku i w pliku XML wygenerowanej za część roku deklaracji PIT-11, gdy deklaracja była generowana dla wielu pracowników.

Rozwiązano problem braku pola Podgląd w oknie edycji skopiowanego raportu.

Rozwiązano problem przypadków wielokrotnego naliczania kwoty zmniejszającej podatek, gdy w firmie ustawiony był sposób rozliczania kwoty zmniejszającej podatek jako łączna kwota dla wszystkich źródeł przychodu.

Naprawiono obsługę wpłaty pracodawcy do PPK, gdy pracownik z wynagrodzeniem godzinowym cały miesiąc był nieobecny.

Rozwiązano problem braku składek społecznych w pozycji 96 deklaracji PIT-11, w przypadku gdy wystąpiła korekta, wyrównanie wynagrodzenia lub zwrot składek ZUS, dla osoby w wieku emerytalnym lub osoby poniżej 26 roku życia z przychodem opodatkowanym.

Naprawiono uwzględnianie zdarzeń z klasy Zdarzenia pomniejszające staż do dodatku w elemencie Bilans dodatku stażowego.

Rozwiązano problem podwójnego uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek w rozliczeniach umów cywilnoprawnych, gdy zarejestrowane były umowy równego typu (zlecenia i o dzieło).

Rozwiązano problem z zamykaniem programu przy próbie dodania kolumny do listy firm (przed zalogowaniem).

Poprawiono układ wydruku raportu Informacja o warunkach zatrudnienia.

Rozwiązano problem zamykania programu podczas naliczania/zamykania listy płac w oknie Listy płac.

Uwzględniono nieobecności z tytułu siły wyższej, aby obniżały faktyczny czas pracy na raporcie Karta ewidencji czasu pracy.

Uwzględniono nieobecności godzinowe, aby obniżały faktyczny czas pracy na raporcie Karta rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Zmieniono nazwy słowników:

oGmina na Gminy.

oPowiat na Powiaty.

 

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

 

Po konwersji/aktualizacji bazy należy się do niej zalogować, aby wykonane zostały wymagane raporty aktualizujące. W przypadku pominięcia tego kroku mogą wystąpić problemy przy próbie aktualizacji do kolejnej wersji.

 

Konwersję firmy można wykonać od wersji 2023.

 

Uwagi do instalacji

W przypadku odinstalowywania programu Symfonia ERP Kadry i Płace 2024 lub Symfonia Services KiP 2024 może pojawić się komunikat:

 

oz_kip_244

 

W takim przypadku należy wybrać Tak aby kontynuować proces.

 

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

Nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.

Rejestrując korekty dla umów cywilnoprawnych, w przypadku usunięcia i ponownego wstawienia rozliczenia umowy, program podpowiada okres korygujący (czerwony). W rozliczeniu umowy należy pozostawić pierwotny okres (okres korygowany).

W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, kwota zmniejszająca podatek,  wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma nie mieć pomniejszanej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek lub mieć zerowe koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca, odpowiednio ”Brak kwoty zmniejszającej podatek” (wcześniejsza nazwa ”Zerowa ulga podatkowa”)  lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”, od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. W przypadku tworzenia okresów płacowych tworzonych z przesunięciem rozliczenia ZUS i podatku na kolejny miesiąc, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca, odpowiednio ”Brak kwoty zmniejszającej podatek” (wcześniejsza  nazwa ”Zerowa ulga podatkowa”) lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”, od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje wypłata, czyli od 1 marca.

Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.