Wynagrodzenia > Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP

Drukuj

Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP

Obsługa zwolnienia z opłat składek na Fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych prowadzona jest w różny sposób zależnie od okoliczności i stosunku pracy:

Umowy o pracę – obsługa automatyczna (na podstawie danych kadrowych),

Umowy cywilnoprawne – obsługa przez przypisanie do wzorca Zerowe składki FP i FGŚP (um. cywilnoprawne).

Powrót z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego – automatyczne przypisanie do wzorca przy realizacji zdarzenia Powrót do pracy po długiej nieobecności.

 

Umowy o pracę

W przypadku pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę program automatycznie wykrywa (na podstawie wprowadzonych danych kadrowych) przysługujące zwolnienie z opłat składek na FP i FGŚP.

 

Pracownicy, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP stosowane jest na podstawie wprowadzonej daty urodzenia i płci w zestawie Pracownik.

 

Zerowe składki na FP i FGŚP naliczane są od miesiąca następującego po miesiącu w którym osiągnęli 55 lub 60 lat. Dla pracowników, którzy osiągnęli odpowiedni wiek w pierwszym dniu miesiąca, zwolnienie naliczane jest od tego miesiąca.

 

Pracownicy, którzy ukończyli 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP stosowane jest na podstawie:

daty urodzenia i płci w zestawie Pracownik,

dat od, do obowiązywania elementu W rejestrze bezrobotnych PUP w zestawie Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców,

daty rozpoczęcia pracy w zestawie Umowa o pracę,

daty zakończenia pracy (w przypadku umowy na czas określony) w zestawie Umowa o pracę.

 

Data do atrybutu W rejestrze bezrobotnych PUP musi być o jeden dzień mniejsza niż data rozpoczęcia pracy w zestawie Umowa o pracę.

 

Okres 12 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP program nalicza od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek naliczane jest wyłącznie w okresie trwania pierwszej umowy o pracę.

 

W sytuacji, gdy umowa o pracę kończy się w trakcie miesiąca wtedy zwolnienie z obowiązku opłacania naliczane jest od wszystkich przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym miesiącu.

 

Pracownicy, którzy nie ukończyli 30 roku życia i zostali skierowani do pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP stosowane jest na podstawie:

daty urodzenia i płci w zestawie Pracownik,

wartości atrybutu skierowany z PUP elementu W rejestrze bezrobotnych PUP w zestawie Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców,

daty atrybutu data podjęcia pracy elementu W rejestrze bezrobotnych PUP w zestawie Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców (data musi być taka sama jak data w atrybucie data rozpoczęcia pracy w zestawie Umowa o pracę),

daty rozpoczęcia pracy w zestawie Umowa o pracę,

daty zakończenia pracy (w przypadku umowy na czas określony) w zestawie Umowa o pracę.

 

Zerowe składki na FP i FGŚP naliczane są przez okres 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę, gdy pracownik:

nie ma ukończonych 30 lat,

element skierowany z PUP jest ustawiony na TAK,

data podjęcia pracy jest taka sama jak data rozpoczęcia pracy.

 

Okres 12 miesięcy jest kontynuowany w trakcie obowiązywania kolejnych umów tak długo jak zachowana jest ciągłość zatrudnienia (bez dni przerwy między kolejnymi umowami) i spełnione jest kryterium wieku.

 

Umowy cywilnoprawne i pracownicy w wieku przedemerytalnym

Zwolnienie z opłat składek na FP i FGŚP wykonywane jest przez przypisanie pracownika do wzorca Zerowe składki FP i FGŚP (um. cywilnoprawne).

 

Podczas realizacji rozliczenia umowy cywilnoprawnej program wykrywa czy pracownik spełnia warunki dla zwolnienia w opłat i przypisuje go automatycznie do wzorca.

 

Powrót z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego

Jeśli pracownikowi przysługuje zwolnienie ze składek na FP i FGŚP wtedy zostanie przypisany automatycznie do wzorca Zerowe składki FP i FGŚP przy realizacji zdarzenia Powrót do pracy po długiej nieobecności.

 

Należy pamiętać o samodzielnym pilnowaniu długości okresu rozliczania przysługujących 36 miesięcy i w przypadku braku ciągłości jego wykorzystania wprowadzić poprawki w okresach przypisania pracownika do wzorca Zerowe składki FP i FGŚP.