Dokumenty > Raporty > Karta ewidencji czasu pracy z harmonogramem

Drukuj

Karta ewidencji czasu pracy z harmonogramem

Raport Zestawienia > Karty pracowników > Karta ewidencji czasu pracy z harmonogramem umożliwia przygotowanie rocznych i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy dla wybranego pracownika. Możliwe jest także przygotowanie rocznych i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy z wykorzystaniem standardowego narzędzia tworzenia raportów Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

img_kip_166

 

Uruchomienie raportu

Raport uruchamiany jest:

dla pracowników wybranych z listy w oknie Pracownicy (Wykonaj raport: Zestawienia > Karty pracowników > Karta ewidencji czasu pracy z harmonogramem).

dla pracownika z zakładki Kalendarz pod przyciskiem szybkiego dostępu Czas pracy > Zestawienie czasu pracy.

 

Zestawienie można zapisać do plików w formacie xls i doc nawet jeśli nie jest zainstalowany MS Office.

 

Ustawienia raportu

Raport przygotowywany jest dla podanego przedziału miesięcy w wybranym roku.

 

Zaokrąglanie zdarzeń godzinowych – gdy zaznaczone, to czas prezentowany w kolumnach dotyczących czasu nieobecności w pracy wg przyczyny jest zaokrąglany wg precyzji zaokrągleń ustawionych w programie (Firma > Dane kadrowe > Parametry i Ustawienia/Parametry)

Prezentuj urlop wypoczynkowy w godzinach – gdy zaznaczone, urlop w kolumnie UW - Urlop wypoczynkowy prezentowany będzie w godzinach.

 

Format czasu na kartach miesięcznych

Czas w godzinach i minutach – czas na kartach miesięcznych prezentowany będzie w formacie gg:mm np: 12:00.

Czas w godzinach zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku –  czas na kartach miesięcznych prezentowany będzie w formacie liczby np: 12,00.

 

Rodzaj wydruku

Karta miesięczna – przygotowane zostanie zestawienie kart miesięcznych.

Karta roczna – przygotowane zostanie zestawienie karty rocznej.

Karta miesięczna i roczna – przygotowane zostanie zestawienie kart miesięcznych i karty rocznej.

 

Na zestawieniu prezentowane są tylko dane z miesięcy wybranych dla raportu, niewybrane miesiące w zestawieniu rocznym pozostaną puste.

 

Ukryj informacje dotyczące

Inne - nieobecności godzinowe – gdy zaznaczone, na zestawieniu nie pojawią się inne nieobecności godzinowe np. Spóźnienie (zdarzenie ma wpływ na godzinę rozpoczęcia pracy i liczbę godzin przepracowanych w danym dniu).

Dyżur – gdy zaznaczone, na zestawieniu nie pojawi się kolumna Dyżur.

 

Uwagi

Zdarzenie Przestój w pracy wykazywane jest w kolumnie INNE - nieobecności dzienne.

Raport nie wykazuje delegacji.

 

Wartości wykazywane na Karcie ewidencji czasu pracy z harmonogramem

Na karcie ewidencji czasu pracy umieszczane są wartości wykazane w kalendarzu pracownika. Wyświetlane są strony z ewidencją czasu pracy dla miesięcy, które zostały wybrane w oknie ustawień raportu.

 

img_kip_167

 

Raport prezentuje wszystkie typy nieobecności zarejestrowane w kalendarzu pracownika, również nieobecności godzinowe. W przypadku zdarzeń utworzonych przez użytkownika, można je uwzględnić w raporcie przez dołączenie do klas predefiniowanych w kartotece Definicji zdarzeń. Nazwy tych klas rozpoczynają się od Karta ewidencji (np. Karta ewidencji - inne nieobecności zasiłkowe dla zdarzeń Opieka nad chorym członkiem rodziny i Opieka nad dzieckiem.

 

Na kartach miesięcznych oraz karcie rocznej wykazywane są wartości:

Czas zaplanowany –  czas pracy wynikający z harmonogramu (inicjalizacji kalendarza) z podziałem na kolumny:

ow godzinach – liczba godzin,

ood – godzina rozpoczęcia pracy,

odo – godzina zakończenia pracy.

Godziny pracy – zarejestrowana godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Liczba godzin przepracowanych – zarejestrowana liczba godzin pracy (w tym godzin nadliczbowych).

Liczba godzin przepracowanych w dni wolne – czas przepracowany w godzinach w niedzielę i święta.

Liczba nadgodzin – zarejestrowana liczba nadgodzin zarejestrowana zdarzeniami: Nadgodziny, Praca poza harmonogramem.

Liczba godzin nocnych – zarejestrowana liczba godzin przepracowanych w czasie kwalifikowanym jako pora nocna.

UW - Urlop wypoczynkowy – liczba godzin wykorzystanych na urlop zarejestrowany zdarzeniami: Urlop wypoczynkowy, Urlop wypoczynkowy godzinowy, Urlop wypoczynkowy na żądanie, Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego.

UO - Urlop okolicznościowy – liczba dni roboczych występowania zdarzenia Urlop okolicznościowy.

Opieka art. 188 Kp. – liczba dni kalendarzowych występowania zdarzeń Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem, Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem godzinowy.

UO - Urlop opiekuńczy - art. 173(1) KP – liczba dni roboczych występowania zdarzenia Urlop opiekuńczy - art. 175(1) KP.

UM - Urlop macierzyński – liczba dni roboczych występowania zdarzeń urlopów związanych z rodzicielstwem: Urlop macierzyński, Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego.

UR - Urlop rodzicielskiliczba dni kalendarzowych występowania zdarzenia Urlop rodzicielski i Urlop rodzicielski łączony z pracą.

Uoj - Urlop ojcowskiliczba dni kalendarzowych występowania zdarzenia Urlop ojcowski.

Uwych - Urlop wychowawczy – liczba dni roboczych występowania zdarzenia Urlop wychowawczy.

UB - Urlop bezpłatny – liczba dni roboczych występowania zdarzenia Urlop bezpłatny.

Choroba – liczba dni roboczych występowania zdarzeń: Choroba, Choroba zawodowa, Pobyt w szpitalu, Wypadek przy pracy, Wypadek w drodze do domu.

Inne zasiłkowe (OP, OPD) – liczba dni występowania zdarzeń: Opieka nad dzieckiem, Opieka nad chorym członkiem rodziny.

SW - Siła wyższa - zwolnienie – czas wynikający ze zdarzeń: Siła wyższa - zwolnienie całodzienne, Siła wyższa - zwolnienie godzinowe.

NU - płatna dzienne – liczba dni roboczych występowania zdarzenia Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona płatna.

NU - płatna godzinowa – liczba godzin występowania zdarzenia Nieobecność usprawiedliwiona godzinowa płatna.

NU - niepłatne dzienne – liczba dni roboczych występowania zdarzeń: Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona niepłatna, Inne świadczenia/przerwy RSA.

NU - niepłatne godzinowe – liczba godzin występowania zdarzenia Nieobecność usprawiedliwiona godzinowa niepłatna.

NN - dzienne – liczba dni roboczych występowania zdarzenia Nieobecność całodzienna nieusprawiedliwiona.

NN - godzinowe – liczba godzin występowania zdarzenia Nieobecność nieusprawiedliwiona godzinowa.

INNE - nieobecności dzienne – liczba dni nieobecności zarejestrowanych zdarzeniami z klasy Karta ewidencji - inne nieobecności zasiłkowe czyli Przestój w pracy oraz Przestój w pracy dla wynagrodzeń akordowych.

INNE - nieobecności godzinowe – liczba godzin nieobecności zarejestrowanych zdarzeniami z klasy Karta ewidencji - inne nieobecności zasiłkowe. Domyślnie jest to tylko zdarzenie Spóźnienie.